Door omzetting in arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding?

Op 25 februari 2017 is een ambtenaar uitgevallen vanwege ziekte en hij is vervolgens langdurig arbeidsongeschikt gebleven. Het UWV heeft aan de ambtenaar met ingang van 25 februari 2019 een loongerelateerde WGA-uitkering toegekend. Op 16 december 2019 heeft de Gemeente aan de ambtenaar met ingang van 1 maart 2020 ontslag verleend wegens gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. De ambtenaar heeft op 27 januari 2020 tegen dit besluit bezwaar gemaakt en ook verzocht om een transitievergoeding. De Gemeente heeft op 22 april 2020 bij beslissing op bezwaar besloten dat het besluit van 16 december 2019 tot ontslag zonder toekenning van een transitievergoeding gerechtvaardigd is genomen. De vraag in deze procedure is of de aanstelling van de ambtenaar per 1 januari 2020 is omgezet in een arbeidsovereenkomst en of hij recht heeft op een transitievergoeding. 

Naar het oordeel van de kantonrechter moet deze vraag ontkennend worden beantwoord. Uit artikel 16 lid 1 van de Ambtenarenwet volgt dat besluiten die zijn genomen vóór de inwerkingtreding van de Wnra hun geldigheid behouden. De Wnra heeft op de geldigheid van zulke besluiten dus geen invloed. De Memorie van Toelichting bij artikel 16 van de Ambtenarenwet benoemt een uitzondering, te weten de situatie dat een ontslagbesluit vóór 1 januari 2020 is genomen en na 1 januari 2020 wordt vernietigd. In dat geval herleeft de aanstelling en wordt deze met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020 omgezet in een arbeidsovereenkomst. Zou de gemeente de relatie willen beëindigen, dan zal zij opnieuw een beslissing moeten nemen die dan is onderworpen aan het BW c.q. de regels die van toepassing zijn op de arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht. Het ontslagbesluit van de gemeente van 16 december 2019 is onherroepelijk, het door werknemer tegen het besluit gemaakte bezwaar is ongegrond verklaard. Voor het intreden van de gevolgen van het ontslagbesluit hoefde dus niets meer te gebeuren. Er hoefden door de gemeente ook geen nieuwe of nadere besluiten te worden genomen. Er is volgens de kantonrechter geen sprake van een, in de woorden van de Memorie van Toelichting, door vernietiging van het ontslagbesluit herleefde aanstelling die met terugwerkende kracht is omgezet in een arbeidsovereenkomst.

Verwijtbare werkgever maakt financiële situatie erger

Een monteur wordt op 24 april 2020 op staande voet ontslagen. Op 22 juni 2020 heeft de kantonrechter deze opzegging vernietigd en Garage Solutions veroordeeld de monteur op straffe van een dwangsom toe te laten tot de bedongen arbeid en tot betaling van het loon. De monteur heeft Garage Solutions nog meerdere malen tevergeefs gesommeerd tot betaling van het loon. Omdat Garage Solutions niet meer reageert start de monteur opnieuw een procedure en vordert naast het loon een transitievergoeding en een billijke vergoeding. 

Omdat Garage Solutions zich niet verzet tegen de verzochte ontbinding zal deze worden toegewezen. De kantonrechter stelt vast dat Garage Solutions niet heeft weersproken dat zij het loon niet betaalt, althans niet vrijwillig. Dat sprake is van een moeilijke financiële situatie is geen rechtvaardiging voor het niet of niet tijdig betalen van het loon. De kantonrechter stelt dan ook vast dat Garage Solutions ernstig verwijtbaar heeft gehandeld waardoor de arbeidsovereenkomst is ontbonden. Omdat de ontbinding het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van Garage Solutions is zij aan de monteur een billijke vergoeding verschuldigd. De gezichtspunten die in ‘New Hairstyle’ zijn geformuleerd worden toegepast in dit geval. Daarbij geldt als uitgangspunt dat de rechter de billijke vergoeding dient te bepalen op een wijze die, en op het niveau dat, aansluit bij de uitzonderlijke omstandigheden van het geval. In de hiervoor genoemde beschikking is geoordeeld dat de billijke vergoeding geen punitief doel heeft. De rechter dient in de motivering van zijn oordeel inzicht te geven in de omstandigheden die tot de beslissing over de hoogte van de vergoeding hebben geleid. De kantonrechter acht aannemelijk dat de arbeidsovereenkomst nog enige tijd had voortgeduurd als Garage Solutions haar verplichting tot loonbetaling was nagekomen. Doordat het loon niet is betaald is de monteur in de financiële problemen gekomen. Tot slot is van belang dat Garage Solutions nauwelijks verweer heeft gevoerd. De kantonrechter acht, gelet op dit alles, een billijke vergoeding van € 12.000,- bruto toewijsbaar. 

 

--

Jurisprudentie

ECLI:NL:RBZWB:2020:6585 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 23-12-2020, 8133457
Werknemer vordert schadevergoeding van oud werkgever omdat werkgever volgens werknemer valse stukken in de eerdere procedures heeft gebruikt en hij daardoor ten onrechte vergoedingen heeft misgelopen. Vordering is afgewezen gelet op het gezag van gewijsde van eerdere uitspraken tussen partijen. Werknemer is in de werkelijke proceskosten veroordeeld. 

ECLI:NL:RBNNE:2020:4541 Rechtbank Noord-Nederland, 22-12-2020, 8456346 \ CV EXPL 20-1702
Toepassing Sociaal Plan op voorgenomen reorganisatie. De kantonrechter concludeert dat de brieven die werkgever heeft verstuurd kwalificeren als schriftelijke informatie die het Sociaal Plan voor het van toepassing worden daarvan vereist. Dat betekent dat werknemers die een dergelijke brief hebben ontvangen een beroep kunnen doen op het Sociaal Plan en (tenzij sprake is van één van de daarin genoemde uitzonderingen) indien zij daadwerkelijk worden ontslagen, recht hebben op de daarin bepaalde ontslagvergoeding.

ECLI:NL:RBDHA:2020:13156 Rechtbank Den Haag, 24-11-2020, 8776072 EJ VERZ 20-85431
Ontbinding van de arbeidsovereenkomst op verzoek van de werkgever wegens een verstoorde arbeidsverhouding met toekenning transitievergoeding. Geen sprake van ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer.

ECLI:NL:RBOVE:2020:4444 Rechtbank Overijssel, 03-12-2020, 8776542 \ EJ VERZ 20-335
Verzoek om transitievergoeding afgewezen. Verzoeker zelf heeft het aanbod van verweerder tot verlenging van het dienstverband afgeslagen.

ECLI:NL:RBMNE:2020:5510 Rechtbank Midden-Nederland, 15-12-2020, 8837081 / LE VERZ 20-53
WNRA zaak, ambtenaar, rijden onder invloed van drugs, overtreding gedragscodes, schending integriteit, ontbinding op de e-grond met toekenning transitievergoeding, geen ernstig verwijtbaar handelen.

ECLI:NL:RBNHO:2020:9255 Rechtbank Noord-Holland, 25-08-2020, 8491561 AO VERZ 20-73
Geen recht op transitievergoeding omdat contract op initiatief van werkneemster niet verlengd is in verband met aanstaande emigratie. Geen aanspraak op bonus, bonusregeling niet in strijd met gelijke behandelingswetgeving (geslacht/zwangerschap).

ECLI:NL:RBOVE:2020:4451 Rechtbank Overijssel, 15-12-2020, 8208457 CV EXPL 19-4323
Geschil tussen (oud)werknemer en werkgever. De werknemer vordert een schadevergoeding ter hoogte van de transitievergoeding, omdat de werkgever ten onrechte niet zou zijn ingegaan op een voorstel tot beëindiging van de arbeidsrelatie. Onder meer is de vraag aan de orde of de werknemer een voorstel tot beëindiging van het dienstverband daadwerkelijk heeft gedaan en of dit voorstel door de werkgever (vervolgens) is afgewezen. Ook is de vraag aan de orde of de werknemer de werkgever nog in gebreke had moeten stellen. Verder is de vraag aan de orde of verschillende door de werkgever gemaakte kosten als gevolg van de voortzetting van het dienstverband moeten worden verrekend met de toe te kennen schadevergoeding.

ECLI:NL:RBROT:2020:11677 Rechtbank Rotterdam, 15-12-2020, 8775846 VZ VERZ 20-17601
Ontslag op staande voet verpleegkundige vanwege wegnemen en innemen opiaten tijdens werk rechtsgeldig. De bij zelfstandig tegenverzoek gevorderde gefixeerde schadevergoeding is buiten vervaltermijn ingediend en dus te laat. Onderzoekskosten afgewezen.

ECLI:NL:RBDHA:2020:12905 Rechtbank Den Haag, 02-09-2020, 8543635-20-83951
Ontbinding van de arbeidsovereenkomst op verzoek van de werkgever wegens een verstoorde arbeidsverhouding met toekenning transitievergoeding. Geen toekenning billijke vergoeding, nu geen sprake is van ernstig verwijtbaar handelen en/of nalatenvan de werkgever.

ECLI:NL:RBNHO:2020:9253 Rechtbank Noord-Holland, 21-08-2020, 8599789
Ongeldig ontslag op staande voet, niet voldaan aan eis van onverwijlde mededeling ontslagreden. Wel (voorwaardelijke) ontbinding wegens verstoorde arbeidsrelatie. Billijke vergoeding voor werknemer van € 1.600,00 netto.

ECLI:NL:RBNHO:2020:10735 Rechtbank Noord-Holland, 19-11-2020, 8459243 CV EXPL 20-1428
De werknemer wordt veroordeeld tot betaling aan een ex-werkgever van een schadevergoeding van € 3.710,00, omdat de werknemer zijn verplichting zich als goed werknemer te gedragen heeft geschonden en de werkgever daardoor schade heeft geleden.

ECLI:NL:RBNHO:2020:10554 Rechtbank Noord-Holland, 30-11-2020, 8761532
Arbeidszaak. Ontbindingsverzoek werkgever. De arbeidsovereenkomst wordt ontbonden vanwege een verstoring van de arbeidsverhouding. De werkgever wordt veroordeeld tot betaling van een billijke vergoeding van € 22.500,00 bruto, omdat de ontbinding van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever.

ECLI:NL:RBGEL:2020:6349 Rechtbank Gelderland, 23-11-2020, 8730309
Werkgever verzoekt om gefixeerde schadevergoeding, omdat werknemer zijn arbeidsovereenkomst heeft opgezegd zonder inachtneming van de opzegtermijn. Beeindiging met wederzijds goedvinden. Beoordeling tegenverzoeken / verrekeningen.

ECLI:NL:RBGEL:2020:6347 Rechtbank Gelderland, 23-11-2020, 8718262
Werkgever verzoekt om gefixeerde schadevergoeding omdat werknemer zijn arbeidsovereenkomst heeft opgezegd zonder inachtneming van de opzegtermijn. Werkgever heeft zijn recht op deze schadevergoeding prijsgegeven. Beoordeling tegenverzoeken/verrekeningen.

ECLI:NL:RBROT:2020:10802 Rechtbank Rotterdam, 14-10-2020, 8495779
Vernietiging ontslag op staande voet. Ontbinding arbeidsovereenkomst met transitievergoeding, geen billijke vergoeding.

ECLI:NL:RBOVE:2020:4070 Rechtbank Overijssel, 18-11-2020, 8763034 \ EJ VERZ 20-173
Onterecht ontslag op staande voet. Billijke vergoeding.

 

 

 

Back To Top