Smiling businesswoman in discussion with colleague at office conference room table.
Fiscaliteit & Accounting10 mei, 2022

Gelijkschakeling en digitalisering procedure teruggaaf btw

Een niet in de Gemeenschap gevestigde btw-belastingplichtige kan via een verzoek teruggave vragen van de btw die werd geheven op de aan hen geleverde goederen of verleende diensten. Voor dergelijk verzoek bestaat een minimaal juridisch kader op Europees niveau in Richtlijn 86/560/EEG. Voor de in een andere lidstaat dan de lidstaat van teruggaaf gevestigde belastingplichtige heeft de recente Richtlijn 2008/9/EG de voorwaarden en de procedure voor de teruggaaf evenwel strikter geregeld, er bestaat nu een volledig geharmoniseerd kader voor de teruggaaf aan deze belastingplichtigen. Voor de niet in de Gemeenschap gevestigde belastingplichtigen moet de procedure daarom worden gemoderniseerd. Bovendien zal het aantal van die verzoeken tot teruggaaf ook toenemen door de gevolgen van de Brexit. Bijgevolg dringen de nodige aanpassingen aan dit KB nr. 56 zich op. Ook andere btw-KB’s moeten worden aangepast, meer bepaald KB nr. 4 en nr. 31.

Gelijkschakeling en digitalisering procedure voor teruggaaf btw

De procedures voor teruggaaf worden gelijkgeschakeld: dit wil zeggen dat dezelfde procedure wordt voorzien:

  • voor de niet in de Gemeenschap gevestigde belastingplichtigen;
  • voor de in een andere lidstaat dan België gevestigde belastingplichtigen.

Het KB nr. 56 dat al de procedureregels voorzag voor de in een andere lidstaat dan België gevestigde belastingplichtigen wordt aangevuld met de nieuwe procedures van toepassing op de niet in de Gemeenschap gevestigde belastingplichtigen. Omdat hierdoor het KB nr. 5 de talrijke wijzigingen aan het koninklijk besluit nr. 56 van 17 december 2009 die de invoering van deze nieuwe bepalingen zou hebben meegebracht, werd ervoor gekozen om dat KB te vervangen in plaats van te wijzigen. Van de gelegenheid wordt ook gebruik gemaakt om over te schakelen naar een digitale procedure.

  • De in een andere lidstaat gevestigde belastingplichtige dient een elektronisch teruggaafverzoek in bij de lidstaat waar hij is gevestigd, via de door die lidstaat ingestelde portaalsite, om teruggaaf in België te bekomen.
  • De niet in de Gemeenschap gevestigde belastingplichtige die in België teruggaaf wenst te verkrijgen, moet een elektronisch teruggaafverzoek indienen via de portaalsite die de administratie in België heeft ingesteld, m.a.w. bij de FOD Financiën.

Volgende elementen vallen op:

  • een niet in de Gemeenschap gevestigde belastingplichtige wordt gedefinieerd;
  • waar vroeger het volledige KB nr. 56 betrekking had op teruggaaf door de in een andere lidstaat dan de lidstaat van teruggaaf gevestigde belastingplichtige, zijn de procedureregels voor die groep van belastingplichtigen nu te vinden in hoofdstuk 2 van het KB;
  • een lidstaat mag op basis van rechtspraak van het Hof van Justitie het recht op teruggaaf niet weigeren enkel om reden dat de belastingplichtige in de lidstaat van teruggaaf voor btw geïdentificeerd is of had moeten zijn. Het KB wordt in overeenstemming met die rechtspraak aangepast;
  • de Raad van State had gevraagd voor een kennisgeving van de beslissingstermijn aan de aanvrager, en ook voor een inperking van de betalingstermijn. Dit is niet opgenomen in de finale tekst;
  • voor de niet in de Gemeenschap gevestigde belastingplichtigen zijn de nieuwe regels uiteraard belangrijker, omdat deze nu een strikter geregelde procedure voorzien voor deze belastingplichtigen.

Deze regels zijn te vinden in hoofdstuk 3 van het KB.

Ook wijzigingen aan btw-KB’s nr. 4 en 31

Aangezien het KB nr. 56 nu ook de proceduregels bevat voor de teruggaaf door de niet in de Gemeenschap gevestigde belastingplichtigen, zijn de procedureregels die zijn uitgewerkt in KB nr. 4 en KB nr. 31 voor die teruggaaf niet langer correct en niet langer noodzakelijk. Deze bepalingen worden niet geschrapt, maar er wordt nu voortaan verwezen naar KB nr. 56.
In werking op: 1 juli 2022 (de eerste dag van het eerstvolgende kalenderkwartaal).

Bron: monKEY - de meest gespecialiseerde databank voor tax, finance & accountancy professionals.

Ontdek monKEY
Back To Top