Prawo10 maja, 2022

Dodatkowe wsparcie dla uczniów - Agata Piszko

W niniejszym artykule opisuję krok po kroku zadania dyrektora szkoły i organu prowadzącego w związku z możliwością realizacji do 20 grudnia zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznych w dodatkowym wymiarze godzin. Opracowanie zawiera m.in. zakres przedmiotowy i podmiotowy wsparcia oraz tryb udzielania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prywatnych prowadzących szkołę, w której organizowane są zajęcia.

Fragment artykułu z miesięcznika „Dyrektor Szkoły” 2022/4

Organizację zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają przepisy § 10o–§ 10w r.s.r.c.o.f., którego nowelizacja z 8 lutego stworzyła możliwość realizacji tych zajęć w dodatkowym wymiarze godzin, w określonych typach szkół w okresie od 1 marca do 20 grudnia.

Z dofinansowania na realizację zajęć specjalistycznych mogą korzystać szkoły, w których kształcą się uczniowie z rozpoznaną potrzebą wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. Okres stanu epidemii i związany z nim reżim sanitarny (zwłaszcza aspekt izolacji społecznej) doprowadził do znaczącego osłabienia kondycji psychicznej uczniów. Zjawisko to może się nadal pogłębiać. Z tego względu konieczne stało się objęcie uczniów wsparciem wychowawczym, profilaktycznym i pomocowym w różnorodnych formach i na jak najszerszą skalę. Najważniejszym czynnikiem chroniącym zdrowie psychiczne uczniów w czasie stanu epidemii jest wielkość, jakość i dostępność sieci wsparcia (rodzina, rówieśnicy, nauczyciele i wychowawcy, specjaliści z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej).

Środki w wysokości 180 mln zł na realizację dodatkowych godzin zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznych zostały uwzględnione w rezerwie części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego prowadzących lub dotujących szkoły podstawowe oraz szkoły ponadpodstawowe na rok 2022, a także w budżetach właściwych ministrów. Wsparcie skalkulowane na jednego ucznia wynosi 39,55 zł, natomiast kwota dofinansowania do jednej godziny dodatkowych zajęć specjalistycznych realizowanych w szkole prowadzonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego wynosi 64 zł.

Uwaga! Resort edukacji wskazał, że środki, które samorządy otrzymały na organizację dodatkowych zajęć pomocowych, mogą być przeznaczone na wsparcie dzieci przybywających z ogarniętej wojną Ukrainy (www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/jak-rozmawiac-z-dziecmi-i-uczniami-na-temat-sytuacji-w-ukrainie--rekomendacje-dla-nauczycieli-i-pedagogow-szkolnych).


Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top