Brainstorming
Skatt & Ekonomioktober 19, 2021

Redovisning och bokslut – ett hantverk som kräver både kunskap och rätt digitalt stöd.

De senaste årens digitala utveckling och möjligheten att automatisera olika rutiner medför både nya möjligheter och utmaningar. Att arbeta med räkenskaper är ett av de äldsta yrken som finns. Grunden för att både samhällen och företag ska kunna fungera och utvecklas. Noggrannhet och gedigen kunskap har alltid varit en förutsättning för kvalitet och korrekthet. Det är inget någon digitalisering i världen kan ändra på.

Det finns ibland en övertro hos en del mindre bolag och egenföretagare att de nya, digitala och intuitiva ekonomiprogram som kommit de senaste åren skulle göra det enkelt att redovisa och göra sina bokslut, årsredovisningar och deklarationer helt på egen hand. Problemet är att den kompetens en redovisningskonsult eller redovisningsekonom bidrar med aldrig kan ersättas helt av tekniken. Det är ett kvalificerat hantverk.

Redovisningskonsulterna en viktig kvalitetssäkring

Som företagare ansvarar du för att säkerställa att din verksamhet följer lagar och normgivning. När det gäller ekonomi och redovisning är det oftast inte där verksamhetsfokus eller kärnkompetensen finns. Ändå undervärderas ofta den kompetensförstärkning och kvalitet det innebär att anlita en auktoriserad redovisningskonsult. Vid bokslut och årsskifte är det mycket att hålla reda på. Det förutsätter inte bara att bokföringen under året har följt gällande regelverk och rutiner för exempelvis avstämningar och skattedeklarationer. Utan också att man vet vad som behöver göras, i vilken ordning, på vilket sätt för att det ska bli rätt hela vägen.

För en erfaren redovisningskonsult är det en självklarhet att göra de avstämningar och aktiviteter som krävs för att säkerställa exempelvis lagervärde, inventarieavskrivningar, periodiseringar samt balans- och resultaträkning. De har också genom sina erfarenheter lärt sig att göra de kontroller som krävs för att hitta vanliga fel eller bokföringsavvikelser som behöver korrigeras innan bokslutet fastställs.

Det krävs stor kunskap för att kunna analysera och förstå olika saker som skattelagstiftning, BFL, ABL, ÅRL etc. För en lekman kan det vara svårt att bedöma om utfallet är rätt, rimligt och rapporterat korrekt enligt gällande lagar och normgivning. Utan redovisningskompetens kan det till och med vara svårt att få grepp om sambandet mellan löpande redovisning, bokslut och deklaration. Då är den kompetens och rådgivning en auktoriserad redovisningskonsult kan bidra med en både enkel och ovärderlig kvalitetssäkring.

Säkrare redovisning med god kunskap och rätt digitalt stöd

Det finns ett allmänt behov av att automatisera manuella inmatningar och skapa mer digitala rutiner och gränssnitt för att underlätta arbetet med redovisning, bokslut och deklarationer. Det finns också en kontroll- och kvalitetsmässig drivkraft i det arbetet. Att det finns automatiska funktioner för att underlätta i administrationen och effektivisera arbetet ska inte förväxlas med att det helt ersätter behovet av ekonomisk kompetens. God kunskap i kombination med rätt digitalt stöd gör arbetet både enklare och vägen till ett korrekt bokslut säkrare och mer effektivt.

Med digitala och intuitiva, molnbaserade lösningar skapas nya möjligheter för redovisningsbyråer att utveckla och effektivisera sina arbetssätt. En ökad transparens kan även ge klienterna en bättre förståelse för redovisningskonsultens roll och kompetens. Det bidrar som regel också till bättre kommunikation och stöd.

Kompletterade stöd av digitala checklistor och automatiska kontrollfunktioner

I mer etablerade bokslutssystem som följer god redovisningssed och används av auktoriserade redovisningsbyråer finns olika inbyggda checklistor, hjälp- och larmfunktioner för att underlätta kontroll och avstämning. Capego Bokslut och Capego Skatt är exempel på sådana program.

Programsviten Capego är utvecklad i nära dialog med användare. Den sömlösa kopplingen, strukturerade flöden och mer är 400 relevanta tips och varningar i Capego underlättar arbetet med bokslut och deklarationer. Ett annat exempel är de årsredovisningsrelaterade kontrollfrågorna för aktiebolag som finns i Capego Bokslut. Kontrollfrågor som bland annat hjälper till att fånga upp att alla obligatoriska upplysningar har kommit med i årsredovisningen.

Möjligheterna med den digitala utvecklingen inom redovisningsbranschen är stora. Men de digitala verktygen är inte mer än möjliggörare. Det är bara i kombination med ekonomernas gedigna hantverkskunskap som riktigt kvalitet kan skapas.

Back To Top