Kvalitetssäkrad månadsrapportering till kund

Finsit månadsrapport visas på platta Genom att arbeta med Periodrapporter i finsit för månadsrapportering får din byrå ett kvalitetssäkrat sätt att kommunicera med kunderna. Det är enkelt att ta över uppdrag från en annan redovisningskonsult då alla tidigare månadsrapporter är sparade i arkivet.

Att arbeta med månadsrapporter digitalt är ett steg i att införa ett digitalt arbetssätt som är enkelt att ta till sig för redovisningskonsulten. Tidsvinsten är omedelbar då det innebär mycket färre klick att arbeta på detta sätt. Det blir då enklare att gå vidare med andra steg i byråns digitaliserings- och effektiviseringsresa.

Finsit gör det också enklare att dela på uppdrag på ett kontor eller mellan olika kontor då all information finns tillgänglig i verktyget, istället för i olika konsulters mailkorgar.

Finansiella nyckeltal i finsit
 • Intäkts- & kostnadsstruktur (BAS)

  • T39 - Administrationskostnader i procent av nettoomsättningen
  • T9 - Avskrivningar i relation till omsättningen
  • T10 - Finansnetto i relation till omsättningen
  • T40 - Forsknings- och utvecklingskostnader i procent av nettoomsättningen
  • T38 - Försäljningskostnader i procent av nettoomsättningen
  • T37 - Lokalkostnader i procent av nettoomsättningen
  • G7 - Nettoomsättning per anställd
  • T7 - Personalkostnad i relation till förädlingsvärdet
  • G8 - Personalkostnad/nettoomsättning
  • T8 - Personalkostnader per anställd
  • T41 - Övriga rörelsekostnader i procent av nettoomsättningen
 • Rörelsekapitalstruktur (BAS)

  • T18 - Kassa och bank samt kortfristiga placeringar i procent av nettoomsättningen
  • T19 - Kortfristiga skulder i relation till nettoomsättningen 
  • T16 - Kundfordringar i relation till nettoomsättningen
  • T15 - Lager och pågående arbeten m.m i relation till omsättningen
  • T17 - Övriga kortfristiga fordringar i procent av nettoomsättningen
 • Anläggningsstruktur (BAS)

  • T14 - Finansiella anläggningstillgångar i relation till omsättningen
  • T11 - Immaterialla anläggningstillgångar i relation till omsättningen
  • T13 - Maskiner och inventarier i relation till omsättningen
  • T12 - Materiella anläggningstillgångar i relation till omsättningen 
 • Avkastningsstruktur (BAS)

  • G1 - Avkastning på eget kapital
  • T31 - Avkastning på sysselsatt kapital
  • G2 - Avkastning på totalt kapital
  • G3 - Företagets skuldränta
  • T32 - Låneränta
  • T33 - Riskbuffert på sysselsatt kapital
  • G4 - Riskbuffert totalt kapital
 • Skuldstruktur (BAS)

  • T22 - Avsättningar och långfristiga skulder i relation till nettoomsättningen
  • T20 - Eget kapital i relation till omsättningen
  • T21 - Obeskattade reserver i relation till omsättningen
 • Fastigheter

  • Andra försäljningskostnader
  • Driftsnetto
  • Fastighetskostnader
  • Förvaltningsresultat
 • Ägare

  • Delägare X - Substansvärde
  • Delägare X - ägarandel
  • Eget kaptal per aktie
  • Företagets marknadsvärde
  • P/E tal
  • Vinst per aktie
 • Personal

  • Bruttovinst per arbetade dagar
  • Bruttovinst per arbetstimme
  • Bruttovinst per fakturerad timme
  • Debiteringsgrad
  • Nettoomsättning per arbetad timme
  • Nettoomsättning per arbetade dagar
  • Nettoomsättning per fakturerad timme
  • Personalkostnad per arbetade dagar
  • Personalkostnad per arbetstimme
  • Personalkostnad per fakturerad timme
  • Resultat efter finansiella poster per arbetade dagar
  • Resultat efter finansiella poster per arbetstimme
  • Resultat efter finansiella poster per fakturerad timme
 • Generella

  • Bruttovinst per användare
  • Bruttovinst per inloggning
  • Bruttovinst per kontor
  • Bruttovinst per sålda licenser
  • Nettoomsättning per användare
  • Nettoomsättning per inloggning
  • Nettoomsättning per kontor
  • Nettoomsättning per sålda licenser
  • Personalkostnad per användare
  • Personalkostnad per inloggning
  • Personalkostnad per kontor
  • Personalkostnad per sålda licenser
  • Resultat efter finansiella poster per användare
  • Resultat efter finansiella poster per inloggning
  • Resultat efter finansiella poster per kontor
  • Resultat efter finansiella poster per sålda licenser
 • Övriga

  • Bundet eget kapital
  • Eget kapital
  • Fritt eget kapital
  • Föregående års preliminära resultat
  • Föregående års preliminära resultat
  • R3.1+R3.2 - Handelsvaror och råvaror
  • B11 - Ingående balans tillgångar
  • R8 - Jämförelsestörande poster
  • Kostnader före avskrivningar
  • Kostnader före bokslutsdispositioner
  • Kostnader före extraordinära poster
  • Kostnader före finansiella poster
  • Kostnader före personal
  • Kostnader före rörelsekostnader
  • Kostnader före skatt
  • Långfristiga skulder
  • Långfristiga skulder & avsättningar
  • Långfristiga skulder & avsättningar
  • Preliminärt resultat
  • R16 - Resultat
  • Resultatbokningskonton
  • Räntabilitet
  • R1+R2+R10 - Samtliga intäkter
  • Samtliga kostnader
  • Skattesats
  • Total omsättning
  • Årets preliminära resultat
 • Tillgångar, Skulder & Eget Kapital (BAS)

  • B5 - Anläggningstillgångar
  • B14 - Avsättningar
  • B2 - Byggnader och mark m.m.
  • B15 - Checkräkningskredit
  • B12 - Eget kapital ink. preliminärt resultat
  • B19 - Eget kapital och skulder
  • B4 - Finansiella anläggningstillgångar
  • B1 - Immateriella anläggningstillgångar
  • B26 - Justerade skulder
  • B25 - Justerat eget kapital
  • B9 - Kassa bank samt kortfristiga placeringar
  • B18 - Kortfristiga skulder
  • B7 - Kundfordringar
  • B6 - Lager och pågående arbeten
  • B22 - Likvida omsättningstillgångar
  • B17 - Långfristiga skulder
  • B3 - Maskiner och inventarier m.m
  • B13 - Obeskattade reserver
  • B10 - Omsättningstillgångar
  • B23 - Rörelsekapital
  • B28 - Sysselsatt kapital
  • B11 - Tillgångar
  • B24 - Uppskjuten skatteskuld
  • B8 - Övriga kortfristiga fordringar m.m.
  • B16 - Övriga långfristiga skulder
 • Intäkter & Kostnader (BAS)

  • R4.3 - Administrationskostnader
  • R7 - Avskrivningar
  • R14 - Bokslutsdispositioner
  • R20 - Bruttovinst i kronor
  • R13 - Extraordinära intäkter och kostnader
  • R10 - Finansiella intäkter
  • R11 - Finansiella kostnader
  • R4.2 - Försäljningskostnader
  • R19 - Förädlingsvärde
  • R3.1 - Handelsvaror
  • R1+R2 - Intäkter före finansiella poster
  • T25 - Investeringar i materiella anläggningstillgångar i procent av nettoomsättningen
  • R4.1 - Lokalkostnader
  • R5.1 - Löner, sociala avgifter m.m.
  • R3 - Material, varukostnader och legoarbeten
  • R6 - Nedskrivningar och återföringar
  • R1 - Nettoomsättning
  • R5 - Personalkostnader
  • R9.1 - Resultat efter avskrivningar
  • R12 - Resultat efter finansiella poster
  • R16 - Resultat efter samtliga poster
  • R9.1+R10 - Resultat före finansiella kostnader
  • R3.2 - Råvaror
  • R15 - Skatt
  • R22 - Täckningsbidrag
  • R4 - Övriga kostnader
  • R5.2 - Övriga personalkostnader
  • R2 - Övriga rörelseintäkter
  • R4.4 - Övriga rörelsekostnader
 • Resultatstruktur (BAS)

  • T35 - Bruttovinst per anställd
  • T1 - Bruttovinstmarginal
  • T2 - Förädlingsgrad
  • T4 - Förädlingsvärde per anställd
  • G6 - Nettomarginal
  • T6 - Nettoresultat per anställd
  • T3 - Räntetäckningsgrad
  • G5 - Rörelsemarginal
  • T5 - Rörelseresultat per anställd
  • T36 - Täckningsbidrag per anställd
  • T34 - Täckningsgrad
 • Kapitalstruktur (BAS)

  • G10 - Kapitalets omsättningshastighet
  • G12 - Kassalikviditet
  • G12 - Kassalikviditet
  • T45 - Kassalikviditet inkl. outnyttjad checkräkningskredit
  • T44 - Lageravkastning
  • T43 - Lämnad kredittid (Norge)
  • T43 - Lämnad kredittid
  • G11 - Rörelsekapital i relation till omsättningen
  • G9 - Soliditet
  • T42 - Varulagrets omsättningshastighet
 • Sambandstal (BAS)

  • T51 - Lånegrad
  • T26 - Skuldsättningsgrad
  • T27 - Vinstprocent
 • Tillväxt (BAS)

  • G15 - Förändring av Eget kapital 
  • G16 - Förändring av antal anställda
  • T23 - Förändring av förädlingsvärde
  • T24 - Förändring av förädlingsvärde per anställd
  • G13 - Förändring av omsättning
  • G14 - Förändring av totalt kapital
 • Detaljhandel

  • Bruttovinst per kvadratmeter
  • Nettoomsättning per kvadratmeter
  • Personalkostnad per kvadratmeter
  • Resultat efter finansiella poster per kvadratmeter
 • Försäljning

  • Bruttovinst i tjänsteföretag
  • Bruttovinst per butik
  • Bruttovinst per kalenderdag
  • Bruttovinst per kund
  • Bruttovinst per säljtillfälle
  • Bruttovinstmarginal i tjänsteföretag
  • Nettoomsättning per butik
  • Nettoomsättning per kalenderdag
  • Nettoomsättning per kund
  • Nettoomsättning per säljtillfälle
  • Personalkostnad per butik
  • Personalkostnad per kalenderdag
  • Personalkostnad per kund
  • Personalkostnad per säljtillfälle
  • Resultat efter finansiella poster per butik
  • Resultat efter finansiella poster per kalenderdag
  • Resultat efter finansiella poster per kund
  • Resultat efter finansiella poster per säljtillfälle
 • Transport

  • Bruttovinst per körd kilometer
  • Bruttovinst per körd mil
  • Bruttovinst per liter förbrukat drivmedel
  • Körda mil
  • Nettoomsättning per kilometer
  • Nettoomsättning per körd mil
  • Nettoomsättning per liter förbrukat drivmedel
  • Personalkostnad per körd kilometer
  • Personalkostnad per körd mil
  • Personalkostnad per liter förbrukat drivmedel
  • Resultat efter finansiella poster per körd kilometer
  • Resultat efter finansiella poster per körd mil
  • Resultat efter finansiella poster per liter förbrukat drivmedel

Verksamhetsnyckeltal i finsit

 • Tilläggsnyckeltal (BAS)

  • R17 - Antal anställda
  • B20 - Checkräkningskredit-limit
  • R6.1 - Forskning- och utvecklingskostnader
  • R18 - Kreditförsäljning inkl. moms
  • B27 - Räntebärande skulder
  • R21 - Särkostnader
  • B21 - Årets investeringar i materiella anläggningstillgångar
 • Generella

  • Antal
  • Antal användare
  • Antal inloggningar
  • Antal kontor
  • Antal licenser
  • Dollar
  • Euro
  • GBP
  • Kilo
  • Valuta
 • Personal

  • Arbetade dagar
  • Arbetstimmar
  • Fakturerade timmar
  • Semesterdagar
  • Sjukdagar
 • Försäljning

  • Antal butiker
  • Antal kunder
  • Antal säljare
  • Antal säljtillfällen
  • Kundbesök
 • Ägare

  • Aktiekurs vid utgången av perioden
  • Antal aktier
  • Delägare X - antal aktier
 • Övriga

  • Hektar
  • Förbrukat drivmedel
  • Körda kilometer
  • Förväntad marginal
  • Kvadratmeter
Intresserad av finsit?
Kontakta våra säljare, 031-7751700 eller e-post, som hjälper dig hitta den bästa lösningen.

Vanliga frågor om periodrapporter

 • Kan jag lägga in egna kommentarer i rapporter?

  Ja, det finns möjlighet att kommentera siffrorna.
 • Hur underlättar periodrapporter arbetet för redovisningskonsulten?
  Redovisningskonsulten får en checklista som kan användas för att säkerställa kvalitén i rapporteringen.
 • Kan jag anpassa periodrapporten beroende på kund?

  Ja, genom att mappa in kunder för olika företagstyper kan du anpassa periodrapporten.

 • På vilket sätt sparar periodrapporter tid?

  Det finns skräddarsydda standardtexter som kan användas som kommentarer, vilket gör att det går snabbare att sätta samman kommentarer.
Back To Top