rechtspraak
Legal02 maart, 2021

Rechtspraakoverzicht sociaal recht– februari 2021

Rechtspraak speelt een zeer belangrijke rol bij de toepassing en interpretatie van wettelijke bepalingen. Daarom biedt Socialeye u de mogelijkheid om dagelijks toegang te krijgen tot rechterlijke uitspraken die zijn becommentarieerd door professionals op het gebied van sociaal recht. Dit zijn de sociaalrechtelijke beslissingen die in de maand februari 2021 zijn becommentarieerd.

Arbeidsrecht

Schending van het contract

Arbrb. Luik (afd. Luik), 11 september 2020, A.R. 18/3.591/A (Terra Laboris)

OCMW en onpartijdigheidsbeginsel: de arbeidsrechtbank van Luik (afdeling Luik) brengt de contouren in herinnering van een beginsel van administratief recht dat van toepassing is in de sociale betrekkingen tussen werknemers van een OCMW en hun werkgever, namelijk het onpartijdigheidsbeginsel, dat moet worden nageleefd tijdens een ontslagprocedure.

Discriminatie / Intimidatie

Arbrb. Luik (afd. Luik), 17 september 2020, A.R. 20/16/C (Terra Laboris)

Handicap:  Bij beschikking beveelt de voorzitter van de arbeidsrechtbank van Luik (afdeling Luik) de staking van daden van discriminatie op grond van een handicap, waarbij de Belgische staat (werkgever) ertoe gehouden is aan de betrokkene een aangepaste opleiding te verstrekken om de functies te kunnen opnemen waarvoor zij laureaat is.

Arbeidstijd

Arbh. Brussel, 2 december 2020, A.R. 2016/AB/334 (Terra Laboris)

Leidinggevend personeel en overuren: het arbeidshof van Brussel herinnert eraan dat de interpretatie van het koninklijk besluit van 10 februari 1965 tot aanwijzing van de personen die met een leidende functie of met een vertrouwenspost zijn bekleed, moet gebeuren met inachtneming van Richtlijn nr. 2003/88/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 november 2003 betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd.

Loon

Arbh. Brussel, 21 oktober 2020, R.G. 2015/AB/1.134 (Terra Laboris)

Vergoeding reistijd woonplaats – cliënteel: het arbeidshof van Brussel herhaalt de TYCO-rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie en bepaalt het, bij gebrek aan andersluidende bepalingen, het loon dat in aanmerking moet worden genomen op basis van het globale (vaste en variabele) loon van de werknemer.

Arbh. Brussel, 12 oktober 2020, R.G. 2017/AB/1.114 (Terra Laboris)

Ontvangstbewijs en betaling uit de hand: het Hof bevestigt zijn rechtspraak (die gedeeld wordt door die van het arbeidshof van Luik) volgens welke, bij gebrek aan naleving van artikel 5 van de wet van 12 april 1965, dat de ondertekening van een kwitantie oplegt, de werkgever die het loon van hand tot hand heeft betaald niet gerechtigd is het tegenbewijs te leveren, aangezien het wettelijke vermoeden een onweerlegbaar karakter heeft.

Stakingsrecht

Arbh. Antwerpen (afd. Antwerpen), 13 januari 2021, G.R. 2019/AA/412 (Terra Laboris)

Uitsluiting van niet-geschaalde werknemers en vakbondsafvaardiging: het Hof vernietigt een bepaling van een collectieve arbeidsovereenkomst die van toepassing is in paritair comité nr. 207 en die het recht van "niet-geschaalde" werknemers uitsluit om in aanmerking te worden genomen voor de aanwijzing van de vakbondsafvaardiging.

Arbrb. Brussel, 10 februari 2021, R.G. 2018/AB/546 (Terra Laboris)

Paritair comité bevoegd voor een onderneming voor brandstofvervoer: het Hof onderzoekt de respectieve toepassingsgebieden van de verordeningen 117, 127 en PC140 en herinnert aan de regel van de opneming in de arbeidsovereenkomst van individuele normatieve bepalingen die leiden tot het behoud van de bezoldiging ondanks de wijziging van het lidmaatschap van een paritair comité van de kant van de werkgever.

 

Socialezekerheidsrecht

Algemeen

Arbh. Luik (afd. Luik), 14 september 2020, A.R. 2016/AL/173 (Terra Laboris)

Rente over onverschuldigd betaalde bedragen: het arbeidshof van Luik (afdeling Luik) herinnert eraan dat in geval van terugbetaling van onverschuldigde sociale uitkeringen, een moratoire interest verschuldigd is aan de rentevoet in sociale zaken en dat een vordering tot kapitalisatie van de intrest kan worden ingewilligd inzake sociale uitkeringen.

Arbh. Brussel, 28 oktober 2020, A.R. 2018/AB/370 (Terra Laboris)

Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de betaling van bijdragen: het Hof herinnert eraan dat de hoofdelijke aansprakelijkheid van de opdrachtgever voor de sociale schulden van zijn medecontractant geldt voor alle bouwwerkzaamheden, en met name voor schoonmaakwerkzaamheden in een gebouw of een gedeelte daarvan.

Arbeidsongevallen

Arbrb. Luik (afd. Verviers), 8 oktober 2020, A.R. 19/295/A (Terra Laboris)

Emotionele schok: de arbeidsrechtbank van Luik (afdeling Verviers) herinnert eraan dat de stresstoestand waarin een werknemer wordt geplaatst wegens de uitvoering van zijn werk, zoals het feit dat een bediende van de dienst noodoproepen van de politie de dood van een collega “live” heeft meegemaakt ten gevolge van het beantwoorden van een oproep, een plotse gebeurtenis kan vormen.

Ziektekostenverzekering en uitkeringen

Arbh. Brussel, 1 oktober 2020, R.G. 2018/AB/385 (Terra Laboris)

Invaliditeit en samentelling van tijdvakken in twee landen: het Hof herinnert aan de voorwaarden voor de samentelling van tijdvakken van werkzaamheid die in aanmerking moeten worden genomen voor de toekenning van een invaliditeitsuitkering in een andere lidstaat van de Europese Unie.

Werkloosheid

Arbh. Brussel, 4 september 2020, R.G. 18/5.422/A en 18/5.423/A (Terra Laboris)

Toegestane activiteit: het Hof onderzoekt de voorwaarden voor de uitoefening van een activiteit die is toegestaan voor cumulatie met werkloosheidsuitkeringen, zowel wat betreft mandaten binnen vennootschappen als ten aanzien van verenigingen zonder winstoogmerk.

Beroepsziekten

Arbh. Luik (afd. Luik), 14 oktober 2020, A.R. 2019/AL/562 (Terra Laboris)

Forfaitaire vergoeding voor werkonderbreking: de werkonderbreking op zich vormt al herstelbare schade, los van de schadevergoeding die uit de arbeidsongeschiktheid voortvloeit. Het gaat om een forfaitair bedrag en het Hof herinnert er ook hier aan dat dit verschuldigd is ongeacht het feit dat de betrokkene onmiddellijk een nieuwe baan vindt. Zij benadrukt tevens dat de feitelijke beëindiging niet mag volgen op het FEDRIS-voorstel.

Pensioen

EHVJ 21 januari 2021, zaak nr. C-843/19 (INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (INSS)/BT).

Rechtstreekse discriminatie: Hof van Justitie van de Europese Unie herneemt de communautaire doelstellingen die door de Europese Commissie werden bepaald inzake pensioenen en herinnert het eraan dat het aan de nationale rechter staat om te onderzoeken in welke mate een vastgesteld verschil in behandeling kan worden gerechtvaardigd door objectieve factoren die die geen verband houden met enige discriminatie.

Arbh. Luik (afd. Luik), 5 oktober 2020, A.R. 2015/AL/512 (Terra Laboris)

Cumulatie met beroepsziekten: hoewel cumulatie is toegestaan voor volledige tijdelijke arbeidsongeschiktheid, bestaat er geen duidelijke wettelijke regel over het basisloon voor dagvergoedingen.

Gezinsbijslagen

Arbh. Brussel, 2 september 2020, R.G. 2017/AB/1.120 (Terra Laboris)

Informatieplicht van de fondsen: het arbeidshof van Brussel neemt aan dat de ontstentenis van aan een bijslagtrekkende gegeven informatie betreffende de concrete gevolgen van een wetswijziging met betrekking tot zijn kinderen die in het buitenland worden opgevoed, terwijl het kennis had van de situatie, aangezien afwijkingen van de territorialiteitsregel werden gevraagd en verkregen, een tekortkoming uitmaakt in hoofde van een kinderbijslagfonds.

Arbh. Brussel, 3 september 2020, R.G. 2019/AB/514 (Terra Laboris)

Recht in 2 staten: in geval van samenloop van rechten wordt de gezinsbijslag uitgekeerd overeenkomstig de wetgeving die als prioritair is aangemerkt en worden de rechten op gezinsbijslag die krachtens andere wetgevingen verschuldigd zijn, opgeschort tot het bedrag waarin de eerste wetgeving voorziet.

Personen met een handicap

Arbrb. Luik (afd. Luik), 17 september 2020, .A.R.. 20/16/C (Terra Laboris)

de president van de Arbeidsrechtbank te Luik (afdeling Luik) beveelt de beëindiging van de discriminatie op grond van een handicap, waarbij de Belgische Staat (werkgever) verplicht is de betrokkene een passende opleiding te geven om de functie te kunnen uitoefenen waarvoor zij is bekroond.

Back To Top