Prawo19 marca, 2019

Przegląd Prawa Publicznego 3/2019

Dalsza liberalizacja przepisów o upadłości konsumenckiej – konieczne zmiany w świetle uwarunkowań społeczno-gospodarczych.

dr Joanna Podczaszy
radca prawny
dr Stanisław Gurgul
ekonomista

Dalsza liberalizacja przepisów o upadłości konsumenckiej – konieczne zmiany w świetle uwarunkowań społeczno-gospodarczych

Bez wątpienia bankructwo stało się cechą współczesnego społeczeństwa i z każdym rokiem to zjawisko będzie przybierać na sile. Rosnąca liczba zadłużonych obywateli zmusza ustawodawców do tworzenia norm prawnych umożliwiających zwolnienie z długu. W obecnych warunkach społeczno-gospodarczych przepisy z zakresu niewypłacalności są warunkiem koniecznym utrzymania homeostazy społecznej. Autorzy formułują tezę, iż prawne procedury oddłużania konsumentów będą ulegały dalszej liberalizacji i w zasadzie można by stwierdzić, że wszelkie pośrednie projekty zmian są tylko przejściowymi rozwiązaniami na drodze do rozwiązań końcowych, gdzie każdy, kto stwierdzi, że ciężar zadłużenia uniemożliwia mu swobodną realizację swoich celów, będzie mógł na wniosek uzyskać prawne oddłużenie.

Słowa kluczowe: konsument, konsumpcja, upadłość konsumencka, niewypłacalność, dłużnik, wierzyciel

dr Joanna Podczaszy
Legal Counsel
dr Stanisław Gurgul
Economist

The need for a further liberalisation of insolvency proceedings – necessary changes in the current socio-economic conditions

Undoubtedly, bankruptcy is a permanent feature of modern society and will be intensified each year. The growing number of indebted citizens forces legislators to create legal regulations allowing debt relief. In the current socio-economic conditions consumer bankruptcy provisions are a sine qua non for maintaining social homeostasis. The authors formulate the thesis that the institution of consumer bankruptcy will be subject to further liberalisation and in principle it could be stated that all indirect legal changes are only transitory solutions on the way to the final solution, where anyone who finds that the burden of debt prevents him from achieving his goals freely, will be able to obtain legal discharge of debt in an easy way.

Słowa kluczowe: consumer, consumption, consumer bankruptcy, insolvency, debtor, creditor

Bibliografia:

Barber B.R., Skonsumowani. Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywateli, przeł. H. Jankowska, Warszawa 2009
Bauman Z., Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy, przeł. S. Obirek, Kraków 2006
Baudrillard J., Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego mity i struktury, przeł. S. Królak, Warszawa 2006
Bywalec C., Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, Warszawa 2010
Kabza E., Wybrane problemy upadłości konsumenckiej w świetle nowej regulacji, „Studia Iuridica Toruniensia” 2009/5
Ritzer G., Magiczny świat konsumpcji, przeł. L. Stawowy, Warszawa 2009
Rogoziński Z., Metody statystyczne w prawoznawstwie, Warszawa 1976


mgr Waldemar Jagodziński
Zakład Postępowania Administracyjnego Porównawczego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki

Umowa administracyjna a publiczne koszty transakcyjne w świetle nowej ekonomii instytucjonalnej

Umowa administracyjna stanowi od lat przedmiot rozważań administratywistów. Choć nie została jeszcze wprowadzona do polskiego porządku prawnego, warto zastanowić się nad rolą, jaką może ona odegrać w świetle redukcji publicznych kosztów transakcyjnych. Celem opracowania jest omówienie znaczenia roli umowy administracyjnej w polskim porządku prawnym w świetle instrumentarium badawczego oferowanego przez nową ekonomię instytucjonalną.

Słowa kluczowe: umowa administracyjna, nowa ekonomia instytucjonalna, instytucje formalne, instytucje nieformalne, publiczne koszty transakcyjne

mgr Waldemar Jagodziński
Department of Administrative Procedure, Faculty of Law and Administration, University of Lodz

Administrative agreement and public transaction costs – the new institutional economic approach

The concept of an administrative agreement has been a topic of sustained interest in the literature on administrative law for years. Although it has not yet been introduced into the Polish legal system, the role it can play in the reduction of public transaction costs is worth considering. The aim of this article is to discuss the importance of the role of the administrative agreement in the Polish legal system in the light of the research instruments offered by the new institutional economy.

Keywords:  administrative agreement, new institutional economy, formal institutions, informal institutions, public transaction costs

Bibliografia:

Boć J., O umowie administracyjnej [w:] Umowy w administracji, red. J. Boć, L. Dziewięcka-Bokun, Wrocław 2008
CBOS, Zaufanie społeczne. Komunikat z badań nr 18/2016, Warszawa, luty 2016, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_018_16.PDF
Chauvin T., Stawecki T., Winczorek P., Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2009
Chotkowski J., Instytucje rynkowe i koszty transakcyjne – kluczowe pojęcia nowej ekonomii instytucjonalnej, „Roczniki Nauk Rolniczych” 2010, seria G, t. 97, z. 2
Cooter R., Ulen T., Law and Economics, USA 2000
Daszkowski J., Retoryczne aspekty wiedzy o zarządzaniu (w labiryntach liczb, słów i metod), Warszawa 2008
Fortunato S.F., Vomrömisch-gemeinen Rechtzum Bürgerlichen Gesetzbuch, „Zeitschrift für das Juristische Studium” 2009/4
Giełda M., Idea społeczeństwa obywatelskiego i zasada subsydiarności a umowy administracyjnoprawne [w:] Umowy w administracji, red. J. Boć, L. Dziewięcka-Bokun, Wrocław 2008
Jagodziński W., Mikroekonomiczna analiza instytucji – wybrane dylematy natury metodologicznej [w:] J. Nowakowska-Grunt, I. Miciuła, Otoczenie organizacyjne a uwarunkowania społeczno-gospodarcze, Katowice 2016
Konopka D., Rewitalizacja zaufania do administracji publicznej w Polsce [w:] Samorządność w warunkach kryzysu, red. S. Partycki, Lublin 2013
Kowalska K., Kontraktowanie i koszty transakcyjne w nowej ekonomii instytucjonalnej, „Gospodarka Narodowa” 2005/7–8
Krawczyk A., Umowa administracyjna [w:] Z. Kmieciak, Raport zespołu eksperckiego z prac w latach 2012–2016. Reforma prawa o postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2017
Kubiak A., Perspektywy rozwoju form konsensualnych w polskim prawie administracyjnym [w:] Umowy w administracji, red. J. Boć, L. Dziewięcka-Bokun, Wrocław 2008
Kunderewicz C., Instytucje Justyniana, Warszawa 1986
Kuryłowicz M., Prawo rzymskie jako fundament europejskiej kultury prawnej, „Zeszyty Prawnicze” 2001/1(1)
Lewandowski J., Encyklopedia prawa w zarysie, Warszawa 2004
Miszewski M., Czech S., Matryca instytucjonalna a funkcjonowanie kapitalistycznych systemów gospodarczych [w:] Nowa ekonomia instytucjonalna a nauki o zarządzaniu, red. S. Rudolf, Gdańsk 2016
North D.C., Pojmowanie zmian ekonomicznych i wzrostu gospodarczego [w:] Globalizacja, marginalizacja, rozwój, red. G.W. Kołodko, Warszawa 2003
Ratajczak M., Popularność ekonomii instytucjonalnej. Moda czy trwała zmiana, „Zeszyty Naukowe PTE” 2011/9
Reimann M., Who is afraid of the Civil Law? Kontinentaleuropäisches Recht und Common Law im Spiegel der englischen Literatur seit 1500, „Zeitschrift für Neuere Rechtsgeschichte” 1999/21
Rudolf W., Możliwości wykorzystania Nowej Ekonomii Instytucjonalnej w rozwoju sektora publicznego, „Zarządzanie Publiczne” 2015/2(30)
Rzecznik Praw Obywatelskich, Projekt ustawy – Przepisy ogólne prawa administracyjnego, Warszawa 2008, https://www.rpo.gov.pl/pliki/12209599580.pdf
Schultz T.W., Institutions and the Rising Economic Value of Man, „American Journal of Agricultural Economics” 1968/50(5), przedruk [w:] Readings in International Agricultural Economic Development, red. M.G. Blase, J.B. Goodwin, New York 1970
Spengler H.-D., Römisches Recht und europäische Rechtskultur [w:] Die kulturelle Eigenart Europas, red. G. Buchstab, Freiburg im Breisgau 2010
Stachowiak B., „Instytucja” jako narzędzie analizy bezpieczeństwa ekonomicznego [w:] Horyzonty współczesnego zarządzania. Księga z okazji jubileuszu 70-lecia Profesora Jerzego Bogdanienki, red. M. Żemigała, Waszawa 2016
Stankiewicz W., Instytucjonalna teoria kontraktów – presja ekonomii i prawa, „Ekonomia” 2013/4(25)
Wieliczko B., Bariery administracyjne i koszty transakcyjne wspólnej polityki rolnej w Polsce, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” 2010/325(4)
Williamson O.E., The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead, „Journal of Economic Literature” 2000/38
Wołodkiewicz W., Gaius weroneński odzyskiwany, „Palestra” 2013/3–4
Woźniak M.G., Instytucjonalne uwarunkowania spójności społeczno-ekonomicznej [w:] Polityka ekonomiczna państwa we współczesnych systemach gospodarczych, red. D. Kopycińska, Szczecin 2008
Zbroińska B., Publiczne koszty transakcyjne instytucji systemu podatkowego, „Gospodarka Narodowa” 2009/11–12
Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2016
Znamierowski Cz., Prolegomena do nauki o państwie, Poznań 1947


Anna Musiał-Gąsiorowska
Kierownik Wydziału ds. Inspekcji Zabytków Nieruchomych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Szczecinie

Prawne i organizacyjne aspekty popularyzacji dziedzictwa kulturowego – pryncypia

Artykuł dotyczy aspektów popularyzacji dziedzictwa kulturowego. Definiuje terminy dotyczące dziedzictwa kulturowego, dobra kultury, dziedzictwa narodowego oraz zabytku. Opisuje procesy popularyzacji dóbr kultury materialnej na tle działalności wojewódzkich konserwatorów zabytków. Odnosi się do ustawowego obowiązku upowszechniania kultury i wiedzy o zabytkach, zawartego w Konstytucji RP, przepisach ustawy o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami oraz postanowień w Krajowym programie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Autor artykułu dokonuje również analizy dokumentów prawa międzynarodowego takich jak konwencja z Faro, konwencja UNESCO z 16.11.1972 r. czy deklaracja amsterdamska, w perspektywie popularyzacji zabytków. Opisuje udział samorządu terytorialnego w ochronie zabytków oraz instytucji kultury w popularyzacji dziedzictwa kulturowego. Publikacja odnosi się również do procesów edukacyjnych będących niezbędnym elementem popularyzacji wiedzy o dziedzictwie kulturowym i zabytkach.

Słowa kluczowe:  kultura, dziedzictwo kulturowe, zabytek, edukacja, popularyzacja dziedzictwa, administracja publiczna, administracja rządowa

Anna Musiał-Gąsiorowska
Head of the Department for the Inspection of Immovable Monuments at the Provincial Monument Preservation Office in Szczecin

The legal and organisational aspects of popularising cultural heritage – principles

The article deals with aspects of popularising cultural heritage. It defines various terms regarding cultural heritage, cultural assets, national heritage and monuments. It describes the processes of popularising material culture goods against the background of the activities of voivodeship (provincial) monument conservators. The article also refers to the statutory obligation to disseminate culture and knowledge about monuments, contained in the Constitution of the Republic of Poland, the provisions of the Act on the Protection of Monuments and Guardianship of Monuments and the provisions contained in the National Programme for the Protection of Monuments and Guardianship of Monuments. The author of the article also analyses international law documents, such as the Faro Convention, the UNESCO Convention of 16 November 1972 or the Amsterdam Declaration in terms of promoting monuments. The paper describes the participation of local self-governments in the protection of monuments as well as of cultural institutions in the popularisation of cultural heritage. The publication also refers to educational processes that are an indispensable element of popularising knowledge about cultural heritage and monuments.

Keywords: culture, cultural heritage, monument, education, popularisation of heritage, public administration, government administration

Bibliografia:

Chmielnicki P Efektywność prawnego determinowania relacji pomiędzy wojewódzkim konserwatorem zabytków a organami gminy. Wybrane zagadnienia [w:] Dziedzictwo, dobra kultury, zabytki, ochrona i opieka w prawie, red. P. Dobosz, K. Szepelak, W. Górny, Kraków 2015
Dobosz, P., Systemy prawne ochrony zabytków z perspektywy teorii prawa administracyjnego, Kraków 2015
Kargul J., Obszary pozaformalnej i nieformalnej edukacji dorosłych. Przesłanki do budowy teorii edukacji całożyciowej, Wrocław 2005
Kowalski S., Środowisko wychowawcze [w:] M. Cichosz, Polska pedagogika społeczna w latach 1945–2003. Wybór materiałów źródłowych. Tom I, Toruń 2004
Kozioł A., Trelka M., Florjanowicz P., Społeczno-gospodarcze oddziaływanie dziedzictwa kulturowego. Raport z badań społecznych, Warszawa 2013
Małachowicz E., Konserwacja i rewaloryzacja architektury w środowisku kulturowym, Wrocław 2007
Mendel M., Pedagogika miejsca, Wrocław 2006
Pruszyński J., Dziedzictwo kultury Polski. Jego straty i ochrona prawna, tom1, Kraków 2001
Szmygin B., Nauczanie i popularyzacja ochrony dziedzictwa, Warszawa 2014
Szmygin B., Vademecum Konserwatora Zabytków. Międzynarodowe Normy Ochrony Dziedzictwa Kultury, Warszawa 2015
Wroczyński R., Środowiska wychowawcze pozaszkolne [w:] M. Cichosz, Polska pedagogika społeczna w latach 1945–2003. Wybór materiałów źródłowych. Tom I, Toruń 2004
Zalasińska Z., Prawna ochrona zabytków nieruchomych w Polsce, Warszawa 2010


dr Jan Chmielewski
adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego, Publicznego Gospodarczego i Handlowego w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, pracownik Biura Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego

Pojęcie lasu w ustawie o lasach – próba konceptualizacji

Pojęcie lasów posiada różne znaczenia. Jedną z płaszczyzn, na której to pojęcie może być rozpatrywane jest ujęcie normatywne. Najbardziej kompleksową i rozbudowaną definicję legalną lasów zawierają przepisy ustawy o lasach. Jednakże na tle tej definicji, kluczowej dla polskiego prawa leśnego, ujawniły się pewne rozbieżności w sposobie jej rozumienia (wykładni). Podstawowym celem opracowania jest ukazanie tych rozbieżności na tle orzecznictwa sądów administracyjnych oraz rozstrzygnięcie, które z podejść do tego zagadnienia należy uznać za właściwe.

Słowa kluczowe: lasy, ustawa o lasach, sądy administracyjne, prawo leśne

dr Jan Chmielewski
Assistant Professor at the Department of Administrative, Public Economic and Commercial Law at the College of Law of the Kozminski University in Warsaw, employee of the Office of Jurisprudence of the Supreme Administrative Court

The notion of forest in the Polish Act on Forests

The notion of forests has various meanings. One of the dimensions in which this concept can be considered is the normative approach. The most comprehensive and extensive legal definition of forests is contained in the provisions of the Polish Act on Forests. This definition is crucial for the Polish Forest Law. However, some discrepancies have emerged in the way of understanding (interpreting) this notion. The main purpose of the study is to show these discrepancies in the light of judicial decisions of administrative courts and to decide which approaches should be considered appropriate.

Keywords: forests, the Polish Act on Forests, administrative courts, Forest Law

Bibliografia:

Ankudo-Jankowska A., Glura J., Znaczenie produktów ubocznego użytkowania lasu dla gospodarki narodowej, „Forestry Letters” 2013/104
Bieluk J., Leśkiewicz K., Ustawa o lasach. Komentarz, Warszawa 2017
Broda Z., Zarys historii gospodarstwa leśnego w Polsce, Warszawa 1988
Ceitel J., Poglądy na istotę lasu [w:] Podstawy gospodarki leśnej, red. B. Ważyński, Poznań 2012
Cherka M., Między ortodoksją administracji a kreacją judykatury – aksjologia stosowania prawa administracyjnego na przykładzie prawa ochrony zabytków. Zagadnienia wybrane – tezy [w:] Aksjologia prawa administracyjnego. Tom I, red. nauk. J. Zimmermann, Warszawa 2017
Habuda A., Prawna definicja lasu i kategoryzacja lasów [w:] D. Danecka, A. Habuda (red.), W. Radecki, J. Rotko, Polskie prawo leśne, Warszawa 2016
Habuda A., Radecki W., Prawo leśne w systemie prawa [w:] D. Danecka, A. Habuda (red.), W. Radecki, J. Rotko, Polskie prawo leśne, Warszawa 2016
Paradaowski M., Machoń M., Administracja leśna przykładem strukturalnej niejednolitości, „Roczniki Administracji i Prawa” 2013/13
Paschalis P., Założenia do zasad użytkowania lasu w koncepcji trwałego i zrównoważonego gospodarowania lasami, „Sylwan” 1997/1
Radecki W., Rozwój polskiego prawa leśnego [w:] D. Danecka, A. Habuda (red.), W. Radecki, J. Rotko, Polskie prawo leśne, Warszawa 2016
Radecki W., Ustawa o lasach. Komentarz, Warszawa 2017
Rakoczy B., Ustawa o lasach. Komentarz, Warszawa 2011
Rakoczy B., Wprowadzenie do prawa leśnego [w:] Wybrane problemy prawa leśnego, red. B. Rakoczy, Warszawa 2011
Sobol E. (red.), Mały słownik języka polskiego, Warszawa 1995
Więcko E., Babiński S. i in., Słownik encyklopedyczny leśnictwa, drzewnictwa, ochrony środowiska oraz dziedzin pokrewnych, Warszawa 1996


dr Anna Dalkowska
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Prawa Administracyjnego

Zabezpieczenie w postępowaniu administracyjnym

Instytucja zabezpieczenia pełni ważna funkcję w postępowaniu administracyjnym, zwłaszcza na etapie przymusowego wykonania obowiązków podlegających egzekucji administracyjnej. Gwarantuje wierzycielowi publicznoprawnemu, że zastosowanie środków przymusu będzie skuteczne. Ustawą o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych wprowadzono nową instytucję zabezpieczenia w administracyjnym postępowaniu rozpoznawczym przed organem orzekającym (tj. Komisją do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich). Pełni ona ważną funkcję gwarancyjną zabezpieczającą prawidłowy tok postępowania rozpoznawczego.

Słowa kluczowe: zabezpieczenie, postępowaniu administracyjne, decyzje reprywatyzacyjne

dr Anna Dalkowska
Gdansk School of Banking, Ministry of Justice, Department of Administrative Law

The interim relief provision in administrative proceedings

The interim relief provision plays an important role in administrative proceedings, especially at the stage of administrative enforcement. It guarantees the public-law creditor that the use of coercive measures will be effective. The Act on special rules for removing the legal effects of reprivatisation decisions introduced a new institution in the administrative investigation proceedings before the adjudicating body (i.e. the Verification Commission for Reprivatisation – a commission for nullifying the legal effects of reprivatisation decisions concerning real estate in Warsaw, issued in violation of the law). It has an important guarantee function to secure a correct course of the investigation proceedings.

Keywords: interim relief provision, administrative proceedings, reprivatisation decisions

Bibliografia:

Bonarski J., Uwagi do referatu pt „Zabezpieczenie zobowiązań podatkowych”, Ordynacja podatkowa w praktyce. Materiały konferencyjne, Białystok 2007
Czech T., Księgi wieczyste i hipoteka. Komentarz, Warszawa 2014
Dalkowska A., Prawne instrumenty skutecznej egzekucji należności publicznoprawnych, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H (Oeconomia)” 2016/1(50)
Dalkowska A., Zabezpieczenie administracyjne należności pieniężnych w praktyce organów egzekucyjnych, Wrocław 2015
Dalkowska A., Zobowiązany w administracyjnym postępowaniu zabezpieczającym, Sopot 2012
Etel L., komentarz do art. 33g o.p. [w:] R. Dowgier, L. Etel, C. Kosikowski, P. Pietrasz, S. Presnarowicz, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2006
Faryna M.[w:] D. Kijowski (red.), E. Cisowska-Sakrajda Ewa, M. Faryna, W. Grześkiewicz, C. Kulesza, W. Łuczaj, P. Pietrasz, J. Radwanowicz-Wanczewska, P. Starzyński, R. Suwaj, Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Komentarz, Warszawa 2015
Filipek J., Elementy strukturalne norm prawa administracyjnego, Warszawa–Kraków l982;
Gil I., komentarz do art. 747 k.p.c. [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. E. Marszałkowska-Krześ, Legalis 2018
Jakubecki A. [w:] System prawa procesowego cywilnego, t. V, red. T. Ereciński, Warszawa 2016
Jakubecki A., Skubisz R., Zabezpieczenie roszczeń, wynikających z naruszenia prawa z rejestracji znaku towarowego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 1989/50
Jelonek-Jarco B. [w:] Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Przepisy o postępowaniu wieczystoksięgowym. Komentarz, red. J. Pisuliński, Warszawa 2014
Jendrośka J., Zagadnienia prawne wykonania aktu administracyjnego, Wrocław 1963
Kmieciak Z., Zarys teorii postępowania administracyjnego, Warszawa 2014
Korzan K., Sądowe postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne w sprawach cywilnych, Warszawa 1996
Zedler F.[w:] Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne, t. 2, Komentarz, red Z. Resich, W. Siedlecki, Warszawa 1976
Korzan K., Sądowe postępowanie zabezpieczające, Warszawa 1986
Kostecki S. [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. 2, red. K. Osajda, Warszawa 2017
Kuropatwiński J., Księgi wieczyste. Komentarz do art.1–58 u.k.w.h oraz art. 626 k.p.c. Tom 1. Komentarz do art. 1–10 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, Inowrocław 2013
Lang J., Postępowanie egzekucyjne w administracji [w:] Polskie prawo administracyjne, red. J. Służewski, Warszawa 1988
Leoński Z., Egzekucja administracyjna świadczeń niepieniężnych, Warszawa 1968
Masternak M., Postępowanie zabezpieczające [w:] T. Jędrzejewski, M. Masternak, P. Rączka, Administracyjne postępowanie egzekucyjne, Toruń 2003
Ostojski P., Decyzja o zabezpieczeniu wykonania zobowiązań podatkowych, „Monitor Prawa Celnego i Podatkowego” 2010/11
Ostojski P., Przygotowanie egzekucji administracyjnej obowiązków pieniężnych, Wrocław 2015, cz. III
Ostojski P., Zabezpieczenie jurysdykcyjne w polskim prawie podatkowym, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2011/2
Przybysz P., Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, Warszawa 2003
Szczurek Z. [w:] G. Julke, Z. Knypl, M. Koenner, W. Kowalski, Z. Marchel, G. Sikorski, Z. Szczurek, J. Świeczkowski, Egzekucja sądowa w Polsce, Sopot 2007
Szydło M. [w:] Konstytucja RP. Tom 1, Komentarz do art. 1–86, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016
Szymczak M., Słownik języka polskiego, t. III, red., Warszawa 1981
Tarno J.P., Istota i cel postępowania zabezpieczającego w sprawach z zakresu egzekucji należności pieniężnych [w:] Doradca podatkowy w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, red. J.P. Tarno, Warszawa 2012
Wengerek E., Recenzja pracy F. Baura „Studien zum eistweiligen Rechtschutz”, „Państwo i Prawo” 1968/8–9
Wengerek E., Sądowe postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych, Warszawa 1970
Zaradkiewicz K. [w:] Konstytucja RP. Tom 1, Komentarz do art. 1–86, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016
Zedler F., Postępowanie zabezpieczające, t. I, Toruń 1994
Zimmermann M., Pojęcie administracji publicznej a swobodne uznanie, Warszawa 2009


mgr inż. oraz mgr prawa Anna Żak-Stobiecka
Politechnika Świętokrzyska, Wydział Budownictwa Lądowego, WSEPiNM im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Wydział Prawa, wojewódzki konserwator zabytków

Decyzja o pozwoleniu na budowę a decyzja konserwatora zabytków pozwalająca na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Administracja architektoniczno-budowlana wydaje decyzję o pozwoleniu na budowę, zatwierdzając jednocześnie projekt budowlany planowanej inwestycji, na podstawie przepisów ustawy – Prawo budowlane. Przepisy tej ustawy przewidują również możliwość zmiany pozwolenia na budowę, a co za tym idzie również zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego. Decyzja o pozwoleniu na budowę adresowana do konkretnego podmiotu może również zostać przeniesiona na rzecz innego, pod warunkiem spełnienia przez niego wymogów określonych w przepisach Prawa budowlanego. Wojewódzcy konserwatorzy zabytków wydają pozwolenia na prace w stosunku do obiektów wpisanych do rejestru zabytków bądź znajdujących się na terenie wpisanym do rejestru zabytków. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami nie umożliwia zmiany pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków zarówno w zakresie przedmiotu decyzji, jak i podmiotu, do którego adresowane jest uprawnienie wynikające z tej decyzji. Należałoby rozważyć możliwość zmiany przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w tym zakresie.

Słowa kluczowe: pozwolenie na budowę, zmiana pozwolenia na budowę, zmiana pozwolenia konserwatora zabytków, projekt budowlany, program prac, przeniesienie pozwolenia na budowę, przeniesienie decyzji konserwatorskiej, wojewódzki konserwator zabytków, decyzja administracyjna, strony postępowania administracyjnego

mgr Anna Żak-Stobiecka
Kielce University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Edward Lipiński School of Economics, Law and Medical Sciences (WSEPiNM) in Kielce, Faculty of Law, provincial monument conservator

Decisions concerning building permits vs. decisions of the conservator of monuments allowing to work on monuments entered into the register of monuments

The architectural and building administration issues decisions concerning building permits, approving at the same time the construction project of the planned investment, based on the provisions of the Polish Construction Law. The provisions of this Law also provide for the possibility of changing the building permit and, consequently, changing the approved construction project. A decision granting a building permit to a specific entity may also be transferred to another entity, provided that this entity meets the requirements set out in the provisions of the Construction Law. Voivodeship (provincial) monument conservators issue permits allowing works to be carried out on objects entered into the register of monuments or located in the area of a monument that is entered into the register of monuments. The Act on the Protection of Monuments and the Guardianship of Monuments does not allow changes in the permits issued by voivodeship monument conservators, neither in the scope of the subject of the decision nor the entity to which the right resulting from this decision is addressed. One should consider the possibility of amending the provisions of the Act on the Protection of Monuments and the Guardianship of Monuments in this regard.

Keywords: building permit, changing a building permit, changing a conservator's permit, construction project, work plan, transfer of a building permit, transfer of a conservation's permit, voivodeship monument conservator, administrative decision, parties to administrative proceedings

Bibliografia:

Chmielnicki P., Efektywność prawnego determinowania relacji pomiędzy wojewódzkim konserwatorem zabytków a organami gminy. Wybrane zagadnienia [w:] Dziedzictwo, dobra kultury, zabytki, ochrona i opieka w prawie, red. nauk. P. Dobosz, K. Szepelak, W. Górny, Kraków 2015
Dobosz P., Systemy prawne ochrony zabytków z perspektywy teorii prawa administracyjnego, Kraków 2015
Glibowski K., komentarz do art. 16 k.p.a. [w:] Komentarz do Kodeksu postępowania administracyjnego, red. R. Hauser, M. Wierzbowski, Warszawa 2018
Plucińska-Filipowicz A. (red.), M. Wierzbowski, Komentarz do Prawa budowlanego, Warszawa 2018


dr Paweł Sancewicz
Kommunalwissenschaftliches Institut, Uniwersytet w Poczdamie

Postępowanie o uzyskanie dofinansowania od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki w świetle niemieckiej teorii dwóch stopni

Celem niniejszego artykułu jest porównanie procedury udzielania wsparcia będącego pomocą publiczną przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowe Centrum Nauki na gruncie prawa polskiego do procedury udzielania pomocy publicznej w Niemczech na gruncie opracowanej przez niemiecką doktrynę teorii dwóch stopni. W przypadku odmowy udzielenia pomocy publicznej w formie indywidualnego aktu administracyjnego wydanego w postępowaniach przed NCBiR lub NCN przedsiębiorcy przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego. Porównanie wykazało, że powyższa konstrukcja podobna jest do niemieckiej teorii dwóch stopni, według której odmowa udzielenia pomocy publicznej podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego i jest traktowana na równi z wydaniem aktu administracyjnego. Należy jednak podkreślić, że postępowanie przed NCBiR oraz NCN zostało uregulowane w przepisach ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz ustawy o Narodowym Centrum Nauki, natomiast niemiecki ustawodawca nie zdecydował się na wprowadzenie zasad wynikających z teorii dwóch stopni do prawodawstwa. Powyższe instruktywne przykłady zarówno z polskiego, jak i niemieckiego prawa wskazują również, że kombinacja różnych prawnych form działania jest coraz częstszą praktyką normowania wykonywania zadań publicznych. Prowadzi to wniosku, że taka kombinacja może być de lege ferenda uznawana za właściwy sposób wykonywania zadań publicznych i korzystania z prawnych form działania, zarówno w Polsce, jak i w Niemczech.

Słowa kluczowe: teoria dwóch stopni, indywidualny akt administracyjny, Kodeks postępowania administracyjnego, wsparcie na badania i rozwój

dr Paweł Sancewicz
Kommunalwissenschaftliches Institut, University of Potsdam.

Proceedings for obtaining grants from the National Centre for Research and Development and the National Science Centre in light of the German two-level theory

The aim of the article is to compare the procedure of granting state aid by the National Centre for Research and Development (NCRD) and the National Science Centre (NSC) under Polish law to the procedure of granting state aid in Germany based on the two-level theory developed by the German doctrine. In the event of refusal to grant state aid in the form of an individual administrative act issued in proceedings before the NCRD or NSC, the entrepreneur has the right to lodge a complaint to the administrative court. The comparison showed that the above construction is similar to the German two-level theory, according to which refusal to grant state aid could be subject to appeal to the administrative court and is treated equally with the issuance of an administrative act. However, it should be emphasised that the proceedings before the NCRD and NSC have been regulated in the provisions of the Act on the National Centre for Research and Development and the Act on the National Science Centre, while the German legislator has not decided to introduce principles resulting from the two-level theory into the legislation. The above instructive examples from both Polish and German law also indicate that the combination of various legal forms of action is an increasingly frequent practice of normalising the performance of public tasks. This leads to the conclusion that such a combination may be de lege ferenda considered to be an appropriate way to perform public tasks and to use legal forms of action, both in Poland and in Germany.

Keywords: two-level theory, individual administrative act, Code of Administrative Procedure, research grants

Bibliografia:
Bauer H., Bausteine für eine Lehre vom Verwaltungsvertrag [w:] Grundlagen des Verwaltungsrecht – Band II: Informationsordnung, Verwaltungsverfahren, Handlungsformen, red. W. Hoffmann-Riem, E. Schmidt-Assmann, A. Voßkule, München 2008
Berthge H., Abschied von der Zweistufentheorie, „Juristische Rundschau” 1972/4
Bińkowska-Artowicz B., Sądowa kontrola indywidualnych aktów administracyjnych wydawanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowe Centrum Nauki, „Monitor Prawniczy” 2017/1
Ehlers D., kommentar zu § 40 [w:] Verwaltungsgerichtsordnung, red. F. Schoch, E. Schmidt-Assmann, R. Pietzer, München 2008
Gajewski S., Model postępowania w sprawach udzielania świadczeń ze środków publicznych w drodze umowy, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2015/2
Goldhammer M., Zweistufentheorie, Kontrahierungszwang, und das Problem der Sparkassen mit imagegefärdten Kunden, „Die Öffentliche Verwaltung” 2013/11
Hauser R., Niewiadomski Z., Wróbel A. (red.), System prawa administracyjnego, t. 5, Prawne formy działania administracji, Warszawa 2013
Ipsen H.P., Haushaltssubventionierung über zwei Stufen. Rückblick auf einen rechtsstaatlichen Ansatz [w:] Öffentliches Wirtschaftsrecht. Entwicklungsbeiträge unter dem Grundgesetz, red. H.P. Ipsen, Tübingen 1985
Ipsen H.P., Öffentliche Subventionierung Privater, Berlin 1956
Ipsen H.P., Opinia prawna z dnia 17 grudnia 1951 roku, „Festschrift für Gerhard Wacke” 1972, s. 140 i n.
Ipsen H.P., Verwaltung durch Subventionen, „Veröffentlichungen der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer” 1967/25
Kijowski D., Problematyka regulacji prawnej stosowania form alternatywnych wobec aktu administracyjnego [w:] Koncepcja systemu prawa administracyjnego. Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego Zakopane 24-27 września 2006 r., red. J. Zimmermann, Warszawa 2007
Knosala E., Teoretyczne aspekty stosowania prawa prywatnego w działaniu współczesnej administracji publicznej [w:] Współczesne zagadnienia prawa i procedury administracyjnej. Księga jubileuszowa dedykowana Prof. zw. dr. hab. Jackowi M. Langowi, red. M. Wierzbowski, J. Jagielski, A. Wiktorowska, E. Stefańska, Warszawa 2009
Kojło M., Wybrane problemy sądowej kontroli redystrybucji środków unijnych, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2010/3
Kopp F., Die Entscheidung über die Vergabe öffentlicher Aufträge und über den Abschluß öffentlichrechtlichen Verträge als Verwaltungsakte?, „Bayerische Verwaltungsblätter. Zeitschrift für öffentliches Recht und öffentliche Verwaltung” 1980/20
Maurer H., Allgemeines Verwaltungsrecht, München 2004
Popowska B., Decyzja i umowa jako formy działania podmiotów administracji gospodarczej; konkurencja, współwystępowanie czy alternatywa? [w:] Instrumenty i formy prawne działania administracji gospodarczej, red. B. Popowska, K. Kokocińska, Poznań 2009
Popowska B., Partnerstwo publiczno-prywatne w świetle koncepcji „ciągu działań prawnych” i jej wpływ na ocenę umowy o ppp [w:] Środki prawne publicznego prawa gospodarczego, red. L. Kieres, Wrocław 2007
Rennert K., kommentar zu § 40 [w:] Verwaltungsgerichtsordnung, red. E. Eyermann, L. Fröhler, München 2006
Sancewicz P., Decyzja administracyjna jako przedmiot kontroli sądu administracyjnego w postępowaniu o uzyskanie dofinansowania od Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju [w:] Kontrola działań administracji publicznej w sferze gospodarki, red. K. Kokocińska, Poznań 2018
Sancewicz P., Rozstrzygnięcia w postępowaniach o uzyskanie dofinansowania od Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w świetle ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw, „Kwartalnik Prawo, Społeczeństwo, Ekonomia” 2019/1
Sancewicz P., Teoria dwóch stopni w doktrynie niemieckiego prawa publicznego, „Studia Prawa Publicznego” 2013/4
Schmidt R., Allgemeines Verwaltungsrecht, Grundlagen des Verwaltungsverfahrens, Staathaltungsrecht, Bremen 2007
Schmidt-Assmann E., Ogólne prawo administracyjne jako idea porządku. Założenia i zadania tworzenia systemu prawnoadministracyjnego, tłum. A. Wasilewski, Warszawa 2011
Szubiakowski M., Glosa do uchwały NSA z dnia 29 marca 2006 r., sygn. II GPS 1/06, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2006/11
Szydło M., Opinia prawna o projektach ustaw: o Narodowym Centrum Nauki (druk sejmowy nr 1588), o instytucjach badawczych (druk sejmowy nr 1629), o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (druk sejmowy nr 1636) oraz o zasadach finansowania nauki (druk sejmowy nr 1637), Warszawa 2009, http://orka.sejm.gov.pl/rexdomk6.nsf/Opdodr?OpenPage&nr=1637
Tanneberg B., Die Zweistufentheorie, Berlin 2011
Taras W., Wróbel A., W sprawie jednolitej koncepcji umów publicznych [w:] Prawo administracyjne w okresie transformacji ustrojowej, red. E. Knosala, A. Matan, G. Łaszczyca, Kraków 1999
Weißenberger Ch., Die Zweistufentheorie in Wirtschaftsverwaltungsrecht – Teil 1, „Gewerbearchiv“ 2009/11
Weißenberger Ch., Die Zweistufentheorie in Wirtschaftsverwaltungsrecht – Teil 1I, „Gewerbearchiv“ 2009/12
Wiktorowska A., Kierunki zmian w teorii prawnych form działania administracji [w:] Koncepcja systemu prawa administracyjnego. Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego, Zakopane 24–27 września 2006 r., red. J. Zimmermann, Warszawa 2007
Zacher H., Verwaltung durch Subventionen, „Veröffentlichungen der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer“ 1967/25
Ziemski K., Indywidualny akt administracyjny jako forma prawna działania administracji, Poznań 2005
Zuleeg, Die Zweistufentheorie, Ausgestaltung, Abwandlungen, Alternativen [w] Verwaltung im Dienste von Wirtschaft und Gesellschaft: Festschrift für Fröhler, red. P. Oberndorfer, Berlin1980
Ziemski K., Podstawy problematyki [w] System prawa administracyjnego, t. 5, Prawne formy działania administracji, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2013


dr Roman Marchaj

Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Zadania związku metropolitalnego w województwie śląskim – zagadnienia podstawowe

Ustawa o związku metropolitalnym w województwie śląskim opisuje nową, niewystępującą wcześniej kategorię zadań publicznych, tj. „zadania metropolitalne”. W ustawie problematyce zadań metropolitalnym poświęcono art. 12. Zgodnie z jego treścią związek metropolitalny wykonuje zadania publiczne w zakresie: 1) kształtowania ładu przestrzennego; 2) rozwoju społecznego i gospodarczego obszaru związku metropolitalnego; 3) planowania, koordynacji, integracji oraz rozwoju publicznego transportu zbiorowego, w tym transportu drogowego, kolejowego oraz innego transportu szynowego, a także zrównoważonej mobilności miejskiej; 4) metropolitalnych przewozów pasażerskich; 5) współdziałania w ustalaniu przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich na obszarze związku metropolitalnego; 6) promocji związku metropolitalnego i jego obszaru. Podstawowym celem działalności związku metropolitalnego w województwie śląskim jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców gmin członkowskich oraz zapewnienie rozwoju obszaru związku metropolitalnego. Ustawa nie definiuje, jaki charakter prawny mają zadania metropolitalne. W art. 12 u.z.m.w.ś. ustawodawca przesądza jedynie, że zadania metropolitalne mają charakter publiczny, co oznacza, że służą realizacji podstawowych obowiązków państwa wobec obywateli. Konstrukcja zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego oraz zadań metropolitalnych różni się przede wszystkim sposobem określania ich adresata. Zgodnie z art. 166 ust. 1 Konstytucji RP zadania publiczne służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej są wykonywane przez jednostkę samorządu terytorialnego jako zadania własne. Inaczej mówiąc, zadania własne jednostek samorządu terytorialnego służą zaspokojeniu potrzeb członków konkretnej wspólnoty samorządowej. Takiego modelu działania nie można przełożyć na sposób funkcjonowania związku metropolitalnego, ponieważ związek ten nie jest jednostką samorządu terytorialnego i nie może on wykonywać zadań w sposób typowy dla gmin, powiatów czy województw, czyli bezpośrednio na rzecz swoich mieszkańców. Adresatem zadań metropolitalnych nie są gminy tworzące związek metropolitalny w województwie śląskim, na co może poniekąd wskazywać treść art. 12.ust. 1 u.z.m.w.ś. Szukając zindywidualizowanego adresata zadań metropolitalnych, należy wskazać na mieszkańców gmin tworzących ten związek. Związek metropolitalny w województwie śląskim jest podmiotem de facto pomiędzy poziomem lokalnym oraz regionalnym. Sumując liczbę mieszkańców oraz łączny obszar wszystkich gmin tworzących ten związek, jest on większy niż największe gminy oraz powiaty w Polsce, lecz mniejszy od województw, czyli regionów samorządowych. Odzwierciedleniem pozycji związku metropolitalnego w województwie śląskim jest treść jego zadań, które nie mają jednoznacznego charakteru lokalnego lub regionalnego. W mojej ocenie ich charakter można określić jako subregionalny, łączący w sobie cechy zadań lokalnych oraz regionalnych.

Słowa kluczowe: związek metropolitalny, zadania metropolitalne, metropolia

dr Roman Marchaj
Department of Administrative Law and Administrative Procedure, Faculty of Law and Administration, University of Silesia in Katowice

Tasks of the metropolitan union in the Silesian Voivodeship – basic issues

The Act on the Metropolitan Union in the Silesian Voivodeship describes a new, previously non-existent category of public tasks, namely "metropolitan tasks". In the Act the issues of metropolitan tasks are regulated in Article 12. According to its content, the metropolitan union performs public tasks in the area of: 1) shaping spatial order; 2) social and economic development of the area of the metropolitan union; 3) planning, coordination, integration and development of public mass transport, including road, rail and other rail transport as well as sustainable urban mobility; 4) metropolitan passenger transport; 5) cooperation in determining the course of national and provincial roads in the area of the metropolitan union; 6) promotion of the metropolitan union and its area. The main goal of the metropolitan union in the Silesian Voivodeship is to meet the needs of the residents of the member municipalities and to ensure the development of the area of the metropolitan union. The Act does not define the legal nature of metropolitan tasks. In the above-mentioned Article 12 the legislator only determines that metropolitan tasks are of a public nature, which means that they serve to fulfil the basic obligations of the State towards its citizens. The construction of the own tasks of local government units and metropolitan tasks differs primarily in the way that their addressee is determined. According to Article 166 sec. 1 of the Constitution of the Republic of Poland, public tasks aimed at satisfying the needs of the self-government community are performed by the local government unit as its own tasks. In other words, the own tasks of local government units serve to satisfy the needs of the members of a specific local government community. Such a model of operation cannot be translated into the functioning of a metropolitan union, because this union is not a local government unit and it cannot perform tasks in a manner typical for municipalities, poviats or voivodeships, i.e. directly for its residents. The recipients of metropolitan tasks are not the municipalities forming the metropolitan union in the Silesian Voivodeship, even though this may be somehow indicated by the content of Article 12 sec. 1 of the Act on the Metropolitan Union in the Silesian Voivodeship. When looking for an individualised recipient of metropolitan tasks, it is necessary to indicate the residents of the municipalities forming this union. The Metropolitan Union in the Silesian Voivodeship is in fact an entity between the local and regional level. When adding up the number of inhabitants and the total area of all municipalities forming this union, it is bigger than the largest municipalities and poviats in Poland, but smaller than any voivodeship, that is, the local government regions. A reflection of the position of the Metropolitan Union in the Silesian Voivodeship is the content of its tasks, which do not have a clear local or regional character. In my opinion, their character can be described as subregional, combining the characteristics of local and regional tasks.

Keywords: metropolitan union, metropolitan tasks, metropolis

Bibliografia:
Bandarzewski K., Chmielnicki P., Kisiel W., Prawo samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa 2006
Bąkowski T. (red.), Ustawa o związkach metropolitalnych. Komentarz, Warszawa 2016
Bigo T., Związki publiczno-prawne w świetle ustawodawstwa polskiego, Warszawa 1928
Chmielnicki P. (red.), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Warszawa 2013
Dolnicki B., Nadzór nad samorządem terytorialnym, Katowice 1993
Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Warszawa 2016
Dolnicki B. (red.), Sposoby realizacji zadań publicznych, Warszawa 2017
Dolnicki B., Marchaj R., Związek metropolitalny w województwie śląskim, „Samorząd Terytorialny” 2017/7–8
Dolnicki B., Marchaj R., Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2017/3
Dolnicki B. (red.), Organizacja i funkcjonowanie aglomeracji miejskich, Warszawa 2018
Fundowicz S., Decentralizacja administracji publicznej w Polsce, Lublin 2005
Gurdek M., Zarządzanie jednostkami samorządu terytorialnego w warunkach gospodarki rynkowej, Sosnowiec 2017
Hauser R., Niewiadomski Z., Wróbel A., Podmioty administrujące. System prawa administracyjnego. Tom 6, Warszawa 2011
Izdebski H., Zadania metropolitalne i instytucjonalne sposoby ich realizacji, „Samorząd Terytorialny” 2010/6
Jaworska-Dębska B., Budzisz R. (red.), Prawne problemy Samorządu terytorialnego z perspektywy 25-lecia jego funkcjonowania, Warszawa 2016
Kisiel W., Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa 2003
Kisiel W. (red.), Prawo samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa 2006
Leoński Z., Samorząd terytorialny w RP, Warszawa 2006
Marchaj R., Statut związku metropolitalnego w województwie śląskim, „Przegląd Prawa Publicznego” 2018/7–8
Ochendowski E., Prawo administracyjne. Cześć ogólna, Toruń 2013
Starościak J. (red.), System prawa administracyjnego. Grupy Tom 1, Warszawa 1977
Stec M., Kryteria podziału zadań oraz kompetencji w państwie zdecentralizowanym, „Casus” 1998/7
Stec M., Podział zadań i kompetencji w nowym ustroju terytorialnym Polski, „Samorząd Terytorialny” 1998/11
Stec M., Małysa-Sulińska K., Konstytucyjne umocowanie samorządu terytorialnego, Warszawa 2018
Supernat J. (red.), Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi, Wrocław 2009
Tarno J.P. (red.), Samorząd terytorialny w Polsce, Warszawa 2004
Ura E., Feret E., Pieprzny S. (red.), Aktualne problemy funkcjonowania samorządu terytorialnego, Sandomierz–Rzeszów 2017


prof. nadzw. dr hab. Jerzy Paśnik

Wydział Administracji, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku

Sprawozdanie z Interdyscyplinarnej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Prawo i medycyna – wybrane zagadnienia”, Opole, 30.11.2018 r.

Assoc. prof. Ph.D. Jerzy Paśnik
Faculty of Administration, Aleksander Gieysztor Academy of Humanities in Pultusk

Report on the Interdisciplinary National Science Conference "Law and medicine – selected issues", Opole, 30.11.2018

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top