ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3390-4167

Professor at SWPS University of Social Sciences and Humanities, director of the Institute of Law; retired professor at the University of Warsaw, Faculty of Law and Administration; lectured at universities in Lille II, Poitiers, Geneva and Paris I; member of the Central Commission for Degrees and Titles (2003-2016) and its secretary (2011-2016), associate member of the Polish Academy of Sciences (as of 2016), fellow of the Warsaw Scientific Society; solicitor, legal advisor; author (or co-author) of – among others – 31 books on public law and its theoretical and historical foundations; as of 1989 incessantly involved in legislative work in the field of public administration, higher education and scientific degrees; decorated among others with the Honorary Badge of Merit for Local Government (2015)

Publications 2016-2018

Books:
Ustawa o zdrowiu publicznym. Komentarz, in cooperation with M. Dercz i T. Rek, Warszawa: Wolters Kluwer 2016
System prawa administracyjnego, ed. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, vol. 13, C.H. Beck, Warszawa 2016 – coordinator of the volume: Wprowadzenie, Problem wyodrębnienia etyki urzędniczej i etyki służby publicznej. Kryteria wyodrębnienia, Etyka urzędnicza a etyka służby publicznej, Etyka urzędnicza a etyka służb społecznych, Etyka urzędnicza a etyka administracji publicznej, Etyka urzędnicza a zasada rzetelności i sprawności działania instytucji publicznych w demokratycznym państwie prawnym, Kodeksy etyczne na przykładzie zasad etyki korpusu służby cywilnej, Problemy etyczne sprawowania funkcji w samorządzie zawodowym, Etyka doradców podatkowych, in:, s. 1-10, 15-20, 29-31, 31-34, 34-38, 59-61, 207-212, 470-476, 549-553
Doktryny polityczno-prawne. Fundamenty współczesnych państw, wyd. 4 [zm.], Warszawa: Wolters Kluwer 2017, ss. 402
Ile jest nauki w nauce?, Warszawa: Wolters Kluwer 2018, ss. 261
Ustawa o własności lokali. Komentarz, scientific editor & co-author with T. Barański i K. Buliński, Warszawa: Wolters Kluwer 2019, ss. 480
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Komentarz, in cooperation with J.M. Zielińskim, Warszawa: Wolters Kluwer 2019, ss. 699

Studies within composite works:
Wydział Prawa po roku 1945, in: Zarys dziejów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ed. G. Bałtruszajtys, Warszawa: Wolters Kluwer 2016, s. 241-328
Hans Kelsen a współczesność prawoznawstwa, in: Normatywizm Hansa Kelsena a współczesna nauka prawa, ed. A. Bosiacki, Warszawa: Wolters Kluwer 2017, s. 23-45
Prawo do miasta, in: B. Biga, H. Izdebski, J. Hausner, M. Kudłacz, K. Obłój, W. Paprocki, P. Sztompka i M. Zmyślony, Open Eyes Book 2, Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej 2017, s. 163-194
Ditto in Eng. The right to the city, in: B. Biga, H. Izdebski, J. Hausner, M. Kudłacz, K. Obłój, W. Paprocki, P. Sztompka i M. Zmyślony, Open Eyes Book 2, Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej 2017, s. 159-188
Zasada proporcjonalności a ograniczanie praw człowieka, in: Konstytucja w państwie demokratycznym, ed. K. Urbaniak, S.Patyra i M. Sadowski, Poznań: Wyd. Nauka i Innowacja 2017, s. 289-308
Zarządzanie miastem – tradycje i wyzwania przyszłości, in: Miasta przyszłości. W poszukiwaniu nowego paradygmatu zarzadzania i rozwoju, ed. A. Lutrzykowski, R. Musiałkiewicz i F. Nalikowski, Włocławek: Wyd. PWST 2017, s. 17-26
Szczególny charakter miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jako aktu prawa miejscowego, in: Akty prawa miejscowego stanowione przez organy jednostek samorządu terytorialnego, ed. H. Izdebski, E. Mreńca i P.B. Zientarski, Warszawa: Kancelaria Senatu, s. 87-95
Orzekanie na podstawie akt sprawy a przeprowadzanie dowodów w postępowaniu przed sądami administracyjnymi, in: K. Antolak-Szymanski i in., Dowody w postępowaniach sądowych, ed. T. Gardocka i D. Jagiełło, Warszawa: CH Beck 2018, s. 109-123
Reformy samorządu terytorialnego oraz centrum administracyjnego i gospodarczego rządu po 1989 roku, in: Administracja państwowa i samorząd w ujęciu historyczno-prawnym. Wybrane zagadnienia, ed. E. Mreńca, P.B. Zientarski i B. Czwojdrak, Warszawa: Kancelaria Senatu 2018, s. 171-184
Administracja, zarząd, zarządzanie – jako przedmiot badań nauk prawnych, in: Z historii ustroju i konstytucjonalizmu Polski. Księga jubileuszowa dedykowana w osiemdziesiątą rocznicę Urodzin Profesora Mariana Kallasa, ed. D. Makiłła, Warszawa: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna 2018, s. 321-332.

Articles in scientific journals:
Konstytucjonalizm-legicentryzm-ustawowy nihilizm prawny. O powołaniu naszych czasów do nauki konstytucji, „Państwo i Prawo” R. 71: 2016 z. 6, s. 5-24
Zmiany w zasadniczym podziale terytorialnym państwa. Wybrane aspekty prawne, „Samorząd Terytorialny”” 2016 nr 7-8, s. 52-64
City Planning versus Metropolitan Planning. Historical Experience on the Example of Warsaw, “Studia Iuridica” nr 63: 2016, s. 151-160
Totalitaryzm i terminy pokrewne w naukach społecznych oraz w polskim języku prawnym i prawniczym, „Acta Universitatis Wratislaviensis” nr 3778, „Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” 38, nr 4, 2016 [właśc. 2017], s. 31-44
Ustawa z dnia 13 lipca 1939 r. o znoszeniu ordynacji rodowych i niektóre związane z nią aktualne problemy prawne, „Themis Polska nova” 2017 nr 1, s. 5-18
Sądy administracyjne a podział władz, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” R. 13: 2017 nr 1, s. 9-17 [paper delivered at the General Assembly of Judges of the Supreme Administrative Court]
Prawo do miasta – perspektywa prawnika, „Samorząd Terytorialny” 2017 nr 12, s. 6-18
Prawo do samorządu – prawo obywateli i prawo mieszkańców, „Samorząd Terytorialny” 2018 nr 10, s. 5-16
Znaczenie myśli prawnej i prawniczej II Rzeczypospolitej dla współczesnej nauki i praktyki prawa, „Państwo i Prawo” 2018 nr 11, s. 3-19.


No Related Media found.
Back To Top