Prawo04 lutego, 2022

Zasady przyznawania trzynastki - Barbara Tomaszewska

W artykule Wynagrodzenie nauczycieli („Dyrektor Szkoły” 2021/12) omawiałam m.in. dodatki do pensji, natomiast teraz tłumaczę, na jakiej zasadzie przyznawane jest dodatkowe wynagrodzenie roczne. Piszę też o nagrodzie jubileuszowej przysługującej nauczycielom po spełnieniu określonych warunków, niezależnych od osiągnięć w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Fragment artykułu z miesięcznika „Dyrektor Szkoły” 2022/1

Dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. trzynastka, nie ma charakteru powszechnego, ale jest obligatoryjne dla grup pracowników wskazanych w ustawie o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym. Do niego też odwołuje się Karta Nauczyciela, na mocy której prawo do trzynastki przysługuje nauczycielom szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub organy administracji rządowej (art. 48 KN).

Pracownik nabywa prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego (art. 2 ust. 1–2 u.d.w.r.):
- w pełnej wysokości po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego.
- w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, pod warunkiem że wynosi on co najmniej sześć miesięcy.

Od tej drugiej zasady przewidziano wiele wyjątków, więc nawet jeśli nauczyciel nie przepracuje w danej szkole pół roku, może otrzymać trzynastkę w wysokości proporcjonalnej w przypadku:
- nawiązania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego zgodnie z organizacją pracy szkoły;
- powołania do czynnej służby wojskowej albo skierowania do odbycia służby zastępczej;
- rozwiązania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę, rentę czy świadczenie rehabilitacyjne, przeniesieniem służbowym, powołaniem lub wyborem, likwidacją pracodawcy, jednostki organizacyjnej bądź zmniejszeniem zatrudnienia;
- podjęcia zatrudnienia w wyniku przeniesienia służbowego, likwidacji lub reorganizacji poprzedniego pracodawcy, po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej albo po odbyciu służby zastępczej;
- korzystania z urlopów związanych z rodzicielstwem (urlopu wychowawczego, macierzyńskiego, ojcowskiego, rodzicielskiego), z urlopu dla poratowania zdrowia, z urlopu do celów naukowych, artystycznych bądź kształcenia zawodowego;
- śmierci – następuje wówczas wygaśnięcie stosunku pracy, a pieniądze otrzymują w równych częściach małżonek oraz inne osoby spełniające warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej, zaś w przypadku braku takich osób – spadkobiercy.


Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top