Business analysis stockmarket chart in tablet and computer for investment in crisis and finance business planning selective stock , cryptocurrency , and fund for Stockmarket crash and Financial crisis
Skatt & Ekonomimaj 19, 2020

Valutakurseffekter i koncernredovisningen

Efter:Thomas Jacobsson, koncernredovisningsexpert

Omräkning av valuta för utländska dotterföretag

Världen blir mer och mer global. Företag förvärvas och avyttras på en internationell marknad vilket även ställer högre krav på koncernredovisningen. Ett område som ofta är komplicerat och ställer krav på speciell kompetens är valutaomräkning för utländska dotterföretag.

Vad innebär dagskursmetoden?

När koncernredovisning ska upprättas och det finns utländska dotterföretag som rapporterat i en annan valuta, ska balans- och resultaträkningen räknas om till SEK från den lokala valutan. Enligt K3 kap. 30 är det dagskursmetoden som ska användas vid omräkning till SEK. Dagskursmetoden innebär att man räknar om resultaträkningen till genomsnittskurs och balansräkningen till balansdagens kurs. Undantaget är Årets resultat i balansräkningen, som ska räknas om till genomsnittskurs som övriga poster i resultaträkningen.

screenshot valutaomrakning dotter utland

Påverkan på eget kapital

Justering ska också göras för poster i eget kapital som fanns vid förvärvet. Dessa poster ska redovisas till förvärvskursen och värdena ska hämtas från förvärvsanalysen. Övervärden ska dock värderas på samma sätt som den underliggande tillgången och ska därför räknas om till dagskurs. Det gäller också goodwill. De poster i eget kapital som förändrats sedan förvärvet, t. ex. till följd av aktieägartillskott eller nyemission, ska räknas om så att kursen speglar förändringarna. Eftersom posten Balanserad vinst ändras varje år, till följd av att årets resultat från föregående år ingår, kommer man att behöva ändra kursen varje år. Den omräkningsdifferens som framkommer när resultat- och balansräkningens poster räknats om till rätt kurs ska redovisas direkt över eget kapital.

screenshot valutaomrakning omrakningsreserv

Automatisk hjälp i programmet

I Capego Koncern och Wolters Kluwer Koncern finns bra stöd för att räkna om resultat- och balansräkningens saldon till rätt kurs så att en riktigt omräkningsdifferens kan tas fram. När rätt kurs angetts och en omräkningsdifferens räknats fram av programmet, kommer omräkningsdifferensen automatiskt att redovisas i eget kapital. Inställningarna sparas för nästa år och omräkningen går då ännu enklare.

Thomas Jacobsson, koncernredovisningsexpert
Utforska relaterade ämnen

Håll dig uppdaterad!

Prenumerera på nyheter & supportinfo

Back To Top