ECLI:NL:RBROT:2020:8650 Rechtbank Rotterdam, 30-09-2020, 8765368 / VZ VERZ 20-17437 
Vraag of de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd al dan niet voorziet in tussentijdse opzegmogelijkheid. Kantonrechter is het niet eens met UWV. Werkgever niet-ontvankelijk in ontbindingsverzoek op de a-grond.

ECLI:NL:GHDHA:2020:1764 Gerechtshof Den Haag, 06-10-2020, 200.248.128
arbeidsongeval; geen causaal verband met klachten; buitengerechtelijke kosten; dubbele redelijkheidstoets

ECLI:NL:RBROT:2020:8835 Rechtbank Rotterdam, 10-09-2020, 8666635
kort geding, wedertewerkstelling, loondoorbetaling na wachttijd ziekte

ECLI:NL:RBGEL:2020:4897 Rechtbank Gelderland, 30-09-2020, 8298158 \ CV EXPL 20-1350
Studiekostenbeding, goed werkgeverschap. Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd en onduidelijkheid over subsidie voor studiekosten. In dit geval niet redelijk 100% van de studiekosten te vorderen van de werknemer. 50% van de studiekosten toegewezen.

ECLI:NL:RBGEL:2020:5121 Rechtbank Gelderland, 30-09-2020, 8568773
Het de kantjes er vanaf lopen door werknemer. Ontbinding arbeidsovereenkomst verwijtbaar handelen.

ECLI:NL:RBLIM:2020:7304 Rechtbank Limburg, 29-09-2020, 8665788\CV20-3592 29092020
Non-concurrentiebeding. Geen sprake van overtreding van het geding door werknemer. De plaats waar de werkzaamheden feitelijk worden verricht is doorslaggevend en niet de plaats van vestiging van de nieuwe werkgever van de werknemer.

ECLI:NL:GHSHE:2020:3022 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 01-10-2020, 200.269.188_01
Arbeidsrecht Wwz. Werknemer gaat tijdens werktijd zonder toestemming van leidinggevenden naar huis. In de gegeven omstandigheden levert dit geen dringende reden voor ontslag op staande voet wegens werkweigering op. Transitievergoeding, vergoeding wegens onregelmatige opzegging en billijke vergoeding.

34 ECLI:NL:GHSHE:2020:3021 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 01-10-2020, 200.268.149_01
Arbeidsrecht WWZ. Verzoek tot ontbinding van een arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7:686 BW. Transitievergoeding, billijke vergoeding, loonvordering.

ECLI:NL:GHARL:2020:8089 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 06-10-2020, 200.267.459/01
Eindafrekening arbeidsovereenkomst. Min-uren. Bewijsopdracht dat werkgever werknemer voldoende op in te halen uren heeft gewezen. Boetebeding. Werknemer heeft geen boete verbeurd door met derden over loongeschil te praten.

ECLI:NL:RBOVE:2020:3321 Rechtbank Overijssel, 29-09-2020, 8666538 \ EJ VERZ 20-261
Ontbinding arbeidsovereenkomst directeur basisschool op grond van verstoorde verhouding. Ernstig verwijtbaar handelen, nu directeur vanuit het niets binnen twee weken met ontslagaanzegging is geconfronteerd.

ECLI:NL:RBLIM:2020:7633 Rechtbank Limburg, 30-09-2020, 7850209 CV EXPL 19-4329
Werkgeversaansprakelijkheid artikel 7:658 BW. Beroep op verjaring slaagt niet. Arbeidsrechtelijke omkeringsregel niet van toepassing. Werknemer niet voldaan aan zijn stelplicht ten aanzien van het causale verband tussen arbeidsomstandigheden en zijn gezondheidsschade.

ECLI:NL:RBLIM:2020:7477 Rechtbank Limburg, 30-09-2020, 8484863 CV EXPL 20-1915
Loonvordering afgewezen. Opzegging werknemer, dan wel opzegging werkgever. Vervaltermijn.

ECLI:NL:RBLIM:2020:7470 Rechtbank Limburg, 30-09-2020, 8288289 CV EXPL 20-457
In deze zaak gaat het om de vraag of tussen partijen een arbeidsovereenkomst tot stand is gekomen. Daarvoor moet worden beoordeeld of tussen partijen sprake is van wilsovereenstemming over alle essentiële elementen van de arbeidsovereenkomst.

ECLI:NL:RBDHA:2020:10040 Rechtbank Den Haag, 07-10-2020, 8694036 EJ VERZ 20-85428
Ontbinding arbeidsovereenkomst disfunctioneren – Werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens disfunctioneren, een verstoorde arbeidsverhouding of een combinatie van deze twee gronden. De ontbinding wordt toegewezen wegens disfunctioneren.

ECLI:NL:RBROT:2020:9035 Rechtbank Rotterdam, 25-09-2020, 8267018 CV EXPL 20-1754
Rechtsvermoeden arbeidsomvang - artikel 7:610b BW. Recht op loon over niet gewerkte uren? Artikel 7:628 BW.

ECLI:NL:RBROT:2020:9039 Rechtbank Rotterdam, 22-09-2020, 8268368 VZ VERZ 20-459
Proeftijd is eerder gaan lopen doordat feitelijke werkzaamheden eerder zijn aangevangen. Opzegging buiten proeftijd is niet rechtsgeldig. Toekenning billijke vergoeding.

ECLI:NL:RBDHA:2020:10158 Rechtbank Den Haag, 07-07-2020, 8364062 RP VERZ 20-50130
Opvolgende dienstverbanden, waarvan eerste bij groepsmaatschappij in het buitenland, en onderbreking van minder dan zes maanden, tellen op tot een relevant arbeidsverleden van meer dan 72 maanden in het kader van artikel 17 van de ABU-CAO. Desondanks is arbeidsovereenkomst geëindigd na verloop van de overeengekomen bepaalde tijd. Werknemer heeft voorwaardelijk, voor het geval in een bodemprocedure komt vast te staan dat werknemer niet meer in dienst is bij werkgever, recht op transitievergoeding.

ECLI:NL:RBGEL:2020:5426 Rechtbank Gelderland, 13-01-2020, 8629519
Maatstaf toetsen i-grond; niet een cumulatie van gronden is bepalend, maar een cumulatie van omstandigheden genoemd in twee of meer gronden. Geen mathematische benadering beoogd. Ontbinding afgewezen. Ontslag op staande voet na niet nakomen re-integratieverplichting vernietigd. Eerst loonsanctie vereist. Artikelen: 7:681, 7:671b en 7:669 lid 3 aanhef en onder i BW.

ECLI:NL:GHSHE:2020:3115 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 08-10-2020, 200.269.761_01
Arbeidsrecht WWZ. Toekennen aanzegvergoeding in strijd met de derogerende werking van de redelijkheid en billijkheid?

ECLI:NL:RBGEL:2020:5069 Rechtbank Gelderland, 14-09-2020, 8651810
Zieke werknemer verblijft in buitenland zonder toestemming werkgever en komt niet terug. Ontbinding arbeidsovereenkomst vanwege niet meewerken door werknemer aan re-integratieverplichtingen. Geen transitievergoeding vanwege ernstig verwijtbaar handelen.

ECLI:NL:RBGEL:2020:5067 Rechtbank Gelderland, 18-09-2020, 8718256
Werkgever betaalt loon zieke werknemer niet uit. Verrekening niet toegestaan. Nevenactiviteiten niet aannemelijk. Dwangsom afgewezen.

ECLI:NL:RBOBR:2020:4949 Rechtbank Oost-Brabant, 09-10-2020, 8680447 EJ VERZ 20-347
Niet rechtsgeldige opzegging van de arbeidsovereenkomst wordt vernietigd. Werknemer heeft recht op loondoorbetaling. Coronamaatregelen hebben daar geen invloed op.

ECLI:NL:RBOBR:2020:4948 Rechtbank Oost-Brabant, 09-10-2020, 8738330 EJ VERZ 20-403
Niet rechtsgeldige opzegging van de arbeidsovereenkomst wordt vernietigd. Werknemer heeft recht op loondoorbetaling. Coronamaatregelen hebben daar geen invloed op.

ECLI:NL:GHDHA:2020:1883 Gerechtshof Den Haag, 13-10-2020, 200.260.897/01
Vervolg van HR 26/10/2018, ECLI:NL:HR:2018:1986. Na afwijzende beslissing van de ontbindingsrechter in 2015 (art. 7:685 BW), kent het hof na verwijzing alsnog een billijkheidsvergoeding toe o.b.v. de kantonrechtersformule.

ECLI:NL:GHDHA:2020:1847 Gerechtshof Den Haag, 13-10-2020, 200.273.188-01
Arbeidsrecht, arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, aanzegverplichting, art. 7:668 BW. Heeft de schriftelijke mededeling dat overeenkomst niet zou worden verlengd werknemer bereikt? Bewijswaardering. Art. 6:248 lid 2 BW. Schade aan bedrijfsauto, bewijs

ECLI:NL:RBMNE:2020:4308 Rechtbank Midden-Nederland, 29-09-2020, 8482187 LE VERZ 20-25 BmR/842
Verzoeker vordert dat verweerder gehouden is over te gaan tot betaling van de aanzegvergoeding op grond van artikel 7:668 lid 1, aanhef en onder a jo lid 3 BW, omdat verzoeker niet één maand voor het aflopen van zijn arbeidsovereenkomst schriftelijk is medegedeeld dat zijn arbeidsovereenkomst zou worden verlengd. De arbeidsovereenkomst is verlengd. Verweerder stelt dat verzoeker wist dat de arbeidsovereenkomst zou worden verlengd. Bij de beoordeling of de toe

ECLI:NL:GHSHE:2020:3156 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 13-10-2020, 200.245.052_02
Ervaren projectleider/uitvoerder belast met het toezicht op de veiligheid valt door dak en overlijdt doordat valbeveiliging niet was aangebracht. Weduwe stelt (indirect) bestuurder van (failliete) werkgever persoonlijk aansprakelijk voor de schade als gevolg van het ongeval, en daaropvolgend overlijden, van haar echtgenoot.

ECLI:NL:RBAMS:2020:4594 Rechtbank Amsterdam, 07-09-2020, EA20378
verzoek tot ontbinding arbeidsovereenkomst na weigering UWV afgewezen. Niet voldoende aannemelijk geworden dat de werkzaamheden van werknemer zijn vervallen. Verzoek van werknemer tot vergoeding door werkgever van de kosten van uwv-procedure toegewezen

ECLI:NL:GHARL:2020:6967 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 03-09-2020, 200.275.545
Ontslag op staande voet niet rechtsgeldig. Tegenverzoek tot toekenning billijke vergoeding in voorwaardelijke ontbinding toegewezen.

ECLI:NL:GHARL:2020:6713 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 26-08-2020, 200.278.161
Ontslag op staande voet wegens niet (tijdig) overleggen dimploma’s rechtsgeldig.

ECLI:NL:GHARL:2020:8179 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 08-10-2020, 200.255.960/01
Arbeidsrecht, Wwz. Vervolg op ECLI:NL:GHARL:2019:6020 waarin het hof oordeelde dat de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ten onrechte voorwaardelijk heeft ontbonden. Nu kantonrechter ontslag vernietigd heeft en tegen die beslissing geen hoger beroep is ingesteld, beslist het hof over de billijke

ECLI:NL:RBNHO:2020:8227 Rechtbank Noord-Holland, 14-04-2020, 8630741 VV EXPL 20-41
Arbeidszaak. De loonstop die werkgever heeft opgelegd, is onterecht, omdat werknemer een deugdelijke grond had voor de te late aanvraag van de WIA-uitkering.

ECLI:NL:RBNHO:2020:8049 Rechtbank Noord-Holland, 13-10-2020, 8722549
Loonbetaling gestopt. Komt voor rekening en risico van werkgever

ECLI:NL:RBMNE:2020:4316 Rechtbank Midden-Nederland, 18-09-2020, 8641843 / ME VERZ 20-103
Ontslag op staande voet wordt vernietigd. Volgens vaste rechtspraak fixeert de door de werkgever aan het ontslag ten grondslag gelegde en aan de werknemer onverwijld medegedeelde reden, de omvang van het debat tussen partijen, omdat voor de werknemer onmiddellijk duidelijk behoort te zijn welke eigenschappen of gedragingen de ander hebben genoodzaakt tot het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. De door de werkgever aan het ontslag ten grondslag gelegde dringende redenen geen inbreuk opleveren op het in artikel 10 in de arbeidsovereenkomst opgenomen relatiebeding. Reeds op die grond kan het ontslag op staande voet geen stand houden. Tegenverzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst wordt afgewezen. De h-grond is niet bedoeld om te worden gebruikt ter reparatie van een onvoldoende onderbouwde ontslaggrond.

ECLI:NL:GHARL:2020:8352 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 05-10-2020, 200.277.162/01
Ontslag op staande voet niet rechtsgeldig. Ontbinding arbeidsovereenkomst. Geen contractuele beëindigingsvergoeding, wel billijke vergoeding toegewezen.

ECLI:NL:GHARL:2020:8353 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 05-10-2020, 200.279.867/01
Ontbinding e-grond. Geen ernstig verwijtbaar handelen. Transitievergoeding. Overgangsrecht (artikel XII Wet arbeidsmarkt in balans).

ECLI:NL:GHSHE:2020:3124 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 08-10-2020, 200.261.078_01
Arbeidsrecht WWZ bewijswaardering bestaan dringende reden

ECLI:NL:RBDHA:2020:9971 Rechtbank Den Haag, 22-06-2020, 8332573
Verzoek tot ontbinding arbeidsovereenkomst. Werkgever legt primair aan haar verzoek ten grondslag dat werknemer verwijtbaar heeft gehandeld, o.a. wegens het niet of nauwelijks verstrekken van (financiële) rapportages aan het hoofdbestuur en het niet melden van contact met een journalist. Afwijzing primaire grondslag. Toewijzing verzoek wegens verstoorde arbeidsverhouding. Problemen in samenwerking met (de leden van) het hoofdbestuur en de ledenraad. Verschil van inzicht over uitvoering van de werkzaamheden en gebrek aan vertrouwen. Verzoek billijke vergoeding wordt afgewezen. Salariskorting na het tweede ziektejaar niet in strijd met goed werkgeverschap.

ECLI:NL:RBLIM:2020:7971 Rechtbank Limburg, 25-09-2020, 8640198 AZ VERZ 20-73
Consulent maatwerk in dienst van een woningstichting bemiddelt bij toewijzing van woningen. Hij is ervan op de hoogte dat daarin hennepplantages aangebracht zullen worden. Hij ontvangt per oogst een vergoeding. De woningstichting ontslaat hem op staande voet. De consulent verzoekt om vernietiging van dit ontslag. De kantonrechter wijst het verzoek af.

ECLI:NL:PHR:2020:859 Parket bij de Hoge Raad, 25-09-2020, 19/04818
Arbeidsrecht. WWZ. Ontvankelijkheid verzoek tot toekenning transitievergoeding. Toepassing vervaltermijn van art. 7:686a lid 4 onder b BW ingeval van opzegging van arbeidsovereenkomst ‘per 1 maart 2018’. Uitleg opzegging. Is cao-regeling ‘gelijkwaardige voorziening’ in zin van art. 7:673b (oud) BW? Is daarvoor vereist dat cao-regeling is getroffen voor geval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst? Uitleg van HR 29 maart 2019, ECLI:NL:HR:2019:449 (ING Bank Personeel BV).

ECLI:NL:PHR:2020:844 Parket bij de Hoge Raad, 25-09-2020, 19/03138
Arbeidsrecht; Procesrecht. Werknemersaansprakelijkheid art. 7:661 lid 1 en art. 7:658 lid 2 BW. Maatstaf opzet en bewuste roekeloosheid. Objectivering HR 14 oktober 2005, ECLI:NL:HR:2005:AU2235 (City Tax/De Boer). Voordeelstoerekening. Bevrijdend verweer. Bewijslastverdeling. Passeren pleitnota schriftelijk pleidooi; twee-conclusieregel; goede procesorde. Proceskostenveroordeling; maatstaf in het ongelijk gestelde partij.

ECLI:NL:RBOVE:2020:3436 Rechtbank Overijssel, 01-09-2020, 8697751 \ EJ VERZ 20-283
Heeft verzoekster recht heeft op een transitievergoeding in het geval dat het besluit tot urenvermindering formele rechtskracht heeft verkregen? Wnra. Ambtenarenrecht.

ECLI:NL:RBROT:2020:9261 Rechtbank Rotterdam, 13-10-2020, 8453687
toewijzing van transitievergoeding en diverse vergoeding ogv cao (onder meer reistijdvergoeding)

ECLI:NL:RBDHA:2020:10432 Rechtbank Den Haag, 14-10-2020, 8415709 EJ VERZ 20-82634
Werknemer verzoekt werkgever te veroordelen tot betaling van transitievergoeding en achterstallig loon op grond van CAO SAG indexeringen. Sprake van meerdere uitzendovereenkomsten, laatste overeenkomst is op initiatief van de werkgever niet aansluitend voortgezet. Transitievergoeding wordt toegekend. Vordering achterstallig loon wordt afgewezen gelet op moment algemeen verbindend verklaren CAO.

ECLI:NL:RBOVE:2020:3454 Rechtbank Overijssel, 13-10-2020, 8777722 \ CV EXPL 20-4036
Arbeidsovereenkomst niet rechtsgeldig opgezegd door (voormalig) werkgever. Bewindvoerder van (voormalig) werkgever dient loon van eiseres door te betalen totdat een rechtsgeldig einde aan de arbeidsovereenkomst is gekomen.

ECLI:NL:RBDHA:2020:10136 Rechtbank Den Haag, 13-07-2020, 8514496 RP VERZ 20 50280
Ontbinding primair op basis van disfunctioneren, subsidiair op basis van een verstoorde arbeidsverhouding en meer subsidiair op basis van de i-grond. Geen sprake van een voldragen grond. Combinatiegrond slaagt niet in verband met onvoldoende onderbouwing.

ECLI:NL:RBOVE:2020:3452 Rechtbank Overijssel, 13-10-2020, 8598654 \ EJ VERZ 20-207
Verzoek tot ontbinding arbeidsovereenkomst met patholoog toegewezen. Disfunctioneren en ernstig en duurzaam verstoorde arbeidsrelatie met directe collega's. Transitievergoeding toegewezen: werkgever doet geen beroep op de wettelijk mogelijke uitzondering. Door verweerder gevraagde billijke vergoeding van € 900.000,= afgewezen omdat er geen sprake is van ernstig verwijtbaar handelen door werkgever.

ECLI:NL:RBOBR:2020:5075 Rechtbank Oost-Brabant, 20-10-2020, 7723251
Piloten zeggen arbeidsovereenkomst met Ryanair op vanwege gang van zaken rond de sluiting van de basis in Eindhoven. Ryanair moet een transitievergoeding betalen. De verzochte schadevergoeding vanwege schending van het goed werkgeverschap (artikel 7:611 BW) wordt afgewezen.

ECLI:NL:GHAMS:2020:2742 Gerechtshof Amsterdam, 20-10-2020, 200.281.079/01
Arbeidsrecht. Uitleg artikel 4.3 lid 3 cao KLM en bonden cabinepersoneel. Cao norm. KLM mag LIFO beginsel niet toepassen nu cao-artikel in strijd is met de wet zo lang geen ontslagcommissie is ingesteld. Geen verplichting op grond van de cao om een ontslagcommissie in te stellen. Beroep van VNC op aanvullende werking redelijkheid en billijkheid afgewezen. Wetsartikelen: artikel 11 Ontslagregeling, artikel 7:669 lid 6 BW, artikel 7:671a BW

ECLI:NL:GHDHA:2020:2002 Gerechtshof Den Haag, 13-10-2020, 200.262.916/01
Hof wijst het beroep tegen procedeerverbod voor oud-werknemer af. Tegen de belangenfweging door de kantonrechter is niet tijdig inhoudelijk geageerd. Nieuwe bezwaren tijdens pleidooizitting zijn te laat en in strijd met goede procesorde.

ECLI:NL:RBOBR:2020:4990 Rechtbank Oost-Brabant, 15-10-2020, 8285339
Reisurenregeling waarbij een franchise van 1u per dag op reisuren in mindering wordt gebracht is ism art. 44 CAO Metaal en Techniek, Technisch Installatiebedrijf e

ECLI:NL:RBGEL:2020:5611 Rechtbank Gelderland, 02-10-2020, 8651459 \ HA VERZ 20-48
Het ontslag op staande voet van een chauffeur vanwege een incident op een PostNL locatie houdt stand. Werkgever was echter niet bevoegd tot verrekening van bepaalde posten met de eindafrekening van werknemer.

ECLI:NL:RBGEL:2020:5068 Rechtbank Gelderland, 18-09-2020, 8694416
Beveiligingsmedewerker wordt gehouden aan concurrentiebeding. Geen sprake van verboden beding zoals bedoeld in algemeen verbindend verklaarde cao. Voorshands oordeel dat ontslag op staande voet standhoudt en niet gebleken van overtreding anti-ronselbeding

ECLI:NL:RBGEL:2020:5550 Rechtbank Gelderland, 21-10-2020, 8419626 \ CV EXPL 20-3265
Zorgovereenkomst, bijzondere arbeidsovereenkomst. Door werknemer / zorgverlener niet conform overeenkomst gedeclareerd. Schade werkgever / zorgontvanger door terugvordering PGB. Toepassing artikel 7:661 lid 1 BW; werknemer / zorgverlener is aansprakelijk.

ECLI:NL:RBROT:2020:9434 Rechtbank Rotterdam, 13-07-2020, KTN-8475940_13072020
ontbinding arbeidsovereenkomst; schending privacy; billijke vergoeding

ECLI:NL:GHAMS:2020:471 Gerechtshof Amsterdam, 11-02-2020, 200.256.869/01
Arbeidsrecht. De partijen zijn in 2016 een vaststellingsovereenkomst met finale kwijting overeengekomen, waarbij de tussen hen bestaande arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden is beëindigd. De ex-werknemer mocht er redelijkerwijs niet op vertrouwen dat de vaststellingsovereenkomst inhield dat de werkgeefster afstand deed van de mogelijkheid door haar af te dragen loonbelasting op de ex-werknemer te verhalen. Bekrachtiging.

ECLI:NL:RBLIM:2020:7910 Rechtbank Limburg, 14-10-2020, 8745934 CV EXPL 20-4261
Verwijzing naar handel, arbeidsovereenkomst bestuurder.

ECLI:NL:RBLIM:2020:7918 Rechtbank Limburg, 14-10-2020, 8555804 CV EXPL 20-2582
Loondoorbetaling, weigering meewerken evaluatie plan van aanpak niet gebleken

18 ECLI:NL:RBMNE:2020:4320 Rechtbank Midden-Nederland, 29-09-2020, 8646085 / ME VERZ 20-105
Ontslag op staande voet van een beveiliger houdt stand. De kantonrechter is van oordeel dat werkgever voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat [verzoeker] zich schuldig heeft gemaakt aan het onrechtmatig wegnemen van enkele goederen uit de winkel. De handelwijze van verzoeker wordt aangemerkt als een zodanig ernstige schending van de op hem rustende verplichting zich jegens de werkgever als goed werknemer te gedragen en daarmee als een dermate ernstige inbreuk op het vertrouwen dat werkgever in hem moest kunnen stellen, dat van haar redelijkerwijs niet kon worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.

ECLI:NL:RBOVE:2020:3437 Rechtbank Overijssel, 24-09-2020, 8413676 CV EXPL 20-1314
Arbeidsongeval. Aansprakelijkheid werkgever. Deelgeschilprocedure. Vordering tot vergoeding van materiële en immateriële schade. Causaal verband tussen ongeval en (aanhoudende) klachten van werknemer vooralsnog niet vaststaand.

34 ECLI:NL:RBNHO:2020:8334 Rechtbank Noord-Holland, 19-10-2020, 8651388
Arbeidszaak. Gelet op de CAO Uitzendkrachten is de arbeidsovereenkomst van rechtswege geëindigd en is geen arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd ontstaan.

ECLI:NL:RBAMS:2020:4992 Rechtbank Amsterdam, 09-10-2020, 8660896 EA VERZ 20-525
Ontbinding arbeidsovereenkomst i-grond. Aanvulling rechtsgronden. Afwijzing billijke vergoeding.

ECLI:NL:RBDHA:2020:10206 Rechtbank Den Haag, 23-06-2020, 8414630 RP VERZ 20-50193 en 8471318 RP VERZ 20-50249
Het gegeven ontslag op staande voet is niet rechtsgeldig. De werknemer heeft zich niet schuldig gemaakt aan werkweigering. Toekenning transitievergoeding, gefixeerde schadevergoeding en billijke vergoeding.

ECLI:NL:RBDHA:2020:10305 Rechtbank Den Haag, 12-10-2020, 8598342/20-50368
Berekening transitievergoeding over gehele duur dienstverband of voor vergoeding uitgaan van dag waarop werknemer 104 weken arbeidsongeschikt is? Recht op overurentoeslag cao na wijziging omvang dienstverband? Geen aftrek proceduretijd o.g.v. cao?

ECLI:NL:GHAMS:2020:2755 Gerechtshof Amsterdam, 20-10-2020, 200.264.258/01
Wwz. Ontslag op staande voet apothekersassistente terecht gegeven. Elementaire regel dat geen recepten mogen worden meegegeven zonder een op naam van de patiënt gesteld recept, dat is voorgeschreven door een arts geschonden. Andersluidende afspraak of gangbare praktijk disculperen niet. Geen recht op een transitievergoeding wegens ernstig verwijtbaar handelen, niet naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar om geen transitievergoeding toe te kennen. Geen recht op een billijke vergoeding.

ECLI:NL:GHARL:2020:8626 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 26-10-2020, 200.272.598/01
Arbeidszaak, Wwz.

ECLI:NL:RBROT:2020:9495 Rechtbank Rotterdam, 13-10-2020, 8696072 VZ VERZ 20-16029
Ontbinding arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7:669 lid 3 sub e BW. Ernstig verwijtbaar handelen. Geheel verval transitievergoeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar. Toepassing "luizengaatje".

ECLI:NL:RBROT:2020:9472 Rechtbank Rotterdam, 23-10-2020, 8726998 VV EXPL 20-348
loonvordering in kort geding

ECLI:NL:RBDHA:2020:10429 Rechtbank Den Haag, 06-10-2020, 8678426 EJ VERZ 20-84873
Ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens een verstoorde arbeidsverhouding met toekenning transitievergoeding. Geen sprake van ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever en de werknemer.

ECLI:NL:RBNHO:2020:7192 Rechtbank Noord-Holland, 09-09-2020, 8259342 CV EXPL 20-391
Vordering uitbetaling vakantiedagen na einde dienstverband. Bewijslast tegoed aan vakantiedagen. Werknemer heeft recht op uitbetaling van de gemiddelde arbeidstijd van 38 uur per week (art 1.23.1 Horeca CAO). Min-uren komen niet voor rekening van werknemer.

ECLI:NL:RBLIM:2020:8144 Rechtbank Limburg, 21-10-2020, 8662975 \ CV EXPL 20-3517
Arbeidszaak, discrepantie tusssen gevorderde bedragen en gestelde bedragen

ECLI:NL:GHDHA:2020:2059 Gerechtshof Den Haag, 15-09-2020, 200.266.040/01T
Arbeidsrecht, verstoorde arbeidsverhouding, billijke vergoeding

ECLI:NL:RBNHO:2020:7187 Rechtbank Noord-Holland, 02-09-2020, 8641805 VV EXPL 20-106
Achterstallig loon tijdens ziekte. Overlegging van een deskundigenverklaring in de zin van artikel 7:629a BW is in kort geding niet vereist (zie ECLI:NL:HR:2018:1673). De wettelijke verhoging en wettelijke rente worden toegewezen.

ECLI:NL:RBNHO:2020:7153 Rechtbank Noord-Holland, 18-06-2020, 8372396 AO VERZ 20-37
Billijke vergoeding na ontslag op staande voet. Naleven van re-integratieverplichtingen. Werkgever had voor een minder ingrijpende sanctie kunnen kiezen, zoals deskundigenoordeel of loonopschorting. Ontslag op staande voet is ultimum remedium.

ECLI:NL:RBNHO:2020:8573 Rechtbank Noord-Holland, 26-10-2020, 8688075
verzoek vernietiging ontslag op staande voet; diefstal; gefixeerde schadevergoeding.

ECLI:NL:RBNHO:2020:8568 Rechtbank Noord-Holland, 22-10-2020, 8650468 \ AO VERZ 20-67
Werkgever verzoekt ontbinding arbeidsovereenkomst. Geen voldragen d-grond, wel ontbinding op g-grond. Ernstig verwijtbaar handelen werkgever. Billijke vergoeding en transitievergoeding.

ECLI:NL:RBLIM:2020:8095 Rechtbank Limburg, 14-10-2020, 8753131 AZ VERZ 20-97
Werknemer verlaat voortijdig de werkplek waarna hij op staande voet is ontslagen. Primair verzoekt hij om vernietiging van het ontslag en subsidiair om ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Werknemer stelt dat hij zich ziek had gemeld. Het verzoek wordt afgewezen omdat de werknemer zich eerst na het ontslag heeft ziekgemeld.

ECLI:NL:RBROT:2020:9640 Rechtbank Rotterdam, 28-07-2020, KTN-8396694_28072020
ontslag op staande voet; billijke vergoeding; onregelmatige opzegging; transitievergoeding

ECLI:NL:RBROT:2020:9639 Rechtbank Rotterdam, 24-07-2020, KTN-8385346_24072020
eindbeschikking; onderzoekskosten; loon

ECLI:NL:RBROT:2020:9638 Rechtbank Rotterdam, 16-07-2020, KTN-8383801_16072020
nakoming vaststellingovereenkomst; bruto of nette vergoeding; dienstwoning

ECLI:NL:RBROT:2020:9635 Rechtbank Rotterdam, 21-07-2020, 8305394 VZ VERZ 20-1540
Ontbinding arbeidsovereenkomst op g-grond. Geen ernstig verwijtbaar handelen werkgever of werknemer

ECLI:NL:RBROT:2020:9678 Rechtbank Rotterdam, 23-10-2020, 8116366 \ CV EXPL 19-45389
Betaling achterstallig loon na einde dienstverband. Tegenvordering werkgever.

ECLI:NL:RBNHO:2020:8631 Rechtbank Noord-Holland, 08-10-2020, 8681624 VV EXPL 20-124
Kort geding. Doorvliegen na pensioen. Zijn de vliegers reeds een doorvliegovereenkomst met werkgever overeengekomen? Wegens het ontbreken van schriftelijke arbeidsovereenkomst (systeem cao) en de tenzij-clausule zijn slechts voorbereidingshandelingen getroffen voor aangaan van een arbeidsovereenkomst.

ECLI:NL:RBMNE:2020:4654 Rechtbank Midden-Nederland, 07-10-2020, 8659857 AV EXPL 20-24 MS/1270
Afwijzing vordering tot schorsing concurrentiebeding. Herstel vergissing in aanduiding gedaagde partij toegestaan.

ECLI:NL:GHARL:2020:8695 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 27-10-2020, 200.248.840
Vervolg op: ECLI:NL:RBGEL:2018:3264. Loonvordering. Recht op doorbetaling tijdens situatieve arbeidsongeschiktheid? Toepassing arrest Mak/SGBO.

ECLI:NL:RBROT:2019:10863 Rechtbank Rotterdam, 01-08-2019, 575771 KG / ZA 19-545
Kort geding. Afwijzing vordering schorsing concurrentiebeding. Maakt deel uit van reeks procedures tussen twee bedrijven. Veel werknemers zijn in korte tijd overgestapt van het ene bedrijf naar het andere.

ECLI:NL:RBROT:2019:10864 Rechtbank Rotterdam, 17-12-2019, 8066504 VV EXPL 19-422
Afwijzing vordering tot schorsing concurrentiebeding. Belang handhaving van voormalig werkgever weegt zwaarder dan belang werknemer.

ECLI:NL:GHSHE:2020:3372 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 29-10-2020, 200.278.195_01
Arbeidsrecht WWZ; geen rechtsgeldige opzegging ex artikel 7:671a lid 6 BW; schriftelijkheidsvereiste

ECLI:NL:GHAMS:2020:2886 Gerechtshof Amsterdam, 27-10-2020, 200.274.496/01
Verstekzaak. Kort geding. Arbeidsovereenkomst. Vorderingen van werkneemster op de grond dat tussen partijen een arbeidsovereenkomst voor de duur van 34 (en niet slechts 25,5) uur per week bestaat. Onvoldoende aannemelijk dat dit het geval is. Gevraagde voorzieningen in appel alsnog geweigerd. Verrekening van te veel betaald loon. Toepasselijk wetsartikelen: 7:610b BW, 7:632 BW, 7:668 BW, 7:668a BW, art. 4.1 cao Kinderopvang 2018-2019

ECLI:NL:GHARL:2020:8645 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 26-10-2020, 200.278.599/01
Ontbinding slapend dienstverband op verzoek werknemer. Weigering werkgever om in stemmen met voorstel werknemer tot beëindiging dienstverband met wederzijds goedvinden onder toekenning van de transitievergoeding niet ernstig verwijtbaar. Derhalve geen grond voor toekenning van een vergoeding aan werknemer op die grond. Dienstverband al slapend voor in werking treden van de Wwz. Werkgever had dienstverband voordien ook al kunnen beëindigen. Bij beëindiging dienstverband in dit geval daarom geen aanspraak werknemer op een vergoeding gebaseerd op de transitievergoeding. Bij toekenning daarvan zou werkgever daarvoor dan ook geen compensatie hebben ontvangen. Weigering van werkgever om in te stemmen met het verzoek van werknemer daarom niet in strijd met goed werkgeverschap. Werknemer komt bij de ontbinding van de arbeidsovereenkomst op zijn verzoek daarmee ook geen vergoeding toe gebaseerd op artikel 7:611 BW.

ECLI:NL:GHAMS:2020:2887 Gerechtshof Amsterdam, 27-10-2020, 200.267.489/01
Wwz. Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Het einde van het dienstverband is door werkgever niet tijdig schriftelijk aan werknemer aangezegd. Werkgever is de aanzegvergoeding naar rato verschuldigd. Art. 7:668 BW

 

Back To Top