abstract digital graphs blue
Skatt & Ekonomimars 08, 2021

Tips när du jobbar med noter i Capego Koncern

När du ska upprätta en koncernredovisning i Capego Koncern är det viktigt att du följer arbetsgången och gör rätt från början. Det finns ganska mycket automatik i programmet där noterna till exempel kan konsolideras automatiskt och kopplas ihop med moderbolagets not.

Du hittar en hel del manualer med arbetsgångar på vår supportsida för hur du ska gå till väga. Några punkter är ändå viktigt att vara extra noga med vad gäller noter, så att arbetet går så smidigt som möjligt:

  • Välj noterna för moderbolaget innan du öppnar koncernmodulen för att konsolidera koncernen. På detta sätt minskar risken för att du får okopplade noter eftersom koncernens not enkelt kan kopplas ihop med moderbolagets not av samma typ. Noterna kopplas ihop när du överför noterna tillbaka till moderbolaget i Capego Bokslut (blixtknappen i koncernmodulen).
  • Undvik i möjligaste mån att mata in värden manuellt i mall-fliken för en not i Capego Bokslut. Automatiken i noten bryts då och någon årskonvertering kan inte göras. Detta får till följd att beloppen i noten inte kommer att ändras när du skapar nytt år.
  • Om du upprättat koncernnoterna i koncernmodulen är det också där du ska ändra om du ser något fel. Det finns smarta funktioner för att göra justeringar som till exempel slå ihop rader med högerklick inne i en not (se bild). Du kan också använda justeringsnoten för att göra ändringar.

screenshot summanot Capego Koncern

  • Om du vill ha med en not för koncernen som inte ska finnas i något enskilt koncernföretag, måste noten ändå skapas i moderbolaget. Noten kommer då att finnas i koncernmodulen och kan fyllas i där. För att noten inte ska skrivas ut i moderbolaget tar du bort bocken för utskrift när du öppnat noten i Capego Bokslut.

screenshot notoversikt Capego Koncern

  • För koncernföretag som importerats med till exempel SIE eller textimport kommer noterna inte att ha importerats. Dessa noter kan ändå läggas till i notöversikten i koncernmodulen med knappen Lägg till not.

screenshot notoversikt Capego Koncern

Du hittar mer information om hur du jobbar i Capego Koncern på vår supportsida >>

Back To Top