op staande voet ontslagen
Juridisch23 december, 2021

9 veelgelezen uitspraken uit 2021 over 'ontslag op staande voet'

Door: T.F. Scheele

Deze week blikken we terug op het jaar 2021. Wat waren de meest opmerkelijke uitspraken en berichten in 2021? Bekijk hieronder veelgelezen berichten over het thema ‘ontslag op staande voet’.

"Wat heb jij een lekker kontje!"(ECLI:NL:RBROT:2021:8100)

Op 16 juli 2020 heeft werknemer een officiële waarschuwing gekregen wegens ongewenste bejegening tijdens werktijd van een medisch studente. In het hoor-en-wederhoorgesprek op 27 mei 2020 is besproken dat werknemer zich bewust moest zijn van hetgeen hij tegen sommige vrouwen zei. Op 24 maart 2021 heeft werknemer in de keuken waar meerdere collega’s waren (facilitaire zorgmedewerkers, verpleegkundigen en een kok) aan één van de facilitaire zorgmedewerkers een knuffel gegeven. Op 26 maart 2021 is werkgever gebeld met de mededeling dat signalen waren ontvangen dat werknemer vijf vrouwelijke collega’s lastig zou hebben gevallen tijdens werktijd. Werknemer is op non-actief gesteld en dit is per brief van 29 maart 2021 bevestigd. Op 31 maart 2021 heeft er een gesprek op locatie plaatsgevonden. In dit gesprek werd werknemer geconfronteerd met de mededeling dat er vijf vrouwelijke collega’s verklaringen hebben afgegeven dat hij vrouwen lastigvalt tijdens werktijd. Werknemer heeft in dit gesprek erkend dat hij een medewerker heeft geknuffeld. Op 1 april 2021 is werknemer door zijn leidinggevende gebeld en is aan werknemer medegedeeld dat hij op staande voet is ontslagen. Werknemer start een procedure en verzoekt de kantonrechter het ontslag op staande voet te vernietigen.

Anonieme verklaringen

Werknemer wordt verweten dat hij ondanks een eerdere schriftelijke waarschuwing meerdere vrouwelijke collega’s lastig heeft gevallen tijdens werktijd met seksueel getinte opmerkingen en ongepaste verzoeken. Daarnaast heeft hij een collega fysiek aangeraakt door haar te knuffelen, waarbij hij duidelijk geen 1,5 meter afstand heeft gehouden. Werknemer heeft weliswaar aangevoerd dat een groot deel van de verklaringen anoniem zijn afgegeven en voor hem niet herleidbaar tot personen zijn, maar werknemer heeft de inhoud van het verslag en de verwijten die hem daarin worden gemaakt onvoldoende gemotiveerd weersproken. Dat de verklaringen anoniem zijn afgelegd, wil niet zeggen dat ze qua inhoud niet weergeven wat in de visie van deze medewerkers zich heeft voorgedaan. Werknemer heeft onvoldoende redenen aangevoerd om te twijfelen aan de juistheid van deze verklaringen, die ieder afzonderlijk zijn afgelegd.

Ongepaste opmerkingen

De kantonrechter gaat daarom uit van deze verklaringen van deze medewerkers. In de verklaringen van de medewerkers staat dat werknemer opmerkingen maakt als: “Wat heb jij een lekker kontje” en “ik zou je de stiefmoeder van mijn kinderen willen laten zijn”. De kantonrechter is van oordeel dat zulke uitspraken niet passen in een werksfeer onder collega’s. De werkgever heeft er recht op en belang bij, omwille van het kunnen waarborgen van een veilige en betrouwbare werkomgeving voor al zijn werknemers, te bewerkstelligen dat dit gedrag binnen de organisatie van Erasmus MC niet wordt getolereerd. Het feit dat werknemer heeft aangegeven dat hij geen kwade bedoelingen heeft dan wel nooit de intentie heeft gehad om zich op te dringen bij zijn vrouwelijke collega’s, maakt niet dat werknemer zich op deze wijze mag uitlaten of gedragen. De conclusie is derhalve dat het ontslag op staande voet rechtsgeldig is gegeven. Het verzoek tot vernietiging van het ontslag op staande voet is niet toewijsbaar.

Zie brondocument in InView

Ben je scheel ofzo? (ECLI:NL:RBGEL:2021:4711) 

Werkgever geeft werknemer op 6 april 2021 een schriftelijke officiële waarschuwing omdat werknemer de afgelopen maanden meerdere malen (21-2-2021, 16-3-2021 en 3-4-2021) is uitgevallen tegen een assistent-manager en stationsmanager. Op 16 april 2021 ontslaat werkgever werknemer op staande voet. Als dringende reden wordt aangevoerd dat werknemer bij werkgever werd geroepen en werknemer uitlatingen deed als ‘ben je scheel ofzo?’, ‘als je dat niet ziet ben je echt scheel!’ en ‘jij deelt alleen maar opdrachten uit en doet zelf niks!’. Werkgever heeft toen aangegeven dit niet te accepteren. Helemaal omdat er eerder een officiële waarschuwing is verstuurd. Werknemer verzoekt de kantonrechter het ontslag op staande voet te vernietigen.  

Het gaat in deze zaak om de vraag of werknemer terecht is ontslagen op staande voet. Dit moet worden getoetst aan de hand van de artikelen 7:677 lid 1 en 678 lid 1 BW.  

Ongepaste en onprofessionele uitlatingen 

Ter zitting en uit de onder de feiten geciteerde brieven volgt dat werknemer meerdere keren in korte tijd explosief is uitgevallen in de richting van collega’s en leidinggevenden. Deze repeterende grensoverschrijdende gedragingen binnen korte tijd, zonder dat daarvoor een gegronde verklaring of rechtvaardiging bestaat, hebben tot gevolg dat werkgever werknemer op staande voet mocht ontslaan. In voldoende mate staat vast dat werknemer op 16 april 2021 explosief is uitgevallen tegen werkgever. Dat is door werkgever terecht bestempeld als een woedeaanval. Verder is het ontslag op staande voet in dit geval niet een te vergaande maatregel. Werknemer was al meerdere keren gewaarschuwd, zowel mondeling als schriftelijk. Uitvallen tegen collega’s is ongepast en onprofessioneel, zeker in een dienstverlenend beroep. De eindconclusie is dat de vorderingen van werknemer worden afgewezen.  

Zie brondocument in InView


Emotionele opwelling (ECLI:NL:RBGEL:2021:5488) 

Werkgever heeft na de overname van de praktijk aangegeven van plan te zijn met de medewerkers een coachingstraject aan te gaan, omdat zij van mening is dat binnen de praktijk op eilandjes wordt gewerkt. Dit traject is in verband met de Corona- maatregelen uitgesteld tot februari 2021. Werkgever heeft in dit verband aan werknemer laten weten dat zij niet zou worden uitgenodigd voor de eerste bijeenkomst van het coachingstraject, “omdat dit voor de toekomst is”. In maart 2021 is de moeder van werknemer overleden. Een omstandigheid die grote impact heeft gehad op werknemer. Later heeft zij aangegeven zich ‘buitengesloten’ te voelen.  

Mededeling ontslag op papier 

Op 29 maart 2021 heeft werknemer per WhatsApp aan werkgever bericht dat zij last heeft van burn-out klachten. Twee weken later heeft zij de werkzaamheden hervat. Op 18 mei 2021 is werknemer op de praktijk geweest. Aan een collega geeft zij huilend aan: “Ik ga ontslag op staande voet nemen, ik kan niet leven met het feit dat ik buiten het team word geplaatst.” Diezelfde dag is zij naar werkgever gegaan en heeft haar huilend meegedeeld ontslag op staande voet te nemen omdat zij zich buiten het team geplaatst voelde. In het bijzijn van een collega heeft zij een papier van de praktijk gepakt en daarop geschreven: “Ik neem ontslag per 1 juli 2021”. Op vrijdag 21 mei heeft werknemer aan werkgever een e-mail gestuurd dat het ontslag in een opwelling en emotionele toestand is genomen. De kernvraag is of werkgever werknemer heeft mogen houden aan haar mededeling op dinsdag 18 mei 2021, inhoudende dat zij ontslag ging nemen per 1 juli 2021.  

Duidelijke en ondubbelzinnige beëindiging van de arbeidsovereenkomst 

De opzegging vereist een duidelijke en ondubbelzinnige op de beëindiging van de arbeidsovereenkomst gerichte verklaring. Daarbij dient de werkgever naar vaste rechtspraak zorgvuldig na te gaan of de werknemer de beëindiging met alle daaraan verbonden nadelige gevolgen werkelijk wenst. De nadelen van het eenzijdig nemen van ontslag heeft voor een werknemer ernstige gevolgen, zoals het verlies van werk, inkomen en ontslagbescherming, geen aanspraak op een vergoeding en waarschijnlijk verlies van WW-/ZW-uitkering. Daarom mag de werkgever niet te snel aannemen dat de verklaring van de werknemer is gericht op vrijwillige beëindiging van het dienstverband en moet zij onderzoeken of de werknemer wel echt beëindiging van de arbeidsovereenkomst heeft beoogd en de gevolgen heeft overzien. Dit geldt met name indien een werknemer onverwachts, in een emotionele bui of na een ruzie met de werkgever opzegt. In dit geval kwam de opzegging voor werkgever totaal onverwacht.  

Mededelingen in emotionele staat 

Voor werkgever, evenals voor de overige werknemers moet het duidelijk zijn geweest dat werknemer op 18 mei 2021 haar mededelingen, boos en deels in tranen, in een emotionele staat heeft gedaan. De door werknemer afgegeven schriftelijke bevestiging van de opzegging draagt daaraan niet bij omdat vaststaat dat zij dezelfde ochtend op verzoek van een andere medewerker op het kantoor een blanco vel heeft gepakt en daar snel een korte zin op heeft geschreven. Van een zorgvuldige werkgever had mogen worden verwacht dat zij niet de werkelijke wens had afgeleid uit het gedrag van werknemer op die ene dag maar werknemer een bedenktermijn had gegeven, zeker ook in het geval werknemer heeft gezegd dat zij het niet nodig vond. Bij het voorgaande is van belang dat werknemer 58 jaar was en het gaat om een 23-jarig dienstverband, kostwinner is en de inkomsten nodig heeft. Om die reden wordt de opzegging vernietigd.  

Zie brondocument in InView
Wil jij sneller relevante informatie vinden en jouw juridische werkproces vereenvoudigen? En wil je in één oogopslag zien hoe de rechterlijke macht en specifieke rechtbanken eerder beslisten in vergelijkbare zaken? Meld je dan snel aan voor een online demo van onze nieuwste oplossing InView en ontdek hoe je 20-50% tijd bespaart op je onderzoek en 10-30% op het bepalen van je zaakstrategie. 
Aanmelden InView demo
InView Legal
Met InView bespaar je 20-50% tijd op je jurisprudentie-onderzoek en 10-30% tijd op het bepalen van de juiste zaakstrategie.
Wil je zien hoe je met InView tijd kan besparen?
Back To Top