Swedish Parliament
Skatt & Ekonominovember 11, 2022

Skatteförslagen i budgetpropositionen för 2023

Nu har den nya regeringen lämnat sin första budgetproposition. På skatteområdet lämnas några skarpa lagförslag, bland annat ett förstärkt jobbskatteavdrag för äldre. Samtidigt aviseras ett antal förslag som kommer att lämnas i propositioner längre fram, exempelvis en tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen.

Lagförslag i budgeten

Det finns några färdiga lagförslag i budgetpropositionen.

Stärkt jobbskatteavdrag för personer som fyllt 65 år

Regeringen föreslår att Jobbskatteavdraget förstärks för personer som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år och som fortsätter att arbeta. Syftet är att få äldre att stanna kvar på arbetsmarknaden. Det görs genom att skattereduktion ges med ett belopp som motsvarar en större andel av arbetsinkomsterna än i dag.

Förslaget innebär att skattereduktionen uppgår till 22 procent av arbetsinkomsterna upp till och med 100 000 kronor. För arbetsinkomster som överstiger 100 000 men inte 300 000 kronor uppgår skattereduktionen till 15 000 kronor med tillägg på 7 procent av arbetsinkomsterna. För arbetsinkomster som överstiger 300 000 men inte 600 000 kronor blir skattereduktionen 36 000 kronor.

Skattereduktionen är helt utfasad för arbetsinkomster som överstiger cirka 1 800 000 kronor per år. De föreslagna lagändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2023 och tillämpas första gången på beskattningsår som börjar efter den 31 december 2022.

Avskaffad avfallsförbränningsskatt och slopad skattenedsättning för datorhallar

Regeringen föreslår att avfallsförbränningsskatten avskaffas genom att lagen som idag innebär en skatt på avfall som förbränns tas bort. Bakgrunden är de högre elpriserna som förväntas kommande vinter. Regeringen vill att kraftvärmeverken ska vara i drift då dessa bidrar till en stabilare elförsörjning i Sverige. Den nya lagen, som upphäver skatten på avfall som förbränns, träder i kraft den 1 januari 2023. Den upphävda lagen gäller till tiden före ikraftträdandet.

Vidare föreslår regeringen att skattenedsättningen för energiskatt på elektrisk kraft som förbrukas i datorhallar slopas. Även möjligheten till återbetalning av skatt på elektrisk kraft som förbrukats för framställning av värme eller kyla som levererats för förbrukning i en datorhall ska tas bort. Möjligheten att godkännas som frivilligt skattskyldig för energiskatt på grunden att elektrisk kraft förbrukas i en datorhall slopas. Begränsningen att avdrag för energiskatt på elektrisk kraft som förbrukas i vissa kommuner i norra delarna av landet inte får göras för förbrukning i en datorhall föreslås tas bort. Dessa förändringar föreslås träda ikraft den 1 juli 2023.

Förändringar av kemikalieskatten

Regeringen går vidare med förslagen om enklare och tydligare kemikalieskatt. Bland annat så föreslås att avdragssystemet förenklas så att rätten till avdrag från kemikalieskatten enbart påverkas av om varan innehåller brom, klor eller fosfor. Det föreslås även tydligare och enklare regler för begagnande varor där det bland annat införs ett generellt undantag från beskattning för varor som är tillverkade före den 1 juli 2017. En annan förändring som föreslås är ett system med schablonbeskattning för import och otillåten införsel i de fall det inte går att utläsa en varas nettovikt av tulldeklarationen.

Ändringarna av beskattning av viss import och otillåten införsel ska träda i kraft den 31 december 2022. Övriga ändringar ska träda i kraft den 1 juli 2023.

Förslag som kommer att lämnas i egna propositioner

Som vanligt aviserar regeringen även ett antal förslag som kommer att lämnas längre fram i egna propositioner. En del av förslagen har vi haft uppe tidigare i Skatteinformationen andra är nya.

Bibehållet reseavdrag med vissa förstärkningar för arbetsresor med bil

Regeringen anser att avdraget för arbetsresor ska behållas i sin nuvarande form och att den nya skattereduktionen inte ska införas. Det schablonbelopp som får dras av för kostnader för arbetsresor med egen bil bör höjas till 2 kronor och 50 öre per kilometer. Avdraget för drivmedel vid arbetsresor med förmånsbil bör höjas till 1 krona och 20 öre per kilometer med undantag för förmånsbilar som helt drivs med elektricitet, för vilka rätten till avdrag även fortsatt bör uppgå till 95 öre per kilometer. Det kommande förslaget ska enligt regeringen träda i kraft den 1 januari 2023.

Justerade avdrag för tjänsteresor och hemresor med egen bil eller förmånsbil

Även schablonbeloppen för avdrag för tjänsteresor och hemresor ska justeras med samma belopp som de för arbetsresor.

Tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen

Regeringen vill införa en tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen till egen bil eller förmånsbil. Skattefriheten ska enligt förslaget gälla under perioden 1 juli 2023 - 30 juni 2026.

Förstärkning av forskningsavdraget

För att understödja företagens möjligheter att bedriva forskning och utveckling vill regeringen att nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar med forskning eller utveckling ska förstärkas ytterligare. Man vill höja det högsta sammanlagda avdraget från arbetsgivaravgifterna från 600 000 kronor till 1,5 miljoner kronor per månad. Denna förändring ska träda i kraft den 1 juli 2023. 

Höjd moms på vissa reparationer

Mervärdesskatten på reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne kommer att höjas från 6 procent till 12 procent från den 1 april 2023.

Nya krav på betaltjänstleverantörer att lämna uppgifter

En skyldighet införs för betaltjänstleverantörer att dokumentera och rapportera uppgifter om gränsöverskridande betalningstransaktioner till Skatteverket. Förändringen bygger på ett EU-direktiv som beslutades under våren 2020 och kommer att börja gälla den 1 januari 2024.

Slopad koldioxidskatt på bränsle i kraftvärme- och värmeverk

Bränsle som förbrukas i kraftvärmeproduktion eller i annan värmeproduktion för framställning av värme i en anläggning inom utsläppshandelssystemet bör enligt regeringen befrias från koldioxidskatt. Även råtallolja som förbrukas i kraftvärmeproduktion eller i annan värmeproduktion, för framställning av värme i en anläggning inom utsläppshandelssystemet, bör befrias från energiskatt med ett belopp som motsvarar den koldioxidskatt som tas ut på så kallad lågbeskattad olja. Dessa förändringar planeras träda i kraft den 1 januari 2023.

Tillfälligt sänkt energiskatt på bensin och diesel

Energiskatten på bensin och diesel sänks tillfälligt med 80 öre per liter utifrån de skattesatser som skulle ha gällt från och med den 1 januari 2023 med gällande indexeringsregler. Priset på bensin och diesel vid pump sänks därmed med 1 krona per liter inklusive mervärdesskatt. Som en följdändring ska den sammanlagda skatten på så kallad lågbeskattad olja sänkas med 722 kronor per kubikmeter utifrån de skattesatser som skulle ha gällt från och med den 1 januari 2023 med gällande indexeringsregler. Det kommande förslaget bör enligt regeringen träda i kraft den 1 januari 2023.

Tillfälligt sänkt skatt på diesel inom jord-, skogs- och vattenbruk

Den tillfälligt utökade nedsättningen av koldioxid- och energiskatt, som gäller fram till och med den 30 juni 2023, på diesel som används i arbetsmaskiner och i skepp och vissa båtar i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- och vattenbruksverksamhet bör enligt regeringen förlängas till och med den 31 december 2023.

Källa
Läs mer på Regeringskansliets webbplats.
Arbetar som Skatteexpert på Wolters Kluwers skatterättsavdelningen med att utföra och förmedla analyser och insikter inom skatteområdet.
Back To Top