Abstract modern architecture and silhouettes of people on spiral staircase
Skatt & Ekonomimaj 13, 2020

Större avsättning till periodiseringsfond - tänk på detta!

Ska enskilda näringsidkare utnyttja möjligheten att göra större avsättning till periodiseringsfond? Som en del i krispaketen för företagen i coronatider har det införts en möjlighet för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag att sätta av hela det justerade resultatet till periodiseringsfond för beskattningsåret 2019. Det innebär att företagaren kan redovisa ett nollresultat i årets deklaration. Maximalt avdrag för avsättning är dock en miljon kronor. I denna artikel lyfter vi fram några punkter att tänka på.

Justerat resultat

Det som kan sättas av är 100 procent av det justerade resultatet, det vill säga resultatet av närings-verksamheten, före avdrag för avsättning till periodiseringsfond, ökat med:

  • Påförda egenavgifter och schablonavdrag för sådana avgifter
  • Avdrag för premie för pensionsförsäkring och inbetalning av pensionssparkonto samt beräknad särskild löneskatt avseende dessa poster
  • Avdrag för avsättning till expansionsfond

och minskat med:

  • Sjukpenning och liknande ersättning
  • Återfört avdrag för egenavgifter
  • Intäkt på grund av återföring av expansionsfond.

Återföringar av avdrag för insättningar på skogskonto och skogsskadekonto och upphovsmannakonto ingår i underlaget, medan avsättningar till något av dessa konton minskar underlaget.

Förstärkt likviditet

Genom att göra maximal avsättning i årets deklaration kan näringsidkaren redovisa ett nollresultat vilket innebär att ingen skatt eller egenavgifter betalas för näringsverksamheten. Många har dock redan betalat in preliminärskatt under 2019. Denna skatt kan man få tillbaka genom att lämna in en ny preliminärdeklaration för 2019. Denna preliminärdeklaration ska lämnas senast den 30 juni om man vill få tillbaka pengarna innan beslutet om slutlig skatt fattas. För de som har behov av en tillfällig likviditetsförstärkning är detta en bra möjlighet.

Tillfällig lättnad

Tänk på att detta inte är en definitiv lättnad. Precis som vanliga avsättningar till periodiseringsfonder så ska denna avsättning återföras till beskattning ett senare år, senast i deklarationen 2026. Skulle verksamheten avslutas innan dess måste fonden återföras i samband med det.Innan avsättningen görs bör man säkerställa att skatten på den framtida återföringen kommer att kunna betalas. Det kan även vara bra att planera hur återföringen ska ske. Den kan till exempel portioneras ut under de kommande sex åren för att jämna ut det skattepliktiga resultatet mellan åren.

Pensionsgrundande inkomst påverkas

Tänk på att en sänkning av resultatet påverkar den pensionsgrundande inkomsten som ligger till grund för beräkningen av pensionen. En sänkning av resultatet kan alltså leda till en lägre pension. Även underlaget för arbetslöshetsersättningen påverkas. Däremot påverkas inte den sjukpenninggrundande inkomsten som bland annat styr sjukpenning och föräldrapenning.

Möjlighet till skattereduktioner kan påverkas

En annan effekt av att deklarera ett lägre resultat kan vara att man riskerar att gå miste om skattereduktioner, speciellt om man har köpt rut- och rottjänster under 2019 eller har stora ränteutgifter. Vi rekommenderar att man gör en skatteberäkning innan avsättningen till periodiseringsfond och andra reserveringar görs för att säkerställa att man inte går miste om någon skattereduktion.

Arbetar som Skatteexpert på Wolters Kluwers skatterättsavdelningen med att utföra och förmedla analyser och insikter inom skatteområdet.
Back To Top