Prawo01 marca, 2019

Pasja i poczucie sensu w pracy

Zapewnienie pracownikom dobrego samopoczucia, określane jako well-being, staje się obecnie jednym z największych wyzwań, z jakimi muszą zmierzyć się organizacje. Zaczynamy rozumieć, że dobrostan jest największą wartością, a człowiek może w pełni realizować swój potencjał, kiedy jest zdrowy, ma dobre samopoczucie, odczuwa satysfakcję i zadowolenie z życia. Przedstawiamy fragment artykułu autorstwa Agnieszki Czerkawskiej z marcowego "Personelu Plus".

Wprowadzenie kultury well-beingu do organizacji oznacza holistyczne podejście do pracownika i jego potrzeb, postawienie w centrum człowieka, a nie zysku, bo to ludzie, czyli pracownicy, ten zysk wypracowują. To nowe spojrzenie na biznes i wiedzę o zarządzaniu, które nie ogranicza się jedynie do liczb i Excela i które każe uznać ludzi w organizacji za główny kapitał. Aby stworzyć środowisko pracy wspierające szczęście i dobrostan pracownika, które przełoży się bezpośrednio na satysfakcjonujące wyniki biznesowe, organizacja musi odpowiedzieć sobie na początek na kilka pytań: Co uszczęśliwia naszych pracowników? Jakie czynniki wpływają na to, że czują się w pracy dobrze? Co – jako organizacja i jej liderzy – możemy zrobić, aby pracownicy czuli dumę, satysfakcję i z chęcią przychodzili do pracy? Jak możemy w holistyczny sposób zadbać o szczęście i well-being pracowników? Jak włączyć programy well-beingowe w strategię działania firmy?

Podstawa dobrostanu

Wraz ze wzrostem świadomości i z pojawieniem się nowego pokolenia pracowników wzrasta obecnie oczekiwanie, że praca zapewni coś więcej niż tylko środki do życia, możliwość awansu i rozwój zawodowy. Oczekuje się głębszych wartości, poczucia sensu, możliwości rozwoju także w innych, niezwiązanych bezpośrednio z wykonywaną pracą zawodową obszarach, bardziej indywidualnego podejścia i zrozumienia, co sprawia, że dany pracownik odczuwa satysfakcję z pracy. W praktyce oznacza to wspieranie dobrostanu pracowników poprzez dostrzeżenie ich różnych potrzeb, które wynikają z wieku, doświadczenia zawodowego i życiowego, osobowości, zainteresowań, systemu wartości, czynników wpływających na motywację, ze stylu pracy czy stanu zdrowia.

Prof. Martin Seligman, twórca psychologii pozytywnej, nurtu, który zajmuje się głównie badaniem czynników wpływających na poczucie szczęścia i dobrostanu człowieka, potwierdził, że odczuwanie pozytywnych emocji, wspierające relacje, działanie z zaangażowaniem i pasją, czyli odczuwanie flow, poczucie sensu i znaczenia oraz docenienie osiągnięć są podstawą dobrostanu psychicznego człowieka1.

W pracy zaś holistyczne podejście do pracownika i dbałość o jego dobrostan psycho­fizyczny wg modelu stworzonego przez Well­being Institute obejmują kompleksowo sześć obszarów: świadomość, miejsce pracy, kulturę organizacyjną, systemy i procesy, relacje oraz zdrowie.

W skład tych obszarów wchodzą m.in. następujące czynniki podtrzymujące poczucie szczęścia i well-beingu:

 • budowanie samoświadomości pracownika w zakresie własnego dobrostanu,
 • praca, która wykorzystuje naturalny potencjał pracownika, czyli dopasowana do jego mocnych stron, zainteresowań i talentów, dająca poczucie sensu i radość,
 • satysfakcjonujące wynagrodzenie,
 • poczucie bezpieczeństwa pracy,
 • utożsamianie się z misją i wizją firmy, która nie jest tylko deklaracją z ulotki czy strony internetowej, lecz jest faktycznie realizowana,
 • spójność wartości wyznawanych przez pracownika i organizację,
 • jasność procedur i procesów przeprowadzanych w firmie,
 • przejrzystość ścieżki kariery i rozwoju,
 • wspierające przywództwo,
 • przyjazna atmosfera, na którą wpływa poczucie wspólnoty, współpraca, wzajemna pomoc, życzliwość, szczerość, sprawiedliwe traktowanie,
 • stanowisko pracy i jego ergonomia, czyli dopasowanie przestrzeni do potrzeb pracowników, zadbanie o strefę regeneracji,
 • programy wspierające zdrowie i aktywność fizyczną pracowników.

Wszystko to sprawia, że miejsce pracy sprzyja dobremu samopoczuciu i szczęściu pracowników.

Klucz do sukcesu

Jakie zatem działania należy podjąć, aby na trwałe zwiększyć poczucie dobrostanu pracownika, które wpływa na wzrost motywacji, zaangażowania i efektywności? Więcej na ten temat przeczytać można w Temacie numeru marcowego wydania „Personelu Plus”.

Agnieszka Czerkawska

jest współzałożycielką i dyrektor naczelną Wellbeing Institute, praktykiem psychologii pozytywnej, coachem, trenerką biznesu, kierownikiem merytorycznym i wykładowcą studiów podyplomowych Wellbeing w organizacji.

Gdzie szukać wiedzy i inspiracji?

Tematyce dobrostanu i szczęścia pracowników poświęcona będzie 3. edycja konferencji „Well-being w praktyce. Nowy styl funkcjonowania nowoczesnej firmy”, która odbędzie się 20.03.2019 r. we Wrocławiu. Podczas konferencji praktycy well-beingu z Ikea Industry, VOLVO, Velux, Kaufland, North Food odpowiedzą na pytanie: „Jak stworzyć firmę, w której pracownicy są szczęśliwi i zadowoleni, pracują z pasją i zaangażowaniem, są efektywni, lojalni i zmotywowani, a firma osiąga satysfakcjonujące wyniki biznesowe?”.

Konferencja ma na celu edukację i podnoszenie świadomości, jak bardzo dbanie o well-being własny i otoczenia wpływa na dobry biznes, dobrą pracę, dobre życie, samopoczucie i szczęście.

Więcej: www.wellbeingwpraktyce.pl.

Artykuł pochodzi z marcowego "Personelu Plus", którego tematem numeru jest budowanie kultury dobrostanu i well-beingu pracowników. Zapraszamy do lektury całego numeru.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top