rechter tijdens zitting
Juridisch31 december, 2021

5 veelgelezen uitspraken uit 2021 over de 'i-grond'

Door: T.F. Scheele

Deze week blikken we terug op het jaar 2021. Wat waren de meest opmerkelijke uitspraken en berichten in 2021? Bekijk hieronder veelgelezen berichten over de ‘i-grond’.

Pakje fruitsap is laatste druppel
(ECLI:NL:RBNHO:2021:158)

Op 20 augustus 2020 is werknemer door vliegtuigonderhoudsbedrijf Direct Maintenance uitgenodigd voor een gesprek in de ochtend van 21 augustus 2020. In dit gesprek is aan werknemer kenbaar gemaakt dat Emirates, een klant van Direct Maintenance, op videobeelden heeft gezien dat personeelsleden van Direct Maintenance, waaronder werknemer, op 9 augustus 2020 pakjes drinken hebben genuttigd tijdens het verrichten van de werkzaamheden in een vliegtuig van Emirates. Werknemer heeft tijdens dit gesprek verklaard dat 9 augustus 2020 een zeer warme dag was en dat het mogelijk was dat hij een pakje drinken had genuttigd, maar dat hij dat niet meer zeker wist. In de middag van 21 augustus 2020 is werknemer in een tweede gesprek op staande voet ontslagen. Werknemer vordert vernietiging van het ontslag op staande voet.

Zero tolerance beleid

Ter zitting is duidelijk geworden dat werknemer een pakje drinken uit de koelkast in het vliegtuig van Emirates heeft gepakt en opgedronken. Dat geen sprake was van een geseald pakje drinken, maar van een overgebleven product dat waarschijnlijk zou worden weggegooid, zoals werknemer ter zitting heeft gesteld, doet niet ter zake. De kantonrechter is met werknemer van oordeel dat Direct Maintenance in de onderhavige situatie had kunnen volstaan met een minder verstrekkende maatregel dan ontslag op staande voet, omdat Direct Maintenance het zero tolerance beleid waarop zij zich beroept onvoldoende duidelijk kenbaar heeft gemaakt en onvoldoende consequent toepast.

Daarbij komt dat Direct Maintenance niet duidelijk en niet voldoende regelmatig heeft gecommuniceerd wat de gevolgen zijn van het overtreden van dit ‘zero tolerance-beleid’. Van andere waarschuwingen of kennismededelingen, bijvoorbeeld in een reglement, is niet gebleken. Van een werkgever die een zero tolerance-beleid hanteert, mag worden verwacht dat zij de inhoud, en de gevolgen van overtreding, duidelijk aan haar werknemers kenbaar maakt en het beleid ook consequent toepast. Van andere waarschuwingen of kennismededelingen, bijvoorbeeld in een reglement, is niet gebleken.

Combinatie van omstandigheden

De arbeidsovereenkomst zal wel worden ontbonden op de door Direct Maintenance meer subsidiair aangevoerde i-grond, omdat de cumulatiegrond is bedoeld voor die gevallen waarin de werkgever een ontbindingsverzoek niet kan baseren op omstandigheden uit één enkelvoudige ontslaggrond, maar dit wel kan motiveren en onderbouwen met omstandigheden uit meerdere ontslaggronden samen. Hoewel het verwijtbaar handelen en de verstoorde arbeidsverhouding op zichzelf dus onvoldoende grond voor ontbinding opleveren, is de combinatie van omstandigheden wel voldoende om tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst over te gaan, omdat deze combinatie maakt dat van Direct Maintenance niet gevergd kan worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.

Zie brondocument in InView

25% extra transitievergoeding door i-grond (ECLI:NL:GHARL:2021:2957)

AxionContinu is een organisatie voor wonen, (thuis)zorg en revalidatie en biedt zorg en behandeling aan cliënten, die behoren tot de doelgroep van ouderen, revalidanten en zorgbehoevenden. Werknemer is sinds 20 juni 2008 op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd bij AxionContinu in dienst als zelfstandig werkend kok in een revalidatie- en herstelcentrum voor 32 uur per week. AxionContinu heeft de kantonrechter gevraagd de arbeidsovereenkomst op de e-, de g- of de i-grond te ontbinden. De kantonrechter heeft het verzoek op de g-grond toegewezen, de arbeidsovereenkomst ontbonden en het einde van de arbeidsovereenkomst bepaald op 1 september 2020. AxionContinu is veroordeeld de transitievergoeding aan werknemer te betalen. Werknemer stelt zich in hoger beroep samengevat op het standpunt dat er onvoldoende aanleiding is om de arbeidsovereenkomst te ontbinden en hij vraagt daarom herstel van de arbeidsovereenkomst dan wel toekenning van een billijke vergoeding naast de transitievergoeding.

Onvoldoende begeleiding

Het hof ziet net als de rechtbank voldoende reden om de arbeidsovereenkomst te ontbinden maar dan op de i-grond en niet (alleen) op de g-grond. Ook ziet het hof aanleiding om werknemer bovenop de transitievergoeding een vergoeding toe te kennen ter hoogte van een kwart van de transitievergoeding. Uit de stukken volgt dat vanaf 2017 het functioneren van werknemer aanleiding heeft gegeven tot kritiek van de zijde van AxionContinu, maar dat AxionContinu werknemer onvoldoende heeft begeleid in verbetering daarvan. De incidenten, waarin werknemer een verwijtbare rol heeft gespeeld, hebben grote druk gelegd op de arbeidsrelatie. Tijdens de zitting heeft werknemer verklaard dat hij niet inziet wat hij, wanneer hij zou terugkeren op de werkvloer, anders zou moeten doen. Om die reden kan van AxionContinu niet gevergd worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren, dit ondanks het feit dat AxionContinu werknemer niet een deugdelijke gelegenheid heeft gegeven zijn functioneren te verbeteren. 

Toekenning van extra vergoeding

De arbeidsovereenkomst zal worden ontbonden op de i-grond. Voor toekenning van een billijke vergoeding op grond van artikel 7:683 lid 3 BW bestaat geen grond. Het hof ziet aanleiding om een vergoeding toe te kennen als bedoeld in artikel 7:671b lid 8 BW ter hoogte van 0,25 van de transitievergoeding (bovenop de reeds toegekende en betaalde transitievergoeding). Reden voor die vergoeding is gelegen in het ontbreken van een deugdelijk verbetertraject, waardoor dat in feite niet tot uitvoering is gekomen en waardoor werknemer de kans op verbetering van zijn communicatie, houding en gedrag is ontnomen.

Zie brondocument in InViewDe i-grond in hoger beroep!(ECLI:NL:GHDHA:2021:106)

Werknemer heeft in de loop van 2019 een aantal schriftelijke waarschuwingen van de ambassade ontvangen. Verder heeft de ambassade twee boetes gekregen voor snelheidsovertredingen die werknemer heeft begaan. Op 17 december 2019 heeft werknemer wederom een schriftelijke waarschuwing gekregen, ditmaal voor vier incidenten. Op 18 december 2019 heeft de ambassade een gesprek gevoerd met werknemer. Diezelfde dag heeft werknemer een brief ontvangen waarin staat dat hij op non-actief is gesteld en dat een ontslagprocedure aanhangig zal worden gemaakt. De ambassade heeft in deze procedure ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzocht. Zij heeft daartoe een beroep gedaan op de e-grond, de d-grond, de g-grond, de h-grond en uiterst subsidiair een combinatie van omstandigheden i-grond. 

Toewijzing ontbindingsverzoek

De ambassade heeft aan het verzoek ten grondslag gelegd dat van een werknemer van de ambassade onberispelijk gedrag mag worden verwacht en een grote mate van zorgvuldigheid in de uitoefening van zijn functie. Sinds werknemer een contract voor onbepaalde tijd heeft, rijdt hij te hard, trekt hij te hard op en rijdt hij agressief en nonchalant. De kantonrechter heeft het ontbindingsverzoek van de ambassade afgewezen. In hoger beroep heeft de ambassade geconcludeerd tot vernietiging van de bestreden beschikking en tot toewijzing van het ontbindingsverzoek.

Het hof oordeelt als volgt:

  • Het hof is van oordeel dat van verwijtbaar handelen geen sprake is, ook niet indien alle verweten gedragingen gezamenlijk worden genomen. In hoger beroep heeft de Ambassade (nogmaals) benadrukt dat werknemer hard en agressief reed, echter zonder deze stelling concreet met (nieuwe) voorbeelden te onderbouwen. De omstandigheid dat de Ambassade in 2019 twee keer een boete heeft ontvangen omdat werknemer te hard had gereden, is onvoldoende om ontslag op de e-grond te kunnen rechtvaardigen.
  • Met betrekking tot de d-grond betreffen de enkele schriftelijke waarschuwingen op zichzelf staande incidenten. Naar het oordeel van het hof geldt ook hier dat de Ambassade onvoldoende concreet heeft toegelicht waar, wanneer en door wie werknemer is aangesproken op zijn functioneren en welke afspraken er met hem zijn gemaakt om zijn functioneren te verbeteren.
  • Voor het geval er veronderstellende wijs van zou worden uitgegaan dat de arbeidsverhouding toch verstoord is, geldt dat dan nog steeds niet kan worden gesproken van een voldragen ontslaggrond. Uit niets is gebleken dat de Ambassade een poging heeft gedaan om de arbeidsverhouding nadien te herstellen.
  • Ook het beroep op de h-grond is niet succesvol. De omstandigheid dat de ambassade het vertrouwen in werknemer is verloren en van mening is dat de arbeidsverhouding is verstoord, is in het onderhavige geval onvoldoende voor een succesvol beroep op de h-grond.
  • Met betrekking tot de i-grond is het hof van oordeel dat de kantonrechter terecht en op goede gronden het beroep op de i-grond heeft afgewezen.

Anders dan de ambassade in hoger beroep heeft aangevoerd, is, zoals uit het vooroverwogene volgt, ook naar het oordeel van het hof geen sprake van omstandigheden die een bijna voldragen d-, e-, g- of h-grond opleveren en die tezamen meebrengen dat van de Ambassade niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Het hof bekrachtigt de bestreden beschikking.

Zie brondocument in InView
Wil jij sneller relevante informatie vinden en jouw juridische werkproces vereenvoudigen? En wil je in één oogopslag zien hoe de rechterlijke macht en specifieke rechtbanken eerder beslisten in vergelijkbare zaken? Meld je dan snel aan voor een online demo van onze nieuwste oplossing InView en ontdek hoe je 20-50% tijd bespaart op je onderzoek en 10-30% op het bepalen van je zaakstrategie. 
Aanmelden InView demo
Gerelateerde onderwerpen bekijken
InView Legal
Met InView bespaar je 20-50% tijd op je jurisprudentie-onderzoek en 10-30% tijd op het bepalen van de juiste zaakstrategie.
Wil je zien hoe je met InView tijd kan besparen?
Back To Top