1. Čo Vám ASPI prináša

„Systém ASPI“ – priebežne aktualizovaná databáza právnych informácií v elektronickej podobe obsahujúca dve hlavné zložky – Základ ASPI (publikačný a vyhľadávací program, právne predpisy, voľne dostupná judikatúra a literatúra, bibliografia, uznesenia vlády) a Autorsky spracovaný obsah (komentáre, monografie, spracované rozhodnutia, výbery z judikatúr ...). Rozsah informačného obsahu systému ASPI závisí od zakúpenej verzie. Minimálna zakúpená verzia systému ASPI je Základ ASPI. Rozsah zakúpenej licencie je na voľbe objednávateľa. Licencia na používanie systému sa vždy udeľuje ako nevýhradná.

2. Aktualizácia dát

Základným predpokladom kvality poskytovaných informácií je ich aktuálnosť. Pri stálom pripojení na internet Vám poskytujeme možnosť mať prístup k aktuálnym dátam priamo na našich dátových ASPI-serveroch, a to pre tzv. vzdialený prístup – „on-line“ riešenie. Tento prístup vyžaduje len inštaláciu tzv. klienta ASPI (klientsky publikačný a vyhľadávací program). V prípade jeho zmeny je objednávateľ na jeho neaktuálnosť upozornený informačným hlásením programu. Neaktuálnosť klienta ASPI nemá vplyv na aktuálnosť používaných dát.

Pri tzv. off-line riešeniach sa zabezpečuje mesačná DVD aktualizácia alebo denná až týždenná tzv. rozdielová aktualizácia (RA) sťahovaná cez internet. Na vykonanie RA je potrebných 15GB voľného priestoru na pevnom disku počítača (po ukončení aktualizácie bude uvoľnený).

3. Dodacie podmienky, doba užívania

Poskytovateľ sa zaväzuje zaistiť objednávateľovi možnosť užívania predmetu zmluvy do 10 dní odo dňa, kedy od objednávateľa dostane oznámenie, že objednávateľ je pripravený na inštaláciu a teda na prevzatie predmetu zmluvy. Dátum inštalácie alebo deň sprístupnenia dátového ASPI-servera je dňom uskutočnenia zdaniteľného plnenia.

Minimálna dĺžka predplatného je 12 mesiacov. Zmluva na dobu určitú sa automaticky predlžuje o ďalších 12 mesiacov v prípade, že žiadna zo zmluvných strán v lehote do 3 mesiacov pred koncom kalendárneho roka, na ktorý je zmluva uzatvorená, nedoručí druhej zmluvnej strane oznámenie, že si toto predĺženie nepraje.

4. Cena a platobné podmienky

Cena je dohodnutá bez DPH a zodpovedá cene aktualizácií za dohodnuté obdobie (ďalej len „predplatné“). V prvom roku bude fakturovaná pomerná časť predplatného do konca kalendárneho roka. Služba je poskytovaná počas celej doby zaplateného predplatného. Zaplatené predplatné sa nevracia.

Ak nie je dohodnuté inak, faktúry budú zasielané len elektronicky, a to na elektronickú adresu uvedenú v označení objednávateľa na zmluve. Elektronická faktúra sa považuje za prijatú objednávateľom dňom odoslania. Lehota splatnosti je 15 dní od dátumu jej odoslania.

5. Rozsah užívacích práv, ochrana autorských práv

Užívacie práva, prevedené na objednávateľa, sú obmedzené výhradne na objednávateľa s právom využitia výhradne na jeho vlastných počítačoch v rozsahu danom zmluvou a pre jeho vlastné potreby. Užívacie práva ani ich časť nie je možné poskytovať ďalším osobám.

Predmet zmluvy je chránený autorskými predpismi a zákonmi o duševnom vlastníctve. Užívacie právo sa udeľuje výhradne na jeho používanie a neoprávňuje objednávateľa s predmetom zmluvy nijako inak nakladať.

Pri citáciách a využívaní Systému ASPI je objednávateľ povinný vždy uviesť aj pôvodný prameň a autora, ako aj skutočnosť, že citovaný text bol vyhľadaný v používanom predmete zmluvy. Objednávateľ je pritom vždy povinný dbať na obmedzenia plynúce z účinného autorského zákona.

6. Obchodné tajomstvo

Zmluvné strany sa dohodli, že obsah zmlúv o poskytnutí užívacích práv vrátane ich dodatkov podlieha obchodnému tajomstvu, a to aj po ukončení zmluvného vzťahu. Najmä dohody o zmluvných podmienkach, cenách, bonusoch a ďalšie zmluvné dohody zmluvných strán.

Sprístupniť informácie obchodného tajomstva môžu obe strany len v rozsahu a za podmienok nevyhnutných pre riadne plnenie práva a povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo na základe povinností daných príslušným právnym predpisom.

7. Technické parametre

Systém ASPI pracuje v prostredí operačných systémov WINDOWS XP / VISTA/ WINDOWS 7, 8, 10. Niektoré aplikácie (ASPI Navigátor) pre svoju funkčnosť potrebujú min. Windows Vista s IE10 a vyšším. Operačný systém musí podporovať 32 bitovú architektúru (Windows, Unix, Linux). Počítač musí byť kompatibilný s IBM PC/AT, RAM 1 GB, voľná disková kapacita HDD 100,0 MB, Windows XP a vyšší, Internet Explorer 9 a vyšší, protokol TCP/IP, internet. V prípade inštalácie verzie s DVD aktualizáciou je potrebná voľná kapacita pevného disku minimálne 30GB v deň uzavretia zmluvy. Pokiaľ objednávateľ nedisponuje funkčnou DVD mechanikou, informuje poskytovateľa o tejto skutočnosti ešte pred samotnou inštaláciou programu. Na inštaláciu a používanie systému je nevyhnutné správne nastavenie dátumu a času v počítači užívateľa.

Pre zvyšovanie úrovne a kvality poskytovaných služieb sme Vami oprávnený spracovávať a využívať všetky prevádzkové štatistiky služby ASPI.

8. Ukončenie spolupráce

Objednávateľ môže zmluvu vypovedať písomnou formou v trojmesačnej výpovednej dobe ku koncu kalendárneho roka. Zmluvné strany majú právo odstúpiť od zmluvy, ak dôjde k podstatnému porušeniu povinností ustanovených v týchto všeobecných obchodných podmienkach alebo ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou svojich záväzkov po dobu dlhšiu ako 30 dní. Zmluva zaniká dňom doručenia oznámenia o odstúpení. Po ukončení platby predplatného alebo po ukončení zmluvy je prístup k jej obsahu ukončený. Pri opätovnom obnovení prístupu k službe z uvedeného dôvodu bude účtovaný obnovovací poplatok podľa platného cenníka poskytovateľa. Týmto nie sú dotknuté práva poskytovateľa na úhradu vzniknutej škody. Ukončením zmluvy nie je dotknutá platnosť ani účinnosť ustanovení, ktoré sa týkajú záruk a práv duševného vlastníctva.

9. Ďalšie dojednania

Zmluvné strany sa týmto ďalej dohodli, že v čase vzniku tohto záväzkového vzťahu ako možný dôsledok porušenia svojej povinnosti predvídali s prihliadnutím na skutočnosti, ktoré im v tomto čase boli známe alebo mohli poznať pri obvyklej starostlivosti, škodu, ktorá bude zodpovedať najviac výške dohodnutej odplaty poskytovateľa služby za obdobie jedného roka.

Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí užívacích práv.

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01.03.2021 a nahrádzajú všetky predchádzajúce, a sú záväzné v plnom rozsahu za podmienky, že sa zmluvné strany nedohodli písomne inak v zmluve alebo záväznej objednávke. Zmluvný vzťah sa riadi platnými právnymi predpismi SR, najmä Obchodným zákonníkom. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky prípadné spory, ktoré by mohli v súvislosti s touto zmluvou a jej realizáciou vzniknúť, budú riešiť najmä vzájomnou dohodou, zmierlivo a pokiaľ možno mimosúdne. V prípade, že sa spor nepodarí vyriešiť mimosúdne, je dohodnutá príslušnosť Okresného súdu Bratislava I.

Back To Top