Swedish Parliament
Skatt & Ekonomiseptember 20, 2023

Skatteförslagen i budgetpropositionen för 2024

Nu har regeringen lämnat sin budgetproposition för 2024. På skatteområdet lämnas ett antal skarpa lagförslag, bland annat höjd jämförelseränta för ränteförmån och slopande av nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för ungdomar. Man aviserar även ett antal förslag som kommer att lämnas i propositioner längre fram, exempelvis en sänkt skatt på arbetsinkomster och pension.

Lagförslag i budgeten

Det finns några färdiga lagförslag i budgetpropositionen. Du kan läsa mer om dessa i notiser och artiklar hos Skatteinformationen som länkas under respektive förslag.

Höjda belopp för vissa fastighetsrelaterade inkomster

I budgetpropositionen går regeringen vidare med förslagen om höjning av vissa beloppsgränser som gäller vid fastighetsregling. Bland annat så höjs schablon för allframtidsupplåtelse från 5 000 kronor till 12 000 kronor. Däremot föreslås ingen höjning av schablonbeloppet vid uthyrning. Förändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

Läs mer i tjänsten Skatteinformation

Skatten på plastbärkassar tas bort

Den 1 mars 2020 infördes en skatt på plastbärkassar i linje med EU:s mål att minska förbrukningen av tunna plastbärkassar. I budgetpropositionen för 2024 föreslår regeringen att denna skatt upphävs. Anledningen är att antalet plastbärkassar som förbrukas per person i Sverige understiger EU:s förbrukningsmål och därmed menar regeringen att skatten inte behövs. Upphävandet föreslås träda i kraft den 1 november 2024.

Läs mer i tjänsten Skatteinformation

Höjd jämförelseränta vid ränteförmån

Beskattning av ränteförmån baseras på en schablonmässig värdering av skillnaden mellan en jämförelseränta och den faktiska räntan på lånet från arbetsgivaren. I budgetpropositionen för 2024 föreslår regeringen en höjning av jämförelseräntan med en halv procentenhet.

Läs mer i tjänsten Skatteinformation

Justering av skatten på naturgrus och avfall

Regeringen föreslår att skattesatsen för skatt på naturgrus ska vara 22 kronor per ton naturgrus för kalenderåret 2024 och att skattesatsen för avfallsskatt ska vara 725 kronor per ton avfall för kalenderåret 2024. Idag är skatten 15 kronor per ton naturgrus och 500 kronor per ton avfall. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

Läs mer i tjänsten Skatteinformation

Slopad nedsättning av arbetsgivaravgifter för 15-18-åringar

Regeringens föreslår att nedsättningen av arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften för personer som vid årets ingång har fyllt 15 men inte 18 år slopas, med motivering att skattereglerna som utgångspunkt ska vara generella med så få undantag som möjligt. Lagändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2024.

Läs mer i tjänsten Skatteinformation

Dessutom förslås ändrad beskattning av inlösenaktier i vissa fall. Detta kommer vi återkomma till på Skatteinformationen i en senare artikel.

Förslag som kommer att lämnas i egna propositioner

Som vanligt aviserar regeringen även ett antal förslag som kommer att lämnas längre fram i egna propositioner antingen under hösten eller under 2024. De flesta av dessa förslag är kända sedan tidigare och vi har skrivit om de promemorior som har lämnats.

Sänkt skatt på arbetsinkomster och pension

Det ordinarie jobbskatteavdraget bör enligt regeringen förstärkas samtidigt som det förhöjda grundavdraget för personer som har fyllt 66 år förstärks. Man kommer även att föreslå att en indexering införs i beräkningen av jobbskatteavdraget för äldre och åldersgränsen för att ta del av jobbskatteavdraget för denna grupp bör höjas från 65 till 66 år.

En proposition kommer att lämnas under hösten och reglerna ska gälla från den 1 januari 2024.

Pausad indexering av skiktgränsen för 2024

Regeringen anser att det inte bör ske någon uppräkning av skiktgränsen för statlig inkomstskatt för beskattningsåret 2024. Skiktgränsen för beskattningsåret 2024 kommer därmed uppgå till 598 500 kronor. En proposition lämnas under hösten. Läs mer i Promemoria om pausad uppräkning av skiktgränsen för statlig skatt 2024.

Tillfälligt höjt tak för rotavdraget

Taket för rotavdraget bör tillfälligt höjas och det bör tillfälligt införas separata tak för rot- respektive rutavdraget. Taket för rot- respektive rutavdraget bör vara 75 000 kronor per person under beskattningsåret 2024. Det kommande förslaget som kommer i en proposition under våren 2024 föreslås träda i kraft den 1 juli 2024.

Utvidgad tidsgräns för expertskatt – från fem till sju år

Ett annat förslag som aviseras är att skattelättnaden för experter, forskare och andra nyckelpersoner utvidgas till att gälla under högst sju år räknat från den dag vistelsen i Sverige påbörjades och bör omfatta vistelser i Sverige som är avsedda att vara högst sju år. Proposition lämnas under hösten och reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

Teknisk översyn av vissa nedsättningar av socialavgifterna

Nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar med forskning eller utveckling bör enligt regeringen ändras så att avdraget vid beräkning av arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften görs mot summan av dessa avgifter. Den generella nedsättningen av egenavgifterna bör ändras på motsvarande sätt. Proposition lämnas under hösten och reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024. 

Tilläggsskatt för företag i stora koncerner

Det kommer att införas bestämmelser i svensk rätt som motsvarar de materiella bestämmelserna i minimibeskattningsdirektivet vars syfte är att uppnå en effektiv minimibeskattning av enheter som ingår i stora nationella eller multinationella koncerner. Proposition lämnas under hösten och reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024. 

Sänkt skatt på bensin och diesel

Skatten på bensin och diesel ska sänkas. Proposition lämnas under hösten och reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

Ytterligare förslag som aviseras

Utöver dessa förslag så aviseras följande:

Källa
Läs mer på Regeringskansliets webbplats.
Arbetar som Skatteexpert på Wolters Kluwers skatterättsavdelningen med att utföra och förmedla analyser och insikter inom skatteområdet.
Back To Top