hand on laptop hand taking notes
Skatt & Ekonomiapril 28, 2021

Schablonavdrag för egenavgifter i deklarationen 2021

Efter:Alexandra Wallerius, skattejurist

I denna artikel beskriver vi hur schablonavdrag för egenavgifter ska beräknas i år med hänsyn till den tillfälliga nedsättning av egenavgifterna och den allmänna löneavgiften som gäller för 2020. Nedsättningen ingår i det krispaket för småföretagare som infördes förra våren på grund av coronapandemin.

Bakgrund

Den som bedriver aktiv näringsverksamhet betalar egenavgifter och allmän löneavgift på sammanlagt 28,97 procent. Skattemässigt räknas dessa egenavgifter som en kostnad i verksamheten, men innan skatteberäkningen är klar vet man inte exakt hur stora avgifterna blir. Därför medges ett schablonavdrag för beräknade egenavgifter i deklarationen. Om man betalar fulla egenavgifter är schablonavdraget 25 procent.

För ett år sedan infördes ett krispaket för småföretagare med anledning av coronapandemin, se Beslut om fler åtgärder på skatteområdet på grund av coronaviruset. En av åtgärderna var att egenavgifterna och allmänna löneavgiften för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag sattes ned. Nedsättningen omfattar den del av avgiftsunderlaget som uppgår till högst 100 000 kronor och innebär att ingen annan avgift än ålderspensionsavgiften ska betalas på detta underlag. Nedsättningen gäller för inkomster under hela 2020. Det är personer som är födda 1955 eller senare som omfattas av nedsättningen.

Schablonavdrag 2021

Med anledning av den tillfälliga sänkningen av egenavgifterna under beskattningsår 2020 beräknas schablonavdraget i två steg:

  • Schablonavdrag medges med 10 procent upp till ett överskott om 111 111 kronor.
  • På överskott överstigande 111 111 kronor medges avdrag med normala procentsatsen 25 procent.

Exempel

Annie har ett överskott före schablonavdrag för egenavgifter på 210 000 kr. Hon beräknar först schablonavdraget på överskottet upp till 111 111 kr och sedan på den del som överstiger 111 111 kr, det vill säga på 98 889 kr. Hon beräknar avdraget till 35 833 kr (10 % x 111 111 kr + 25 % x 98 889 kr).

Flera verksamheter

När man har fler än en verksamhet ska det proportionerade schablonavdraget också proportioneras ut på var och en av verksamheterna utifrån andelen av det totala underlaget för samtliga verksamheter. Det kan exempelvis vara när en person både har en enskild firma och är delägare i ett eller flera handelsbolag.

Exempel

Sven äger skog inom ramen för enskild näringsverksamhet. Han är även delägare i två handelsbolag. I hans deklaration finns därför en NE-blankett och två N3A-blanketter. Då han redovisar överskott i samtliga verksamheter ska schablonavdrag för egenavgifter göras på alla tre blanketter. Avdraget ska dessutom proportioneras utifrån varje verksamhets andel av totala underlaget för schablonavdraget.

Verksamhet Underlag för schablonavdrag
Skogen 1:33 180 000 kr
Skoghs Trä HB 80 000 kr
Svens mekaniska HB 50 000 kr 
Totalt 310 000 kr 


Summa underlag för egenavgifter är 310 000 kr. Totalt schablonavdrag blir 60 833 kr (10 % x 111 111 + 25 % x 198 889). Detta schablonavdrag fördelas mellan verksamheterna utifrån respektive verksamhets andel av underlaget för egenavgifter.

På NE-blanketten för Skogen 1:33 görs schablonavdrag på 35 322 kr (180 000/310 000 x 60 833).

På N3A-blanketten för Skoghs Trä HB görs schablonavdrag med 15 699 kr (80 000/310 000 x 60 833).

På N3A-blanketten för Svens Mekaniska HB görs schablonavdrag med 9 812 kr (50 000/310 000 x 60 833).

I Wolters Kluwers skatteprogram får du hjälp med denna beräkning. Du når denna dialog genom fördjupningsspaden vid beräkningen av schablonavdraget:

schablonavdrag egenavgifter

Kommentar

I vissa fall ska man göra schablonavdrag med ett lägre belopp. Se Egenavgifter och särskild löneskatt - schablonavdrag.
Vid beräkningen utgår man från överskottet i din verksamhet, men du måste räkna bort eventuell sjukpenning och liknande samt vissa inkomster som i detta sammanhang behandlas som anställningsinkomster.

Alexandra Wallerius, skattejurist
Back To Top