ORCID 0000-0001-6295-1344
Scientific affiliation: University of Warsaw, Faculty of Law and Administration, Department of Commercial Law

A judge of the Supreme Court since 2005.
He graduated in 1976 defending his master's thesis entitled "Action to Deny Motherhood," supervised by Dr. Jan Rezler.
In 1981, obtained a PhD degree in legal sciences upon defending his PhD dissertation entitled "Marriage and Premises for its Validity in Private International Law" (supervisor: Prof. Jerzy Jakubowski), while a post-doctoral degree – in 1990 upon defending his post-doctoral dissertation entitled "Establishment and Termination of Membership in the Cooperative."
Granted the academic title of professor in 1999.
He has held a number of public functions, including: Director of the Jurisprudence Office (Office of Studies and Analysis of the Supreme Court, 1991–2005), member of the National Enfranchisement Commission (1991–1997, 1999–2006), Deputy Chairman of the Legislative Council of the Prime Minister (1998–2002), member of the Civil Law Codification Commission (2006–2010), expert of the Parliament and of the Senate, especially in matters of co-operative and housing law (1989–2015), adviser to the Liquidation Commission of RSW Prasa - Księga - Ruch (1990–1991).
In the years 1983–1990 he exercised the function of assistant professor at the Cooperative Research Institute.
As of 2005, a judge of the Civil Chamber of the Supreme Court.
Functions performed at the University of Warsaw include: Head of the Department of Civil Law, Head of the Department of Commercial Law, member of the Audit Committee at the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw, member of the Senate Statute Committee.
Professor Krzysztof Pietrzykowski is also a member of the association of friends of the French legal culture Henri Capitant (L'Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française).

Scientific publications (2012–2018):

1. System Prawa Prywatnego. Prawo rzeczowe. Tom 4, red. E. Gniewek, Warszawa 2012, Rozdział VI. Prawa rzeczowe do lokali w spółdzielni mieszkaniowej, s. 269–458.
2. Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz, red. J. Poczobut, Warszawa 2017, s. 772–842 (commentary to art. 48–54).
3. Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz, Warszawa 2018, ss. 457.
4. Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, t. I, Warszawa 2018 (co-author & editor; art. 1, 5–7, 82–88, 232–243, 405–414.
5. Kodeks cywilny. Komentarz red. K. Pietrzykowski, t. II, Warszawa 2018 (co-author & editor; art. 659–692, 860–875).
6. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2018 (co-author & editor; introduction, art. 1–22, 281, 361, 511–515, 617, 619–86, 1123–1128).
7. Miejsce prawa spółdzielczego w systemie prawa (ustawa – Prawo spółdzielcze a kodeks cywilny i kodeks spółek handlowych) [w:] Instytucje prawa handlowego w przyszłym kodeksie cywilnym, Warszawa 2012, s. 100–115.
8. Status prawny piwnicy w spółdzielni mieszkaniowej [w:] Z zagadnień prawa rolnego, cywilnego i samorządu terytorialnego. Księga jubileuszowa Profesora Stanisława Prutisa, Białystok 2012, s. 606–616.
9. Sądowa zmiana płci w orzecznictwie Sądu Najwyższego [w:] Studia Iuridica, tom 55. Wina i kara. Księga pamięci Profesor Genowefy Rejman, Warszawa 2012, s. 125–134.
10. Spółdzielcze prawo mieszkaniowe – dawniej i obecnie [w:] Rozprawy z prawa cywilnego, własności intelektualnej i prawa prywatnego międzynarodowego. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Bogusławowi Gawlikowi, Warszawa 2012, s. 525–539.
11. Prawa spółdzielni mieszkaniowych do gruntów [w:] Rozprawy cywilistyczne. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Drozdowi, Warszawa 2013, s. 261–273.
12. Kilka uwag w kwestii związania walnego zgromadzenia spółdzielni jego uchwałą [w:] Oblicza prawa cywilnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Błeszyńskiemu, Warszawa 2013, s. 352–361.
13. Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, Warszawa 2015; t. II, Warszawa 2015 (co-author & editor).
14. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2015 (co-author & editor).
15. Stosunki majątkowe spółdzielni mieszkaniowej z jej członkami (zagadnienia wybrane), [w:] Ochrona strony słabszej stosunku prawnego. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Adamowi Zielińskiemu, Warszawa 2016, s. 399–417.
16. Charakter prawny uchwały zgromadzenia spółki kapitałowej i spółdzielni [w:] Problemy prawa prywatnego i publicznego w pierwszych dekadach XXI wieku. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Ciszewskiemu, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2016, tom XXXVI, s. 307–325.
17. Charakter prawny uznania ojcostwa [w:] Sine ira et studio. Księga jubileuszowa dedykowana Sędziemu Jackowi Gudowskiemu, Warszawa 2016, s. 1050–1065.
18. Obowiązki majątkowe spółdzielni mieszkaniowej związane z wygaśnięciem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego [w:] Prawo prywatne wobec wyzwań współczesności. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Ogiegle, Warszawa 2017, s. 351–363.
19. Sankcje wadliwych czynności prawnych kształtujących stan cywilny [w:] Ius est a iustitia appellatum. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, Warszawa 2017, s. 916–929.
20. Organy kadłubowe spółek kapitałowych i spółdzielni w orzecznictwie Sądu Najwyższego [w:] Rozprawy z prawa prywatnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi, Warszawa 2017, s. 533–544.
21. Kontrola konstytucyjności prawa a stosowanie prawa w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego (zagadnienia wybrane) [w:] Kontrola konstytucyjności prawa a stosowanie prawa w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, Warszawa 2017, s. 35–52.
22. Teoria wykładni prawa cywilnego według Eugeniusza Waśkowskiego [w:] Między prawem cywilnym materialnym a procesowym. Между гражданским материальным и процессуальным правом, „Studia Iuridica”, tom 70, Warszawa 2017, s. 179–190.
23. Niezgodne z ustawą postanowienia statutu (umowy) spółki kapitałowej i spółdzielni [w:] Efektywność zarządzania i nadzoru w spółce handlowej. W poszukiwaniu optymalnego modelu ustroju spółki, Warszawa 2018, s. 249–258.

Total numer of publications (including new editions): 188.No Related Media found.
Back To Top