Disfunctionerende werknemer, voldoende gelegenheid tot verbetering?

In de jaren 2016, 2017 en 2018 heeft een Sales Area Manager de beoordeling “Needs Improvement” gekregen. In de jaren 2016 en 2017 wordt de beoordeling besproken en komen er verbeterpunten ter sprake. Gedurende 2018 hebben meerdere 1-op-1 gesprekken plaatsgevonden tussen de Sales Area Manager en zijn leidinggevende. Tijdens het eerste gesprek werd een actieplan besproken. De beoordeling van 2018 vermeldt dat de sales resultaten onder het gewenste niveau liggen en andere verbeterpunten aandacht behoeven. Op 1 april 2019 heeft de Sales Area Manager een Prestatieverbeteringsplan ontvangen voor de duur van 90 dagen. Tijdens de evaluatie blijven de verbeterpunten terugkeren waardoor het plan wordt verlengd. Tijdens de verlenging wordt een plan van aanpak van de Sales Area Manager gevraagd. Dit blijkt onvoldoende. In januari heeft werkgever de Sales Area Manager uitgenodigd voor een evaluatie van het verbetertraject. De Sales Area Manager meldt zich ziek. Omdat er een patstelling ontstaat verzoekt werkgever de rechter om de overeenkomst te ontbinden. 

De kantonrechter oordeelt dat het opzegverbod (gezien artikel 7:671b lid 6 BW) niet in de weg staat aan toewijzing van het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst, omdat het verzoek geen verband houdt met de ziekte van de Sales Area Manager. Gelet op de ingrijpende gevolgen die een ontbinding op grond van disfunctioneren voor een werknemer kan hebben, moet worden aangenomen, mede gelet op de eisen van goed werkgeverschap, dat de werkgever aan de werknemer serieus en reëel gelegenheid tot verbetering moet hebben geboden.Naar het oordeel van de kantonrechter heeft werkgever de Sales Area Manager voldoende in de gelegenheid gesteld om zijn functioneren te verbeteren. De Sales Area Manager is ruimschoots de tijd en de begeleiding gegeven door werkgever om inzicht te tonen in zijn verbeterpunten en daaraan concrete actiepunten te koppelen om tot verbetering te komen. Het betoog van de Sales Area Manager dat hij onvoldoende gelegenheid heeft gehad zijn functioneren te verbeteren gaat dan ook niet op. De kantonrechter ziet geen reden om te oordelen dat herplaatsing van werkgever binnen een redelijke termijn nog mogelijk in de rede ligt. De arbeidsovereenkomst wordt ontbonden op grond van disfunctioneren. Er is geen aanleiding voor het toekennen van een billijke vergoeding.

 

ECLI:NL:RBROT:2020:9635 Rechtbank Rotterdam, 21-07-2020, 8305394 VZ VERZ 20-1540
Ontbinding arbeidsovereenkomst op g-grond. Geen ernstig verwijtbaar handelen werkgever of werknemer

ECLI:NL:RBNHO:2020:8568 Rechtbank Noord-Holland, 22-10-2020, 8650468 \ AO VERZ 20-67
Werkgever verzoekt ontbinding arbeidsovereenkomst. Geen voldragen d-grond, wel ontbinding op g-grond. Ernstig verwijtbaar handelen werkgever. Billijke vergoeding en transitievergoeding.

ECLI:NL:RBDHA:2020:10429 Rechtbank Den Haag, 06-10-2020, 8678426 EJ VERZ 20-84873
Ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens een verstoorde arbeidsverhouding met toekenning transitievergoeding. Geen sprake van ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever en de werknemer.

ECLI:NL:RBROT:2020:9495 Rechtbank Rotterdam, 13-10-2020, 8696072 VZ VERZ 20-16029
Ontbinding arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7:669 lid 3 sub e BW. Ernstig verwijtbaar handelen. Geheel verval transitievergoeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar. Toepassing "luizengaatje".

ECLI:NL:RBAMS:2020:4992 Rechtbank Amsterdam, 09-10-2020, 8660896 EA VERZ 20-525
Ontbinding arbeidsovereenkomst i-grond. Aanvulling rechtsgronden. Afwijzing billijke vergoeding.

ECLI:NL:RBOVE:2020:3452 Rechtbank Overijssel, 13-10-2020, 8598654 \ EJ VERZ 20-207
Verzoek tot ontbinding arbeidsovereenkomst met patholoog toegewezen. Disfunctioneren en ernstig en duurzaam verstoorde arbeidsrelatie met directe collega's. Transitievergoeding toegewezen: werkgever doet geen beroep op de wettelijk mogelijke uitzondering. Door verweerder gevraagde billijke vergoeding van € 900.000,= afgewezen omdat er geen sprake is van ernstig verwijtbaar handelen door werkgever.

ECLI:NL:RBDHA:2020:10136 Rechtbank Den Haag, 13-07-2020, 8514496 RP VERZ 20 50280
Ontbinding primair op basis van disfunctioneren, subsidiair op basis van een verstoorde arbeidsverhouding en meer subsidiair op basis van de i-grond. Geen sprake van een voldragen grond. Combinatiegrond slaagt niet in verband met onvoldoende onderbouwing.

ECLI:NL:RBDHA:2020:9971 Rechtbank Den Haag, 22-06-2020, 8332573
Verzoek tot ontbinding arbeidsovereenkomst. Werkgever legt primair aan haar verzoek ten grondslag dat werknemer verwijtbaar heeft gehandeld, o.a. wegens het niet of nauwelijks verstrekken van (financiële) rapportages aan het hoofdbestuur en het niet melden van contact met een journalist. Afwijzing primaire grondslag. Toewijzing verzoek wegens verstoorde arbeidsverhouding. Problemen in samenwerking met (de leden van) het hoofdbestuur en de ledenraad. Verschil van inzicht over uitvoering van de werkzaamheden en gebrek aan vertrouwen. Verzoek billijke vergoeding wordt afgewezen. Salariskorting na het tweede ziektejaar niet in strijd met goed werkgeverschap.

ECLI:NL:GHARL:2020:8353 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 05-10-2020, 200.279.867/01
Ontbinding e-grond. Geen ernstig verwijtbaar handelen. Transitievergoeding. Overgangsrecht (artikel XII Wet arbeidsmarkt in balans).

ECLI:NL:RBGEL:2020:5426 Rechtbank Gelderland, 13-01-2020, 8629519
Maatstaf toetsen i-grond; niet een cumulatie van gronden is bepalend, maar een cumulatie van omstandigheden genoemd in twee of meer gronden. Geen mathematische benadering beoogd. Ontbinding afgewezen. Ontslag op staande voet na niet nakomen re-integratieverplichting vernietigd. Eerst loonsanctie vereist. Artikelen: 7:681, 7:671b en 7:669 lid 3 aanhef en onder i BW.

ECLI:NL:RBDHA:2020:10040 Rechtbank Den Haag, 07-10-2020, 8694036 EJ VERZ 20-85428
Ontbinding arbeidsovereenkomst disfunctioneren – Werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens disfunctioneren, een verstoorde arbeidsverhouding of een combinatie van deze twee gronden. De ontbinding wordt toegewezen wegens disfunctioneren.

ECLI:NL:RBOVE:2020:3321 Rechtbank Overijssel, 29-09-2020, 8666538 \ EJ VERZ 20-261
Ontbinding arbeidsovereenkomst directeur basisschool op grond van verstoorde verhouding. Ernstig verwijtbaar handelen, nu directeur vanuit het niets binnen twee weken met ontslagaanzegging is geconfronteerd.

34 ECLI:NL:GHSHE:2020:3021 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 01-10-2020, 200.268.149_01
Arbeidsrecht WWZ. Verzoek tot ontbinding van een arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7:686 BW. Transitievergoeding, billijke vergoeding, loonvordering.

ECLI:NL:RBGEL:2020:5121 Rechtbank Gelderland, 30-09-2020, 8568773
Het de kantjes er vanaf lopen door werknemer. Ontbinding arbeidsovereenkomst verwijtbaar handelen.

Back To Top