Deze week sluiten we het (corona)jaar 2020 af. We zetten de opmerkelijkste artikelen en thema's voor je op een rij. Vandaag de meest gelezen artikelen met betrekking tot 'corona.' 

Leugen over vakantie in coronatijd 

Werknemer is sinds 16 april 1990 in dienst van de DJI. Dit is onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Bij zijn indiensttreding heeft werknemer de eed afgelegd, waarmee hij heeft verklaard dat hij zich als een goed ambtenaar zal gedragen. Vanaf maart 2020 is Nederland, net als veel andere landen, getroffen door het coronavirus. Ook DJI heeft de nodige maatregelen genomen om verspreiding van het coronavirus onder werknemers en gedetineerden tegen te gaan. Voorafgaand aan de zomervakantieperiode heeft DJI haar werknemers informatie vertrekt over hoe werknemers moeten omgaan met vakanties naar zogenoemde gele, oranje en rode gebieden. Werknemer had verlof van 22 juli tot en met 15 augustus 2020. In die periode is hij in Turkije geweest. Op dat moment gold voor Turkije in verband met het coronavirus code oranje. Op 16 augustus 2020 heeft werknemer zijn vakantie afgesloten en is hij weer aan het werk gegaan bij DJI. In reactie op vragen van werkgever over of werknemer tijdens zijn vakantie in gebied met code oranje is geweest, heeft werknemer ontkennend geantwoord en verklaard dat hij in Griekenland is geweest. In verband met aanhoudende twijfel over de juistheid van het verhaal van werknemer heeft DJI Bureau Integriteit (BI) ingeschakeld. BI kreeg als opdracht om te onderzoeken in welke landen werknemer tijdens zijn vakantie van 22 juli 2020 tot en met 15 augustus 2020 is geweest. Op 4 september 2020 heeft werknemer contact gezocht met werkgever en aan hem laten weten dat hij in de zomer wel naar Turkije is geweest. Op 29 september 2020 heeft DJI de onderzoeksresultaten van BI met werknemer besproken. Tijdens dit gesprek heeft DJI aangegeven dat zij zich zal beraden over vervolgstappen. Vervolgens heeft DJI per brief van 1 oktober 2020 aangekondigd dat zij zich tot de kantonrechter zal wenden om ontbinding van de arbeidsovereenkomst met werknemer te vragen. 

De kantonrechter oordeelt dat van een werknemer bij DJI wordt verwacht dat hij zich als een goed ambtenaar gedraagt. Daarnaast gelden voor werknemer de Gedragscode Integriteit Rijk en de Gedragscode DJI, waarin hoog ingezet wordt op betrouwbaarheid en integriteit. Werknemer heeft zich niet als een goed ambtenaar gedragen en in strijd met de geldende gedragscodes gehandeld door herhaaldelijk te liegen over zijn verblijf tijdens zijn vakantie. Werknemer heeft tot vijf keer toe in strijd met de waarheid verklaard dat hij in de zomer niet naar Turkije is geweest, maar alleen in Duitsland en Griekenland heeft verbleven. Daarnaast heeft werknemer op 23 augustus 2020 zijn leugen ondersteund met het overleggen van een vals document. Naar eigen zeggen is werknemer zelfs naar het reisbureau gegaan om een document met door hem van internet geviste vluchtgegevens te laten voorzien van een handtekening. Zoals in de Gedragscode DJI ook uitdrukkelijk is bepaald: het opzettelijk verstrekken van onjuiste of gemanipuleerde informatie wordt niet getolereerd. Hiermee heeft werknemer duidelijk een grens overschreden. De kantonrechter acht het hiervoor beschreven handelen van werknemer zo ernstig en verwijtbaar, dat van dat van DJI niet kan worden gevraagd de arbeidsovereenkomst nog langer te laten voortduren.

Bekijk dit onderwerp in InView

Zie brondocument


Werknemers temperaturen of niet?

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een onderzoek verricht naar werkgevers die de temperatuur va hun werknemers willen meten. Vicevoorzitter van de AP Monique Verdier vertelt dat een lichaamstemperatuur in sommige gevallen een persoonsgegeven en een gezondheidsgegeven is. 

Er gelden speciale regels om die gegevens te mogen verwerken. Meestal is het verboden, maar als iemand nadrukkelijk toestemming geeft om de gegevens te verwerken, mag het wel. Werknemers voelen de druk om toestemming te verlenen aan hun werkgever. Dit terwijl het weigeren geen nadelige gevolgen mag hebben. Daardoor is de temperatuurmeting op deze manier dus niet toegestaan. De AP gaat verder met controleren, dus een gewaarschuwd werkgever telt voor twee. 

Zie brondocument


Andere werkzaamheden tijdens corona?

Werkgever heeft vanaf 1 april 2020 geen loon meer betaald aan werknemer. Werknemer heeft werkgever schriftelijk verzocht om het achterstallige loon over de maanden april, mei en juni 2020 over te maken. Werkgever geeft aan dat er, vanwege de corona-crisis, is overlegd met werknemer dat ze die maanden niet in dienst was en per 1 augutustus 2020 weer zou beginnen. Werkgever heeft werknemer meerdere malen verzocht om werkzaamheden te verrichten in het afhaalgedeelte van het restaurant. Nadat er tussen de advocaten van partijen geen overeenstemming is bereikt is werknemer een procedure gestart. De van overheidswege bevolen sluiting van de horeca in verband met het coronavirus is een omstandigheid die op grond van artikel 7:628 lid 1 BW in beginsel voor rekening en risico van de werkgever komt. Indien werknemers als gevolg daarvan niet kunnen werken, dient de werkgever in beginsel het loon door te betalen. 

Tussen partijen is ook niet in geschil dat werkgever werknemer heeft verzocht om andere werkzaamheden te verrichten dan de gebruikelijke bedieningswerkzaamheden in het restaurantgedeelte. De kantonrechter volgt de werknemer niet in haar stelling dat zij, in plaats van bedongen werkzaamheden in de bediening, als kok in de keuken moest werken. Uit de overgelegde WeChat gesprekken tussen werkgever en werknemer volgt juist dat werkgever werknemer meerdere malen heeft verzocht om in het afhaalgedeelte werkzaamheden te verrichten of maaltijden te bezorgen en dat daarop door werknemer niet is gereageerd (30 maart 2020 en 20 april 2020) dan wel is gereageerd met “Je houdt me voor de gek, afhalen?” (11 april 2020). Mede in het licht van de bijzondere omstandigheden rond de coronacrisis, is de kantonrechter van oordeel dat de door werkgever opgedragen werkzaamheden redelijk zijn en dat van werknemer verwacht had mogen worden dat zij die werkzaamheden zou verrichten. Uit het voorgaande volgt dat het niet verrichten van de werkzaamheden in redelijkheid voor rekening van werknemer behoort te komen. 

Zie brondocument

 

Back To Top