Beste relatie, Geachte klant,

Vanwege uw abonnement op Avanzer Aangifte vragen wij u aandacht voor het volgende:

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Het zal u niet zijn ontgaan, dat de Europese Unie een nieuwe privacyregelgeving heeft uitgevaardigd over (persoons-)gegevensbescherming (General Data Protection Regulation (GDPR)). In het Nederlands Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Alle ondernemingen die in de Europese Unie kantoor houden of actief zijn en persoonsgegevens verwerken, zijn verplicht uiterlijk op 25 mei 2018 de nieuwe regelgeving in hun bedrijfsvoering in te voeren en na te leven.

Verwerkersovereenkomst

Een van de vereisten onder de nieuwe regelgeving is dat in iedere situatie waarin (mogelijk)persoonsgegevens worden verwerkt, een zogeheten verwerkersovereenkomst tussen de partijen, die de verwerking uitvoeren, dient te worden gesloten. Deze verwerkersovereenkomst kan bestaan naast de al bestaande overeenkomst en tast deze ook niet aan. De verwerkersovereenkomst bevat onder meer de (verdeling van) verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden ten aanzien van (verwerking van) persoonsgegevens.

Vast staat dat de dienstverlening onder de thans met u bestaande overeenkomst (mogelijk) ook verwerking van (persoons-)gegevens inhoudt. Een verwerkersovereenkomst is dus verplicht. Het is ons gebleken dat met u ofwel nog geen verwerkersovereenkomst is gesloten, of dat de bestaande verwerkersovereenkomst niet voldoet aan de verplichte eisen die in artikel 28 van de AVG zijn bepaald. Het is dus noodzakelijk dat zo spoedig mogelijk alsnog een (herziene) verwerkersovereenkomst wordt gesloten.

Verantwoordelijke partij verwerkersovereenkomst

Wolters Kluwer verleent diensten aan u, waarbij u de partij bent, die het doel en de middelen van de verwerking vaststelt. U bent derhalve aan te merken als de verwerkingsverantwoordelijke en Wolters Kluwer als de verwerker van de (persoons-) gegevens, de partij die namens de verwerkingsverantwoordelijke de gegevens verwerkt.

Hoewel Wolters Kluwer op grond van de nieuwe regelgeving niet primair verantwoordelijk is voor het overeenkomen van een verwerkersovereenkomst, menen wij er goed aan te doen om, ervoor zorg te dragen dat de verwerkersovereenkomst wordt gesloten.

Verwerkersovereenkomst

Download hier de verwerkersovereenkomst die volgens ons op de samenwerking met u van toepassing is. Deze versie dient u te downloaden, op te slaan en de lege velden op pagina 1, 8 en 13 door een binnen uw onderneming tekeningsbevoegd persoon in te laten vullen en te laten ondertekenen. Vervolgens kunt u het document in zijn geheel digitaal aan ons retourneren via [email protected].

Mocht u onverhoopt nog vragen hebben over het voorgaande, dan kunt u deze via de klantenservice stellen (www.wolterskluwer.nl/klantenservice) of via [email protected].

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

Met vriendelijke groet,

Data Privacy Coördinator Wolters Kluwer Nederland BV

Gegevensverwerkersovereenkomst downloaden
Back To Top