Versie 0.4
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 21 februari 2019.

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u de website en/of diensten van Basecone N.V. gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Basecone N.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Basecone N.V. handelt in overeenstemming  met de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 1. Wie is Basecone?

Basecone is de naamloze vennootschap Basecone N.V., gevestigd en kantoorhoudende te (3742 LB) Baarn, aan de Eemweg 8, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 55299245. Basecone N.V. maakt deel uit van de Tax en Accounting divisie van de Wolters Kluwer groep.

 1. Welke persoonsgegevens verzameld en verwerkt Basecone?

Gebruik van onze diensten

Abonnement kopen

Op de website van Basecone kunt u bekijken welke abonnementen Basecone aanbiedt en een Basecone abonnement afsluiten. Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om de volgende (persoons)gegevens te verstrekken:

Abonnementsgegevens:

 • het gewenste abonnement;
 • gebruikersnaam;
 • land;
 • kvk nummer;
 • contact persoon;

Uw gegevens:

 • geslacht;
 • voor- en achternaam;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • naam en plaats accountant;

Uw bedrijfsgegevens:

 • rechtsvorm;
 • bedrijfsnaam;
 • factuuradres;
 • postcode en plaats;
 • e-mailadres;

Betaalgegevens:

 • IBAN en tenaamstelling.

Online demonstratie

Op de website kunt u zich inschrijven voor een online demonstratie (webinar) met betrekking tot de diensten van Basecone. Om u daarvoor aan te kunnen melden, vraagt Basecone uw voor- en achternaam, e-mailadres en (optioneel) uw telefoonnummer.

Communicatie en chatsessies

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, bijvoorbeeld via de chatfunctie op de website, bewaren we die berichten. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Basecone of die van een derde partij.

Automatisch gegeneerde gegevens

Om de website optimaal te laten werken wordt automatisch gegenereerde informatie over uw gebruik van de website verzameld en verwerkt. Het optimaliseren van de dienstverlening bestaat onder meer uit technische aanpassingen, voor bijvoorbeeld het goed weergeven van pagina’s en het beveiligen van de website.

De informatie die wordt verzameld bestaat uit het type apparaat (computer, mobiel, tablet) dat uw gebruikt, uw IP-adres (nummer van uw apparaat dat het mogelijk maakt uw apparaat te herkennen), het type browser, het besturingssysteem dat u gebruikt, en de pagina’s die u op website bezoekt en de items die u bekijkt. Tevens houden wij bij de host name die bij het IP-adres hoort, inlogsessie gegevens en gekozen waardes.

 1. Voor welke doeleinden en op basis van welke rechtsgronden wordt de verzamelde informatie gebruikt?

Doeleinden

Uw informatie zal voor de volgende doeleinden, en op basis van de volgende rechtsgronden, worden gebruikt:

Het gebruik is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent:

 • Om het gebruik van de website mogelijk te maken;
 • Om u de overeengekomen diensten te leveren;
 • Om uw abonnement en het gebruik van de diensten van Basecone aan u  te factureren;

De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Basecone:

 • Om u informatie toe te zenden omtrent de eigen producten en diensten van Basecone en om te reageren op vragen en/of klachten die u heeft;
 • Om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen;
 • Om de website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren;
 • Om u een integraal pakket te kunnen bieden in samenwerking met andere ondernemingen die onderdeel uitmaken van de Wolters Kluwergroep.

U heeft toestemming gegeven voor het gebruik of de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Basecone rust:

 • Om informatie over u te verstrekken aan derden indien u daartoe toestemming heeft gegeven of op basis van wet- en/of regelgeving.

Basecone wil u op de hoogte houden van de ontwikkeling van haar diensten. Indien er bijvoorbeeld een uitbreiding komt van de mogelijkheden met de abonnementen zal Basecone dat daarom aan u laten weten. Ook kan Basecone u op de hoogte houden van acties die door haar zijn en/of worden georganiseerd.

Mocht u geen e-mailberichten van Basecone willen ontvangen, dan kunt u dit aangeven door een e-mail te sturen naar [email protected]. Een mogelijkheid u af te melden is tevens in elke e-mail die door Basecone aan u wordt gestuurd opgenomen.

Gebruik door derden

Als u persoonsgegevens verstrekt aan Basecone in verband met de diensten van Basecone, dan zullen deze persoonsgegevens niet gedeeld worden met derden, behoudens en voor zover dat uit dit privacybeleid blijkt.

Basecone kan uw gegevens aan derden verstrekken voor zover u zelf uitdrukkelijk met betrekking tot een bepaalde derde aangegeven hebt dat u daarvoor toestemming geeft, dit vereist is in het kader van uw gebruik  van de diensten van Basecone en/of voor zover deze gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde uw IP- of MAC-adres).

Zo kan Basecone derden inschakelen om werkzaamheden uit te besteden. Deze derden verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in opdracht en ten behoeve van (de doeleinden van) Basecone. Een lijst van derden die Basecone inschakelt, treft u hier. Deze lijst wordt aangevuld zodra er wijzigingen optreden. In enkele incidentele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden, wanneer het gunstige gevolgen heeft voor de dienstverlening aan de klant. De werknemers van Basecone zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Ten slotte kan Basecone uw persoonsgegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

Hyperlinks van derden

De website kan hyperlinks bevatten waarmee u de omgeving van Basecone verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. Basecone heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat ten aanzien van deze diensten en/of websites van derden een ander privacy statement van toepassing is. Dit privacybeleid heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die door Basecone worden verwerkt. Basecone accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

 1. Hoelang bewaart Basecone uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verkregen. De uiterste bewaartermijn is 10 jaar na beëindiging van het contract of na de laatste bewerking van de persoonsgegevens. Tenzij Basecone verplicht is om op grond van wetgeving uw gegevens langer te bewaren, hanteert Basecone de wettelijke bewaartermijnen.

 1. Waar worden uw persoonsgegevens opgeslagen?

Uw gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Basecone of die van een derde partij. Basecone maakt van servers in Europa.

 1. Op welke wijze wordt uw persoonlijke informatie beschermd?

Basecone heeft passende technische en organisatorische maatregen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Voor meer informatie over hoe Basecone deze beveiliging inricht, kunt u https://wolterskluwer.com/nl-nl/solutions/basecone/security raadplegen.

 1. Cookies

Via deze website kan Basecone gebruikmaken van cookies. Hiermee wordt informatie in de vorm van een tekstbestand op de harde schijf van uw apparaat opgeslagen. Cookies worden gebruikt om de website op een gebruiksvriendelijke manier te leveren of om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website. Zie voor meer informatie het cookie statement https://www.wolterskluwer.com/nl-nl/privacy-cookies

 1. Kennisneming, verbetering en overdraagbaarheid van uw gegevens?

Indien u de gegevens wilt zien die bij Basecone over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar  [email protected]. Basecone zal binnen vier (4) weken reageren op uw inzageverzoek.

Als u veranderingen wilt aanbrengen in de gegevens die u heeft gezien naar aanleiding van uw inzageverzoek, kunt u een verzoek hiertoe doen bij Basecone op voornoemd e-mailadres. U kunt verzoeken dat Basecone uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. Basecone zal binnen vier (4) weken reageren op uw verzoek. Indien Basecone uw verzoek afwijst zal zij in haar antwoord aangeven waarom het verzoek om de gegevens aan te passen wordt afgewezen.

U heeft tevens het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en  leesbare vorm te verkrijgen en over te dragen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar [email protected].

 1. Kan dit privacybeleid worden gewijzigd?

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op deze website. Wij adviseren u daarom regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 1. Waar kunt u terecht met een klacht?

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens, en komt u er met Basecone niet uit,  dan kunt u uw klacht ook indienen bij Wolters Kluwer Tax & Accounting via [email protected]. Verdere escalaties kunt u richten aan de compliance & privacy manager van WK TAA NL, [email protected].

 1. Vragen en feedback

Basecone controleert regelmatig of ze aan dit privacybeleid voldoet. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via [email protected] of een brief sturen een naar Basecone, De Beek 9-15, 3871 MS, Hoevelaken.

Back To Top