Prawo02 września, 2019

Prawne ramy innowacji - Monika Sewastianowicz

Prawo oświatowe przesądza o potrzebie podejmowania innowacyjnych działań już na poziomie celów systemu oświaty – jednym z nich jest kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym, m.in. poprzez stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych.

Fragment artykułu z miesięcznika "Dyrektor Szkoły" 2019/8

Reformując system oświaty, postawiono na prostotę w kwestii podejmowania działań innowacyjnych. Regulująca tę materię do września 2017 r. ustawa o systemie oświaty przyznawała radzie pedagogicznej kompetencję do podejmowania uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych (art. 41 ust. 1 pkt 3 u.s.o.), szczegóły natomiast opisywało wydane na podstawie art. 22 pkt 6 u.s.o. rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki.
Przed 1.09.2017 r., aby podjąć działalność innowacyjną w szkole, potrzebna więc była uchwała rady pedagogicznej podjęta po uzyskaniu:
- zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji,
- opinii rady szkoły,
- w przypadku gdy założenia innowacji nie były wcześniej opublikowane – pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego na jej prowadzenie w szkole.
Uchwałę dyrektor szkoły przekazywał kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu. Mocą ustawy wprowadzającej Prawo oświatowe te przepisy wciąż obowiązują, ale odnoszą się jedynie do działań podjętych przed 1.09.2017 r.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top