1. Komentarze - Klasyczne bardzo obszerne i szczegółowe komentarze omawiające najważniejsze ustawy (kodeksy) systemu prawnego, uwzględniające całość unormowań instytucji i rozwiązań prawnych oraz orzecznictwo i piśmiennictwo z danej dziedziny. Opracowania przygotowywane są przez znane autorytety, zarówno praktyków, jak i teoretyków prawa. Publikacje te skierowane są tak do przedstawicieli praktyki prawniczej: sędziów, adwokatów, radców prawnych, aplikantów, jak i nauki prawa.
 2. Komentarze Praktyczne - Komentarze omawiają najistotniejsze zagadnienia dotyczące wykładni i stosowania odpowiednich regulacji prawnych. Stanowią pomoc w codziennym kontakcie z materią ustawową. Cenne są w nich informacje dotyczące wybranej literatury oraz orzecznictwa sądowego.
 3. Komentarze Orzecznicze – Książki z tej serii zawierają aktualny akt prawny wraz z aktualnymi, kluczowymi dla praktyki stosowania prawa wybranymi tezami orzeczeń, w szczególności Sądu Najwyższego oraz Trybunału Konstytucyjnego, sądów apelacyjnych, a także odesłania do innych aktów prawnych. Mają stanowić rodzaj podręcznego komentarza pozwalającego zapoznać się z najważniejszymi rozstrzygnięciami sądowymi istotnymi dla praktyki stosowania prawa. Wskazują na właściwą interpretację przepisów. Adresatami są prawnicy praktycy – książki stają się praktycznym narzędziem w codziennej pracy, na sali sądowej, w kancelarii. Mogą być również pomocne aplikantom zawodów prawniczych przygotowujących się do kolokwiów i egzaminów końcowych.
 4. Systemy Prawa - Wielotomowe wydawnictwa opracowywane przez najwybitniejszych polskich autorów, autorytety z zakresu polskiej procedury cywilnej, karnej, prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa administracyjnego i medycznego. Są obszernymi i kompleksowymi omówieniami całego systemu instytucji prawnych.
 5. Meritum - Publikacje z serii Meritum w sposób kompleksowy omawiają daną dziedzinę prawa, przybliżając czytelnikom nierzadko skomplikowane zagadnienia prawne w sposób jasny, prosty i przystępny. Pokazują, jak rozwiązać problem, jakie wzory dokumentów czy pism zastosować, obrazują określone zagadnienie przykładami. Tomy są tworzone przez wybitnych ekspertów w swoich dziedzinach zajmujących się na co dzień określonymi zagadnieniami prawnymi.
 6. Metodyki - Książki z tej serii w sposób metodologiczny prezentują kolejne etapy postępowań, omawiając ich przebieg w ujęciu praktycznym, a także wskazując przykłady czynności podejmowanych w określonych sytuacjach procesowych. Od strony praktycznej przedstawiają rozwiązanie problemów pojawiających się w toku stosowania prawa procesowego i materialnego we wszystkich stadiach rozpoznawania spraw. W Metodykach w szerokim zakresie przytaczane są orzeczenia Sądu Najwyższego, które ukształtowały praktykę sądową.
 7. Aplikacje Prawnicze - Materiały zawarte w tej serii umożliwiają gruntowne przygotowanie do egzaminów podczas aplikacji prawniczych. Jest to bogaty zbiór testów, kazusów i praktycznych omówień przepisów.
 8. Wzory pism - Publikacje zawierające wzory umów i pism stosowanych w obrocie prawnym, a także formularze urzędowe z przykładami już wypełnionymi. Wzory zaopatrzone są w uwagi wyjaśniające ich tematykę. W uwagach podana jest podstawa prawna oraz orzecznictwo.
 9. Zagadnienia Prawne - Publikacje omawiające w sposób wyczerpujący zagadnienia z różnych dziedzin prawa, które łączą poglądy doktryny z aktualną praktyką prawniczą prezentując bogaty wybór orzecznictwa. Przeznaczone są dla prawników praktyków wykonujących zawody prawnicze oraz przedstawicieli nauki prawa.
 10. Biblioteka Sądowa - Kompleksowe, obszerne i wnikliwe opracowania stanowiące analizę wybranej tematyki. Adresowane są przede wszystkim do prawników poszukujących wnikliwego ujęcia tematu, łączącego teorię (poglądy doktryny, elementy prawnoporównawcze) i praktykę (bogaty wybór orzecznictwa).
 11. Biblioteka Notariusza - Publikacje omawiające w sposób kompleksowy i przystępny zagadnienia prawne lub instytucje z zakresu prawa cywilnego istotne z punktu widzenia praktyki notarialnej. Przeznaczone są przede wszystkim dla notariuszy, zastępców notariuszy i aplikantów notarialnych oraz dla wszystkich zainteresowanych pogłębianiem wiedzy z zakresu prawa cywilnego.
 12. Biblioteka Prawa Handlowego - Publikacje omawiające w sposób kompleksowy i przystępny zagadnienia prawne lub instytucje z zakresu prawa handlowego. Problematyka przedstawiona jest zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej, ponieważ zawiera konkretne wskazówki dotyczące stosowania przepisów.
 13. Biblioteka Prawa Pracy - Publikacje omawiające w sposób kompleksowy i przystępny zagadnienia prawne lub instytucje z zakresu prawa pracy. Autorzy prezentują bogaty dorobek doktryny prawa pracy, najnowsze orzecznictwo sądowe, stanowiska organów wykonawczych. Opracowania zawierają wiele konkretnych przykładów z praktyki oraz wzory obrazujące zasady stosowania komentowanych przepisów.
 14. Monografie - Publikacje omawiające określone instytucje czy zagadnienia prawne. Adresowane są przede wszystkim do prawników poszukujących szczegółowego ujęcia danej problematyki, łączącego teorię (poglądy doktryny, elementy prawnoporównawcze) i praktykę (bogaty wybór orzecznictwa).
 15. Poradniki - Seria praktycznych przewodników, dotykających różnych sfer i dziedzin prawa. Stanowi doskonały zbiór wiedzy zarówno dla wszystkich tych, którzy nie mają wykształcenia prawniczego, jak i dla tych, którzy na co dzień zajmują się szeroko pojętą problematyką prawniczą.
 16. Seria akademicka - Znane i cenione od lat podręczniki dla studentów wydziałów prawa i administracji, kanon uznanych publikacji akademickich autorstwa największych autorytetów z zakresu poszczególnych dziedzin prawa z wielu różnych ośrodków akademickich. Ponieważ dokładnie przedstawiają daną materię, umożliwiają przyswojenie sobie wiedzy w taki sposób, by zdać egzamin na piątkę. Nowoczesny layout, dodatkowe pogrubienia podkreślające ważne informacje oraz piktogramy i numery boczne tworzą swoistą nawigację publikacji i ułatwiają odnalezienie istotnych fragmentów.
  1. Kazusy - Publikacje zostały przygotowane z myślą o studentach prawa, by mogli nauczyć się samodzielnie rozwiązywać kazusy. Uczą modelowego rozwiązywania kazusów i doskonale przygotowują również do egzaminu na aplikację.
  2. Repetytoria - Pomoc dydaktyczna w zwięzły i przystępny sposób przedstawiająca najważniejsze wiadomości z określonej dziedziny, umożliwiająca skuteczne powtórzenie materiału i sprawdzająca przygotowanie do egzaminu; publikacje przeznaczone również dla przygotowujących się na aplikacje.
  3. Testy - Opracowania w tej serii zawierają testy wielokrotnego wyboru, podporządkowane strukturze i treści podręcznika głównego - stanowiącego podstawę przygotowanych pytań. Książki te skierowane są przede wszystkim do studentów studiów prawniczych i administracyjnych, jak również do kandydatów na aplikacje prawnicze oraz do osób zdających egzaminy zawodowe. Mogą być również wykorzystywane przez prowadzących zajęcia jako pomocniczy materiał dydaktyczny.
  4. Pytania i odpowiedzi - Publikacje stanowią podręczne źródło wiedzy w konwencji pytań i odpowiedzi ułożonych według systematyki opisywanego przedmiotu. Pomagają studentom skutecznie i szybko przygotować się do ćwiczeń oraz zaliczenia przedmiotu. Ułatwiają powtórzenie wiadomości tuż przed egzaminem.
  5. Diagramy oraz Teksty ustaw ze schematami - Publikacje ukazujące w sposób graficzny powiązania między poszczególnymi instytucjami i unormowaniami. Daną instytucję przedstawiają w jej kontekście prawnym. Wskazują na prawidłowości, a także na wyjątki od reguł. Niektóre aspekty przedstawiają w formie tabel bądź schematów. Charakteryzują się czytelnym układem treści. Przeznaczone są zarówno dla studentów, jak również dla praktyków.
 17. Przepisy
  1. Zbiory przepisów
  2. Teksty ustaw
Back To Top