Prawo03 stycznia, 2020

Przegląd Podatkowy 1/2020

Obligatoryjny split payment: zakres zgody Rady UE oraz jej wpływ na sankcje za niedokonanie płatności w mechanizmie podzielonej płatności

Jan Czerwiński
Autor jest radcą prawnym, starszym menedżerem podatkowym w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka sp.k.

Obligatoryjny split payment: zakres zgody Rady UE oraz jej wpływ na sankcje za niedokonanie płatności w mechanizmie podzielonej płatności

Z dniem 1.11.2019 r. weszły w życie przepisy wprowadzające do polskiego systemu prawnego obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment). Wprowadzenie zmian w tym zakresie wymagało uzyskania zgody Rady Unii Europejskiej na odstępstwo od ogólnych reguł wskazanych w dyrektywie Rady 2006/112/WE z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – dalej dyrektywa 2006/112. W niniejszym artykule zostały przedstawione wnioski wynikające z analizy treści decyzji wykonawczej Rady oraz wątpliwości pojawiające się przy analizie tych przepisów, w szczególności co do zgodności polskich regulacji z zakresem derogacji.

Słowa kluczowe: obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności, MPP, split payment, decyzja wykonawcza Rady, projekt decyzji wykonawczej Rady, wniosek Komisji Europejskiej, derogacja, limit kwotowy transakcji, elektroniczny przelew bankowy, sankcje

Jan Czerwiński
The author is an attorney at law, senior tax manager at Domański Zakrzewski Palinka law firm

Mandatory Split Payment Mechanism: Scope of Authorization from the Council of the EU and Its Influence on Sanctions for Payments Made without the Split Payment Mechanism

On 1 November 2019 mandatory split payment mechanism was introduced into the Polish legal system. To implement changes in this respect it was necessary to obtain an authorization from the Council of the European Union to introduce a special measure derogating from general provisions of the VAT Directive (Council Directive 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system of value added tax). This article presents the conclusions stemming from an analysis of the Council implementing decision as well as doubts that arise when one analyses the new regulations, especially with respect to compliance of the Polish regulations with the scope of the derogation granted in the Council implementing decision.

Keywords: mandatory split payment mechanism, SPM, Council implementing decision, draft Council implementing decision, proposal for a Council implementing decision, derogation, transaction value limit, electronic bank transfer, sanctions

 

Bibliografia:
Komentarz do pkt 9 na s. 55 raportu z konsultacji projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (numer w wykazie UA45) https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12321754/12591301/12591305/dokument402892.pdf (dostęp: 10.11.2019 r.)
Słapczyński W., Obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności, „Przegląd Podatkowy” 2019/11


dr Katarzyna Knawa
Autorka jest doradcą podatkowym. ORCID: 0000–0003–0122–1721
dr Michał Wilk
Autor jest adiunktem w Katedrze Prawa Podatkowego na WPiA Uniwersytetu Łódzkiego, doradcą podatkowym, radcą prawnym. ORCID: 0000–0002–7898–5220

Nowy system poboru podatku u źródła: suma wszystkich błędów, czyli o „uszczelnianiu” systemu podatkowego „dziurawymi” przepisami

W 2019 r. zrewolucjonizowano w Polsce zasady poboru podatku u źródła. Nałożono na płatników podatku szereg dodatkowych obowiązków, zawężono pojęcie rzeczywistego właściciela (beneficial owner) oraz istotnie rozszerzono zakres stosowania klauzuli beneficial ownership. Celem artykułu jest ustalenie faktycznego charakteru zmian wprowadzonych w tym zakresie z dniem 1.01.2019 r., a które weszły w życie od 1.01.2020 r. – oraz ocena ich zgodności, w szczególności z umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Słowa kluczowe:  podatek u źródła, rzeczywisty właściciel, płatnik

dr Katarzyna Knawa
The author is a tax advisor. ORCID: 0000–0003–0122–1721
dr Michał Wilk
The author is an assistant professor at the Department of Tax Law of the Faculty of Law and Administration, University in Łódź, and an attorney at law. ORCID: 0000–0002–7898–5220

New System of Withholding Tax Collection: The Sum of All Errors, That Is, on Closing Loopholes in the Tax System with Provisions that Create Lacunae

In 2019 the principles of withholding tax collection were revolutionized in Poland. A number of extra duties were imposed on taxpayers, the definition of ‘beneficial owner’ was narrowed down and the scope of application of beneficial ownership clause was extended considerably. This article aims to determine the actual character of amendments in this field that became operative on 1 January 2019 and to assess their compatibility to, in particular, double taxation agreements.

Keywords:  withholding tax, benefi cial owner, remitter

Bibliografia:

Lewandowska M., Stępień A., Trybunał Sprawiedliwości o nadużyciu zwolnienia z podatku u źródła: zaskakujące rozczarowanie czy przewidywalny kierunek interpretacji? Polskie regulacje niezgodne z prawem UE?, „Przegląd Podatkowy” 2019/8
Sharkey N., China’s Tax Treaties and Beneficial Ownership. Innovative Control of Treaty Shopping of Inferior Law-Making Damaging to International Law?, „Bulletin for International Taxation” 2011/12
Wilk M., Klauzula rzeczywistego beneficjenta (beneficial ownership) w międzynarodowym prawie podatkowym, Warszawa 2015
Wilk M., Klauzula rzeczywistego beneficjenta (beneficial ownership) po zmianach w Komentarzu do Konwencji Modelowej OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku z 2014 r., „Przegląd Podatkowy” 2015/9
Zalasiński A., The ECJ’s Decisions in the Danish „Beneficial Ownership” Cases: Impact on the Reaction to Tax Avoidance in the European Union, „International Tax Studies” 2019 (Volume 2), No 4


prof. dr hab. Andrzej Gomułowicz
Autor jest profesorem nauk prawnych, kierownikiem Katedry Prawa Finansowego UAM w Poznaniu. ORCID: 0000–0003–3062–0270

Zasady opodatkowania dochodów marynarzy wykonujących pracę najemną na pokładzie statku morskiego eksploatowanego w transporcie międzynarodowym. Rozważania na temat wyroku NSA z 25.01.2018 r., II FSK 1/16

Problem prawny dotyczy zasad opodatkowania dochodów marynarzy, którzy wykonują pracę najemną na pokładzie statku morskiego, eksploatowanego w transporcie międzynarodowym. Istotne jest to, co oznacza sformułowanie „statek morski eksploatowany w transporcie międzynarodowym”, a także jakie kryteria należy zastosować, by uznać konkretny podmiot za „podmiot eksploatujący”. Zgodnie z art. II lit. j Konwencji o pracy na morzu, pojęcie armatora oznacza właściciela lub inną organizację lub osobę, taką jak menedżer, agent lub osoba wynajmująca statek, która przejęła od właściciela odpowiedzialność za funkcjonowanie statku i która, przyjmując taką odpowiedzialność, zgodziła się przejąć obowiązki nałożone na armatorów zgodnie z niniejszą Konwencją, bez względu na to, czy jakakolwiek inna organizacja lub osoba wypełnia pewne obowiązki w imieniu armatora. Z uwagi na to decydującym elementem uznania konkretnego podmiotu za podmiot eksploatujący jest rzeczywiste, a nie tylko przejawiające się w sferze własności, władztwo nad statkiem. Czynność eksploatowania statku nie zawsze wiąże się z wykonywaniem uprawnień właścicielskich. Dlatego podmiot eksploatujący statek nie musi być armatorem. Może działać w imieniu i na rzecz armatora statku. Dla ustalenia siedziby podmiotu, który eksploatuje statek w transporcie międzynarodowym, znaczenie ma miejsce faktycznego zarządu nad statkiem.

Słowa kluczowe: praca najemna marynarzy, statek morski eksploatowany w transporcie międzynarodowym, władztwo nad statkiem, czynność eksploatowania statku, armator, faktyczny zarząd nad statkiem

prof. dr hab. Andrzej Gomułowicz
The author is a professor of law, the head of the Chair of Financial Law, Adam Mickiewicz University in Poznań. ORCID: 0000–0003–3062–0270

Principles of Taxation of Income of Seafarers Employed on Board Seafaring Vessels Operated in International Transport. Reflections about Judgment of the Supreme Administrative Court of 25 January 2018, II FSK 1/16

The legal problem concerns the principles of taxation of income of seafarers who are employed on board seafaring vessels operated in international transport. What matters is the meaning of the expression ‘seafaring vessel operated in international transport’ and the criteria that should be applied in order for a specific entity to be considered the ‘operator of the ship’. Pursuant to Article II(j) of the Maritime Labour Convention, a shipowner means the owner of the ship or another organization or person, such as the manager, agent or bareboat charterer, who has assumed the responsibility for the operation of the ship from the owner and who, on assuming such responsibility, has agreed to take over the duties and responsibilities imposed on shipowners in accordance with this Agreement, regardless of whether any other organization or persons fulfil certain of the duties or responsibilities on behalf of the shipowner. For this reason the decisive element for considering a specific entity the operator of the ship is the actual control of the ship, not just title to it. The operation of a ship is not always connected with exercising the rights of its owner. This is why the operator of the ship need not be the shipowner. The operator may act on behalf and for the benefit of the shipowner. In order to determine the registered office of the operator of a ship in international transport the important factor is the place of the actual management of that ship.

Keywords: seafarers’ employment, seafaring vessel operated in international transport, control over the ship, activity of operating the ship, shipowner, actual management of the ship

Bibliografia:

Brzeziński B., Wykładnia prawa podatkowego, Gdańsk 2013
Choduń A., Aspekty językowe derywacyjnej koncepcji wykładni prawa, Szczecin 2018
Cicero M.T., Pisma filozoficzne, t. 2, O państwie. O prawach. O powinnościach. O cnotach, Kraków 1960
Dziedziak W., O prawie słusznym (perspektywa systemu prawa stanowionego), Lublin 2015
Filipczyk H., Postulat pewności prawa w wykładni operatywnej prawa podatkowego, Warszawa 2013
Gajl N., Teorie podatkowe w świecie, Warszawa 1972
Mastalski R., Prawo podatkowe, Warszawa 2012
Mastalski R., Stosowanie prawa podatkowego, Warszawa 2008
Mendevilk B., Bajka o pszczołach, Warszawa 1957
Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, Warszawa 2003
Sójka-Zielińska K., Kodeks Napoleona. Historia i współczesność, Warszawa 2012
Ziembiński Z., O stanowieniu i obowiązywaniu prawa. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1995
Ziembiński Z., Sprawiedliwość społeczna jako pojęcie prawne, Warszawa 1996


Wojciech Majkowski
Autor jest radcą prawnym, doradcą podatkowym oraz dyrektorem w KPMG
Mateusz Nurzyński
Autor jest starszym konsultantem podatkowym w KPMG

Kwalifikacja kosztów podatkowych wynikających z pożyczki refinansującej dług zaciągnięty na nabycie udziałów lub akcji w tzw. strukturze debt push-down

Z dniem 1.01.2018 r. na skutek nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych rozszerzono katalog wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodu o koszty finansowania dłużnego poniesione w związku z uzyskaniem finansowania na zakup udziałów/akcji w strukturze debt push-down. Jednocześnie wprowadzona regulacja nie rozstrzyga jednoznacznie kwalifikacji kosztów refinansowania pierwotnego zadłużenia powstałego w związku z realizacją debt push-down. W konsekwencji należy rozstrzygnąć, czy koszty refinansowania pierwotnego zadłużenia podlegają ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów analogicznie jako koszty finansowania dłużnego poniesione w związku z uzyskaniem finansowania w ramach struktury debt push-down.

Słowa kluczowe: debt push-down, połączenie spółek, koszty finansowania dłużnego, koszty uzyskania przychodu, refinansowanie zobowiązania pieniężnego, pożyczka refinansująca, odsetki

Wojciech Majkowski
The author is an attorney at law, a tax advisor, and a director at KPMG
Mateusz Nurzyński
The author is a senior tax consultant at KPMG

Classification of Tax-Deductible Costs Resulting from a Loan Taken Out to Refinance Debt Incurred to Purchase Shares in the So-Called Debt Push-Down Structure

As of 1 January 2018, as a result of amendments to the Polish Corporate Income Tax Act, the catalogue of expenses which are not tax deductible costs has been extended to include debt financing costs incurred in connection with obtaining financing for the purchase of shares in the debt-push down structure. At the same time, the introduced regulation does not clearly determine the tax classification of the costs of refinancing the original debt incurred in connection with the implementation of debt-push down. In particular, it needs to be determined whether the costs of refinancing the original debt are subject to limitation as tax deductible costs, in the same way as the costs of debt financing incurred in connection with obtaining financing within the debt-push down structure.

Keywords:  debt push-down, mergers, debt financing costs, tax deductible costs, refinancing of financial obligation, refinancing loan, interests

Bibliografia:

Bilewska M., Pojęcie wykładni rozszerzającej w orzecznictwie, „Przegląd Sądowy” 2013/11–12
Brzeziński B., Podstawy wykładni prawa podatkowego, Gdańsk 2008
Kowalewski K., Rodzaje wykładni prawa, ich zastosowanie i wzajemne relacje w teorii oraz w orzecznictwie sądowo-administracyjnym (na przykładzie wybranych orzeczeń NSA), „Przegląd Prawa Publicznego” 2015/1
Małecki P., Mazurkiewicz M., CIT. Podatki i rachunkowość. Komentarz, Warszawa 2018, komentarz do art. 15


dr Maria Supera-Markowska
Autorka jest doktorem nauk prawnych, adiunktem w katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. ORCID: 0000–0003–1599–0740

Grupy podatkowe – koncepcje reformy ze szczególnym uwzględnieniem analizy porównawczej oraz aspektów międzynarodowych (3). Reforma PGK w kontekście prawa bilansowego

W obrocie gospodarczym pomiędzy odrębnymi prawnie podmiotami mogą występować powiązania, które powodują, iż faktycznie podmioty te stają się pewną jednością pod względem gospodarczym. Dostrzeżeniu tej specyfiki i przedstawieniu związanych z tym zagadnień w kontekście propozycji reform polskiego systemu opodatkowania grup spółek zostały poświęcone dwa wcześniejsze z serii artykułów, zakończonej rozważaniami dotyczącymi reformy PGK w kontekście prawa bilansowego. Zagadnienia związane z aspektami prawno-bilansowymi działalności grup wymagają uwagi w ramach kompleksowego podejścia do problematyki jej uwarunkowań prawnych oraz wobec szerszego zagadnienia związków prawa podatkowego z prawem bilansowym.

Słowa kluczowe:  podatkowa  grupa  kapitałowa,  grupa  kapitałowa,  CC(C)TB,  konsolidacja  podatkowa, skonsolidowane sprawozdania finansowe, rachunkowość i sprawozdawczość podatkowa oraz bilansowa

dr Maria Supera-Markowska
The author is a doctor of laws, assistant professor at the Chair of Financial Law of the Faculty of Law and Administration, University of Warsaw. ORCID: 0000–0003–1599–0740

Fiscal Unities: Reform Conceptions with Special Focus on Comparative Analysis and International Aspects (3). Reform of Tax Groups of Companies in the Context of Financial Law

In business transactions between legally separate entities there may be links actually making these entities a unity in commercial terms. Noticing this particularity and presenting the related issues in the context of the proposed reforms of the Polish system of taxation groups of companies were the topics of the two previous articles in this series, which ends with reflctions about the reform of tax groups of companies in the context of financial law. Issues relating to financial-law aspects of groups’ activity require attention as part of comprehensive approach to the problems of legal conditions of such activity, and within the more general framework of links between tax law and financial law.

Keywords:  tax group of companies, CC(C)TB, tax consolidation, consolidated financial statements, accounting and tax and financial reporting

Bibliografia:

Bielen P., International Accounting Standards/International Financial Reporting Standards and Corporate Tax Base Design, Jean Monnet Conference „Tax Compliance Costs for Companies in an Enlarged European Community”, 6–9.07.2006 r., Austria
Bitner M., Chojna-Duch E., Grzybowski M., Chowaniec J., Karwat P., Kornberger-Sokołowska E., Lachowicz M., Litwińczuk H., Modzelewski M., Radzikowski K., Supera-Markowska M., Ślifirczyk M., Tetłak K., Waluga M., Prawo finansowe: prawo finansów publicznych, prawo podatkowe, prawo bankowe, Warszawa 2017
Concept of the ‘tax balance sheet’, CCCTB\WP\016\doc\en, Brussels 2005, https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/fies/docs/body/ccctbwp016_en.pdf
Conclusions and recommendations of the Committee of independent experts on company taxation, Offi ce for Offi cial Publications of the European Communities, Luxembourg 1992
Cybula D., Piotrowska A., Płatek A., Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2017 r. Enterprise groups in Poland in 2017, Warszawa 2018
Czubakowska K., Skonsolidowane sprawozdania finansowe grupy kapitałowej według ustawy o rachunkowości [w:] Ustawa o rachunkowości. Komentarz, red. T. Kiziukiewicz, Warszawa 2016
Enders D., Estreicher A., Scheffl er W., Spengel Ch., The Determination of Taxable income in the EU Member States, Frankfurt 2007
Głuchowski J., Polskie prawo podatkowe, Warszawa 2004
Gomułowicz A., Zagadnienie neutralności systemu podatkowego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1990/2
Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, Warszawa 2008
Górowski I., Współzależność systemu podatkowego i sprawozdawczości finansowej – konsekwencje i zagrożenia [w:] Polski system podatkowy. Założenia a praktyka, red. A. Pomorska, Lublin 2004
Helin A., Ustawa o rachunkowości, Warszawa 2014
Hellerstein W., Lessons of US Subnational Experience for EU CCCTB Initiative [w:] A Common Consolidated Corporate Tax Base for Europe. Eine einheitliche Körperschaftsteuerbemessungsgrundlage für Europa, red. W. Schön, U. Schreiber, Ch. Spengel, Berlin 2008
Issues related to group taxation, CCCTB\WP\035\doc\en, Brussels, 5.02.2006 r., https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/docs/body/ccctbwp035_consolidationfi nal_en.pdf
Kuźniacki B., Niezgodność przepisów o podatkowych grupach kapitałowych z zasadą zakazu dyskryminacji w świetle prawa unijnego i umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (1), „Przegląd Podatkowy” 2015/9
Kuźniacki B., Podmiotowy zakres umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz unijnych dyrektyw w odniesieniu do podatkowej grupy kapitałowej oraz spółek z grupy (3), „Przegląd Podatkowy” 2015/12
Kuźniacki B., Trzy różne rezultaty interpretacyjne dotyczące ustalenia statusu podatkowego spółek z podatkowej grupy kapitałowej a zakres podmiotowy unijnych dyrektyw oraz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, cz. 2, „Przegląd Podatkowy” 2015/10
Litwińczuk H., Dyrektywy podatkowe Wspólnot Europejskich. Podatki dochodowe – teksty i komentarz, Warszawa 1995
Litwińczuk H., Karwat P., Pietrasiewicz W., Prawo podatkowe przedsiębiorców, Warszawa 2006
Litwińczuk H. (red.), Karwat P., Pietrasiewicz W., Tetłak K., Prawo podatkowe przedsiębiorców, Warszawa 2017
Luchena Mozo G.M., El Impuesto sobre Sociedades [w:] Manual de Derecho Tributario: Parte Especial, red. L.M. Alonso González, M.A. Collado Yurrita, S. Moreno González, Barcelona 2018
Maruchin W., Podział i łączenie spółek kapitałowych oraz wnoszenie aportem przedsiębiorstwa w świetle harmonizacji polskiego prawa podatkowego z prawem UE, „INFOR” 2003/1–2
Messner Z., Pfaf J., Podstawy rachunkowości, Warszawa 2001
Modzelewski W. (red.), Wstęp do nauki polskiego prawa podatkowego, Warszawa 2010
Nowak A. (red.), Czerwiński J., Dominik Ł., Dyba K., Leszczewski T., Nowak A., Sprawka G., Suchocki P., Turska A., Wierzejska J., Podatkowa grupa kapitałowa, Warszawa 2015
Ożóg I., Grupa kapitałowa jako podmiot podatkowy [w:] Grupy kapitałowe w Polsce, red. M. Romanowska, M. Trocki, B. Wawrzyniak, Warszawa 2000
Piechota G., Opodatkowanie kapitałowych grup podatkowych, „Przegląd Podatkowy” 1998/5
Progress to date and future plans for the CCCTB, CCCTB\WP\020\doc\en, Brussels 2005, https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/docs/body/ccctbwp20_progress_future_plans_en.pdf (dostęp: 6.12.2019 r.)
Sarnowski J., Selera P., Grupa podatkowa – analiza prawno-porównawcza oraz koncepcje reformy polskiego prawa podatkowego (2). VAT, „Przegląd Podatkowy” 2019/10
Schön W., International Accounting Standards – A „Starting Point” for a Common European Tax Base?, „European Taxation” 2004, Vol. 44, No. 10
Selera P., Supera-Markowska M., Grupy podatkowe – koncepcje reformy ze szczególnym uwzględnieniem analizy porównawczej oraz aspektów międzynarodowych (1). Podatek dochodowy od osób prawnych, „Przegląd Podatkowy” 2019/8
Spengel Ch., Concept and Necessity of a Common Tax Base – an academic introduction [w:] A Common Consolidated Corporate Tax Base Tax Base for Europe. Eine einheitliche Körperschaftsteuerbemessungsgrundlage für Europa, red. W. Schön, U. Schreiber, Ch. Spengel, Berlin 2008
Summary Report on the results of the DG Taxation and Customs Union open consultation in „The application of International Accounting Standards (IAS) in 2005 and the implications for the introduction of a consolidated tax base for companies’ EU-wide activities”, https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/docs/body/ias_summary_en.pdf (dostęp: 6.12.2019 r.)
Supera-Markowska M., Projekt dyrektywy w sprawie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych (CCCTB) – analiza zaproponowanych regulacji i ich znaczenie dla polskiego podatnika, cz. 1–5, „Przegląd Podatkowy” 2011/9; 2011/11; 2012/2; 2012/5; 2012/10
Supera-Markowska M., Wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania jako koncepcja harmonizacji opodatkowania korporacyjnego w UE, Warszawa 2010
Trocki M., Grupy kapitałowe. Tworzenie i funkcjonowanie, Warszawa 2004
Wyrzykowski W., Wynik finansowy a dochód podatkowy w okresie transformacji ustrojowej, Gdańsk 2003


Dariusz M. Malinowski 
Autor jest doradcą podatkowym

Tożsame skutki polskiego i unijnego VAT na gruncie podatków dochodowych

Dariusz M. Malinowski
The author is a tax advisor 

Polish and EU VAT Affect Income Tax Amounts in the Same Way


Wojciech Majkowski
Autor jest radcą prawnym, doradcą podatkowym oraz dyrektorem w KPMG
Oskar Wala
Autor jest menedżerem w zespole ds. postępowań podatkowych i sądowych w KPMG

X Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG

Wojciech Majkowski
The author is an attorney at law, a tax advisor, and a director at KPMG
Oskar Wala
The autor is a manager in KPMG Tax Litigation Team

10th KPMG Tax and Accounting Congress


dr Rafał Pasternak
Autor jest starszym wykładowcą w Zakładzie Prawa Finansowego i Podatkowego Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. ORCID: 0000-0003-3938-2686
Filip Lewczuk
Autor jest studentem z koła naukowego prawa podatkowego w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Podatkowego pt. Legislacja podatkowa – relacja

dr Rafał Pasternak
The author is a senior lecturer at the Department of Financial and Tax Law, Kozminski University in Warsaw. ORCID: 0000-0003-3938-2686
Filip Lewczuk
The author is a student from the tax law research club at the Kozminski University in Warsaw

Polish Nationwide Academic Conference in Tax Law ‘Tax Legislation’. A Report


Tomasz Janicki
Autor jest doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Natalia Kociak
Autorka jest doktorantką na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług

Tomasz Janicki
The author is a doctoral student at the Faculty of Law and Administration of the Nicolaus Copernicus University in Toruń
Natalia Kociak
The author is a doctoral student at the Faculty of Law and Administration of the Nicolaus Copernicus University in Toruń

Moment When Tax Liability in VAT Arises


Iwona Kaczorowska
Autorka jest redaktor naczelną „Przeglądu Podatkowego”

Przegląd orzecznictwa SA

Iwona Kaczorowska
The author is the editor-in-chief of „Przegląd Podatkowy”

Administrative Courts’ rulings: review


 

dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, prof. UMK
Autor jest kierownikiem Ośrodka Studiów Fiskalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz doradcą podatkowym.
ORCID: 0000-0002-8380-8392

Przegląd orzecznictwa TS

dr. hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, Professor of the Nicolaus Copernicus University 
The author is the head of the Centre for Fiscal Studies at the Nicolaus Copernicus University in Toruń and a tax advisor. ORCID: 0000-0002-8380-8392

CoJ rulings: review 


dr Filip Majdowski

Autor jest wicedyrektorem w Departamencie Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów oraz doktorem nauk prawnych (Uniwersytet Warszawski); wyrażone  poglądy  niekoniecznie  odzwierciedlają  stanowisko instytucji, której autor jest pracownikiem

Aktualności z Brukseli

dr Filip Majdowski 
The author is a vice-director at the Department of the Tax System at the Ministry of Finance and a doctor of laws (University of Warsaw); the expressed views do not always correspond to the standpoint of the institution where the author is employed

News from Brussels

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top