forsränning
Skatt & Ekonomijuli 10, 2020

Skatteverket: fler aktiviteter omfattas av friskvårdsbidrag

När en arbetsgivare ersätter en motionsaktivitet genom ett friskvårdsbidrag bedöms begreppet enklare slag på ett annat sätt än när arbetsgivaren erbjuder motion och friskvård genom en naturaförmån. Om aktiviteten innehåller någon form av motion, erbjuds hela personalen och är av mindre värde kan den omfattas av friskvårdsbidraget. I enlighet med de två senaste domarna från Högsta förvaltningsdomstolen utökar nu Skatteverket listan över aktiviteter som kan bekostas med friskvårdsbidraget rejält.

Ny praxis om friskvårdsbidrag

En personalvårdsförmån som är av enklare slag och mindre värde och erbjuds hela personalen är skattefri för den anställde. En arbetsgivare kan erbjuda sin personal motion och friskvård antingen som friskvårdsbidrag eller som naturaförmån, eller som en kombination av båda.

Under sommaren har Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, ändrat två förhandsbesked och medgivit friskvårdsbidrag för aktiviteterna hästkörning, samt fält- och westernskytte.

Domarna innebär att mer avancerade kurser som till exempel fortsättningskurs i hästkörning där deltagaren tränar sina färdigheter inte är något hinder för friskvårdsbidrag, under förutsättning att aktiviteten också ger motion. Det är inte heller något hinder att det krävs särskild utrustning om den går att hyra eller låna.

Domarna har föranlett Skatteverket att komma med ett nytt ställningstagande där man definierar begreppet enklare slag. Man utökar också listan över aktiviteter som kan bekostas med friskvårdsbidraget rejält.

Begreppet enklare slag

Begreppet enklare slag utvidgades av HFD 2018. I samband med domen uppdaterade Skatteverket sin information och förutom golf blev även ridning, utförsåkning och segling tillgängliga aktiviteter. För några veckor sedan kom dessutom ett ställningstagande där Skatteverket uppdaterar sin syn på motions- och friskvårdsförmåner via internettjänster.

I de senaste två domarna tydliggör HFD att när det gäller ett friskvårdsbidrag som arbetsgivaren erbjuder hela personalen och som uppgår till mindre värde ska rekvisitet enklare slag inte tillmätas samma betydelse som vid bedömningen av en naturaförmån. En naturaförmån är enklare slag av motion som arbetsgivaren tillhandahåller sina anställda antingen i lokaler som arbetsgivaren disponerar eller i lokaler som arbetsgivaren anvisar och har betalat för direkt till innehavaren av anläggningen.

HFD klargör även att det förhållandet att den som utövar en aktivitet måste äga eventuell utrustning som krävs för aktiviteten eller att personen är medlem i en förening där aktiviteten utförs inte påverkar bedömningen av om aktiviteten ska anses vara av enklare slag.

Så länge aktiviteten innehåller moment av motion, erbjuds hela personalen och uppgår till mindre värde kan ett friskvårdsbidrag användas för att ersätta kostnader för aktiviteten. Det innebär att förutom traditionella motionsaktiviteter som träning på gym, simning och olika bollsporter kan ett friskvårdsbidrag även användas för kostnader som en anställd har för aktiviteter som mer har karaktär av hobby- eller fritidsaktiviteter, så länge de innehåller ett inslag av motion. Skatteverket räknar upp:

 • agility
 • bergsguide
 • enduro
 • fortsättningskurs i hästkörning
 • forsränning
 • friluftsaktiviteter och naturaupplevelser med inslag av motion
 • hälsoappar
 • motorcross
 • paintball
 • personliga startavgifter i tävlingar och lopp som innehåller motion
 • självförsvarskurs
 • speedway
 • sportfiske
 • westernskytte

Vad friskvårdsbidraget inte kan användas till

Skatteverket betonar också att friskvårdsbidraget bara kan användas för att bekosta själva motionsaktiviteten som startavgifter, kursavgifter, banavgifter, fiskekort eller liftkort, men det kan inte användas för att köpa utrustning eller betala personliga medlemsavgifter i föreningar eller andra sammanslutningar. Det kan inte heller användas för att hyra redskap för aktiviteter på egen hand.

Kommentar

Det har skrivits mycket om friskvårdsbidrag och naturaförmåner sedan den så kallade golfdomen kom, det vittnar antalet länkar i artikeln om, och då har vi skrivit mycket mer än vad jag har länkat till här. Efter de senaste två domarna från HFD är det nu tydligt att bedömningen av begreppet enklare slag är olika beroende på om det handlar om friskvårdsbidraget eller om en naturaförmån.

Ska man som arbetsgivare göra det enkelt för sig bör arbetsgivaren erbjuda de traditionella träningsformerna i form av naturaförmån, alltså där arbetsgivaren sluter avtal med exempelvis ett gym och betalar för att de anställda ska kunna träna där. Här finns ingen beloppsgräns utan ortens pris för ett normalgym är utgångspunkten. Därutöver kan arbetsgivaren erbjuda ett friskvårdsbidrag på högst 5.000 kronor där den anställde själv väljer aktivitet, och som vi ser ovan så räcker det att aktiviteten innehåller någon form av motion samt erbjuds hela personalen för att den ska vara godkänd. Aktiviteter som fortfarande inte omfattas av friskvårdsbidraget är bland annat biljard, bridge, fallskärmshoppning, lerduveskytte och e-sport. Om ett friskvårdsbidrag används till en sådan aktivitet är ersättningen skattepliktig och det ska påföras arbetsgivaravgifter. Arbetsgivaren behöver alltså fortfarande veta vad ett friskvårdsbidrag används till.

När det gäller begreppet mindre värde menar Skatteverket att ett friskvårdsbidrag upp till 5.000 kronor kan ses som mindre värde och därmed vara skattefritt, om det också är av enklare slag. Frågan har varit uppe i HFD som menade att ett Friskvårdsbidrag på 6.500 kronor är inte skattefritt. Rådet är att en arbetsgivare ska erbjuda ett friskvårdsbidrag på högst 5.000 kronor. Är friskvårdsbidraget högre än så är hela beloppet skattepliktigt menar Skatteverket, som tillämpar det synsättet sedan september 2019.

Artikeln är publicerad i nyhetshetstjänsten Skatteinformation från Wolters Kluwer.
Där finns även hänvisningar till relaterande artiklar.

© Författarna och Wolters Kluwer Scandinavia AB Att mångfaldiga innehållet i denna artikel, helt eller delvis, utan medgivande av Wolters Kluwer Scandinavia AB, är förbjudet enligt lagen (1960:729 ) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande, såsom exempelvis tryckning, kopiering, ljudinspelning liksom elektronisk återgivning eller överföring.

Irini Kallides
Skattejurist
Arbetar som Skatteexpert på Wolters Kluwers skatterättsavdelningen med att utföra och förmedla analyser och insikter inom skatteområdet.
Back To Top