Prawo16 stycznia, 2020

Obowiązkowy egzamin zawodowy - Bogusława Wojtczak

Od 1 września obowiązują zmiany w klasyfikowaniu i promowaniu uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, m.in. doszedł obowiązek przystąpienia do egzaminu zawodowego. Niniejsze opracowanie zawiera zakres wprowadzonych modyfikacji, a także wskazuje, kogo dotyczą nowe przepisy i jakie są korzyści dla przystępujących do egzaminu maturalnego absolwentów techników oraz branżowych szkół II stopnia, którzy zdadzą egzamin zawodowy.

Fragment artykułu z miesięcznika "Dyrektor Szkoły" 2020/1

Egzamin zawodowy jest obligatoryjny dla uczniów techników i branżowych szkół I stopnia (BSI) niebędących młodocianymi pracownikami oraz będących młodocianymi pracownikami zatrudnionymi w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem, słuchaczy branżowych szkół II stopnia (BSII) i szkół policealnych. Natomiast uczniowie BSI będący młodocianymi pracownikami mają obowiązek przystąpić do egzaminu czeladniczego, mimo że mogą również zdawać egzamin zawodowy. Zmiany w tym zakresie zostały wprowadzone do ustawy z 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz. 1481) – dalej u.s.o. – ustawą z 22.11.2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2245 ze zm.) – dalej z.p.o.
Nowe przepisy nakładają także na dyrektora szkoły nowe zadanie – musi on poinformować uczniów technikum i BSI (z wyjątkiem młodocianych zatrudnionych u pracodawcy będącego rzemieślnikiem) oraz słuchaczy BSII i szkoły policealnej o obowiązku przystąpienia do egzaminu zawodowego odpowiednio w danym roku szkolnym lub danym semestrze (art. 44zzzb ust. 4 u.s.o.).
Przystąpienie do egzaminu zawodowego (lub czeladniczego) jest obowiązkowe dla uczniów oraz słuchaczy wszystkich szkół nowego typu, w tym BSI dla absolwentów gimnazjum oraz uczniów czteroletniego technikum, którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 2019/2020 (art. 124 ust. 2 z.p.o.). Nowe przepisy nie dotyczą uczniów dotychczasowych szkół policealnych dla młodzieży i słuchaczy dotychczasowych szkół policealnych dla dorosłych oraz uczniów, którzy rozpoczęli kształcenie w latach 2017/2018 i 2018/2019 w czteroletnim technikum i BSI (art. 124 ust. 1, 3 i 4 z.p.o.).

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top