Leasing-GettyImages-936987354-3840
Skatt & Ekonomimaj 27, 2019

Viktigt att veta vid redovisning av leasing

Inom redovisning är det viktigt att veta vad som är skillnaden mellan operationell och finansiell leasing. I denna artikel reder vi ut begreppen och redogör övergripande för vad som gäller inom de olika K-regelverken.

Skillnaden på finansiell och operationell leasing

Finansiell leasing är att likställa med ett avbetalningsköp. Vid finansiell leasing är avtalet utformat så att ekonomiska risker och fördelar med att äga tillgången, i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren vid avtalets ingående. Den formella äganderätten är dock kvar hos leasegivaren.

Operationell leasing är att likställa med hyra och kan t ex vara lokalhyra. Alla leasingavtal som inte klassificeras som finansiella leasingavtal, är operationella leasingavtal. Leasingavgifter redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden och eventuell första förhöjd hyra periodiseras över perioden. Inga tillgångar eller skulder förknippade med leasingavtalet redovisas av leasetagaren.

Om ett leasingavtal är operationellt eller finansiellt är viktigt att bedöma, eftersom det kan få påverkan på hur avtalet ska redovisas. Regelverken ser också olika ut beroende på K-regelverk och företagets storlek.

Redovisning av leasing beroende på regelverk

Enligt normgivningen i K1 och K2 ska alla leasingavtal klassificeras som operationella oavsett utformningen på leasingavtalen.

Enligt K3 ska leasingavtal klassificeras som operationella eller finansiella. På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning, får emellertid finansiella leasingavtal, i juridisk person, redovisas enligt de regler som gäller för operationella leasingavtal. I koncernredovisningen måste dock alltid finansiella leasingavtal redovisas enligt normgivningen för finansiella leasingavtal.

Ett finansiellt leasingavtal redovisas som ett avbetalningsköp, där leasetagaren vid det första redovisningstillfället redovisar sina rättigheter och skyldigheter enligt leasingavtalet som en tillgång och skuld i balansräkningen.

Företag som följer internationella redovisningsregler (IFRS) tillämpar från 1 januari 2019 IFRS 16 Leasingavtal. På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning behöver reglerna i IFRS 16 emellertid inte tillämpas i juridisk person.

Camilla Einarsson1
Produktspecialist Capego Finsit
Produktspecialist på Wolters Kluwer sedan 2018 och produktägare för rapporteringsverktyget Capego Finsit.
Back To Top