Arial winding mountain road
Skatt & Ekonomijanuari 08, 2021

Nya lagar den 1 januari 2021

Vid årsskiftet trädde ett antal nya bestämmelser på företags- och skatteområdet i kraft. I denna artikel tar vi upp de viktigaste av dem. Om inget annat anges gäller förändringarna från och med den 1 januari 2021.

Skatteklyftan mellan pension och lön för personer över 65 år tas bort

Det sista steget tas för att ta bort skatteklyftan mellan löntagare och pensionärer som uppstått till följd av jobbskatteavdragen. Sänkningen träffar de över 65 år med inkomster mellan 17 700 och 118 200 kronor i månaden. För en person över 65 år med en månadsinkomst på 21 000 kronor innebär förändringen en skattesänkning på drygt 800 kronor per år. De över 65 år med lägre inkomster har fått sänkt skatt tidigare. Skattesänkningen sker genom en förstärkning av det förhöjda grundavdraget. Den tillfälliga skatteklyftan försvinner från 2023.

Samtidigt som skatten sänks för personer över 65 år den 1 januari 2021, införs också en tillfällig skattereduktion på arbete under två år. Syftet med den tillfälliga skattereduktionen är att kompensera för ökade arbetskostnader kopplade till utbrottet av coronaviruset. Den tvååriga skattereduktionen på arbete innebär att det kommer finnas kvar en tillfällig skatteklyfta mellan löntagare och pensionärer 2021 och 2022.

Skattereduktion för förvärvsinkomster införs

En ny skattereduktionen för förvärvsinkomster införs som innebär att skatten på inkomster från såväl arbete och pension som socialförsäkringsförmåner sänks med upp till 1 500 kronor per person och år 2021. Full skattereduktion med 1 500 kr ges till dem som har en beskattningsbar förvärvsinkomst överstigande 240 000 kronor per år, vilket ungefär motsvarar inkomsten hos de lägsta kollektivavtalsenliga heltidslönerna.

Skatten tas bort för donerade måltider till anställda

Under pandemin har det funnits en stor vilja bland allmänheten att donera mat till bland annat sjukvårdspersonal, men förmån av fri kost som anställda får på arbetet är i vissa fall skattepliktig enligt dagens regler. För att inte beskatta måltider som lämnas av allmänheten, för att visa anställda uppskattning och stöd i ansträngda arbetssituationer, har det införts en skattefrihet för kostförmån i särskilda fall. Skattefriheten gäller måltider som kommer från någon som saknar samband med arbetsgivaren och när måltiden lämnas utan krav på motprestation.

Skattefriheten gäller permanent och retroaktivt från och med den 1 mars 2020 och är inte begränsad till specifikt utpekade yrkeskategorier eller kriser.

Tidsgränsen för expertskatt utvidgas

Tidsgränsen för den skattelättnad som bland annat utländska experter och forskare kan få enligt de så kallade expertskattereglerna, har utvidgats till fem år från tidigare tre. Förändringen, som gäller för vistelser i Sverige som påbörjas efter den 31 maj 2020, innebär att de svenska reglerna i högre grad motsvarar reglerna i andra länder i Europa, som till exempel Finland och Danmark.

Uppskovsräntan är slopad

Schablonintäkten för uppskjuten skatt på vinst vid bostadsförsäljning (den så kallade uppskovsräntan) har tagits bort. Både befintliga och framtida uppskov omfattas av de nya reglerna.

Utvidgat rutavdrag och höjt tak

Rutavdraget har utvidgats med fyra nya tjänster och taket för avdraget har höjts till 75 000 kronor. Utvidgningen innebär att tvätt och vård av kläder och hemtextilier vid en tvättinrättning, en möbleringstjänst, en transporttjänst som avser bortforsling av bohag och annat lösöre från bostaden till försäljningsverksamhet som drivs i syfte att främja återanvändning samt en tjänst som avser enklare tillsyn av bostaden kommer att omfattas av rutavdraget.

En skattereduktion för personer som gör gröna investeringar

En ny skattereduktion medges för arbets- och materialkostnader vid vissa gröna investeringar. Reduktionen är utformad med en fakturamodell motsvarande den som finns för rut- och rotavdrag. Skattereduktion kan medges med 15 procent för solceller och 50 procent för lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkter till elfordon.Den får uppgå till högst 50 000 kronor per person och beskattningsår. Skattereduktionen ersätter de tidigare stöden till fysiska personer enligt förordningen om statligt stöd till solceller, förordningen om bidrag till lagring av egenproducerad elenergi och förordningen om bidrag till privatpersoner för installation av laddningspunkt till elfordon.

Växa-stödet blir permanent

Sedan 2017 finns en möjlighet för vissa så kallade enmansföretag att få en nedsättning av arbetsgivaravgifterna när en första person anställs i företaget. Med enmansföretag avses aktiebolag som inte har någon anställd eller endast har en anställd som också är delägare, handelsbolag utan anställda och högst två delägare samt enskilda näringsidkare utan anställda. Reglerna har varit tillfälliga och skulle upphöra vid utgången av 2021 men har nu gjorts permanenta.

Ett ekonomiskt arbetsgivarbegrepp för utomlands bosatta som arbetar tillfälligt i Sverige

Ett ekonomiskt arbetsgivarbegrepp har införts i lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta. När utomlands bosatta personer arbetar tillfälligt i Sverige ska beskattningen inte avgöras av vem som i formell mening är arbetsgivare. Avgörande blir i stället vem arbetet utförs för. Reglerna i skatteförfarandelagen om skyldigheten att göra skatteavdrag har också ändrats. Det innebär bland annat att utländska utbetalare ska göra skatteavdrag från ersättning för arbete i Sverige. Svenska utbetalare ska också göra skatteavdrag i vissa fall för ersättningar till utländska mottagare, om det avser arbete som utförs i Sverige.

Koncernbidragsspärrade underskott och avdrag för negativt räntenetto införs

Reglerna om avdrag för koncernbidragsspärrade underskott har ändrats. Ändringen innebär bland annat att företag som har underskott från tidigare år, kommer att kunna dra av underskotten mot det överskott som kan uppstå på grund av att företaget inte får dra av alla sina ränteutgifter.

Åtgärder på skatteområdet mot icke samarbetsvilliga jurisdiktioner

Det har införts ett avdragsförbud för interna och externa ränteutgifter på skulder till företag i vissa icke samarbetsvilliga jurisdiktioner, så kallade skatteparadis. Samtidigt har tillämpningen av de så kallade CFC-reglerna säkerställts när det gäller Trinidad och Tobago.

Förlängning av de tillfälliga åtgärderna för bolags- och föreningsstämmor

Lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor gör det möjligt att hålla nere antalet personer som närvarar vid stämmorna. Samtidigt får aktieägare och medlemmar ett så stort inflytande som möjligt. Styrelsen kan bland annat bestämma att stämman ska genomföras helt utan fysiskt deltagande genom elektronisk uppkoppling eller genom poströstning. Syftet är att motverka spridningen av covid-19 och underlätta för företag och föreningar att genomföra stämmorna utan hälsorisker.

Lagen var tidsbegränsad och gällde ursprungligen till utgången av 2020. På grund av det fortsatt osäkra läget med pågående smittspridning i samhället ska lagen fortsätta att gälla till utgången av 2021.

Stärkt minoritetsskyddet i aktiebolag och ekonomiska föreningar

En förändring har införts som bland annat innebär att en särskild granskare eller minoritetsrevisor kan utses av Bolagsverket utan att frågan först behandlas på en bolags- eller föreningsstämma, om ägare till minst en tiondel av aktierna i bolaget respektive en tiondel av medlemmarna i föreningen står bakom ansökan. Det har även införts ett krav på att en särskild granskare ska vara lämplig och oberoende. Åtgärderna gör det svårare för till exempel styrelsen i ett bolag eller en förening att motarbeta en minoritet av aktieägares eller medlemmars insyn.

I privata aktiebolag och i ekonomiska föreningar ska den som har ansökt om en särskild granskare i undantagsfall kunna bli ersättningsskyldig för kostnader för den särskilda granskaren. Detta motverkar att reglerna missbrukas.

För dig som har tjänsten Skatteinformation finns möjlighet att hitta länkar till fördjupat material kring denna artikel.

Artikeln är publicerad i nyhetshetstjänsten Skatteinformation från Wolters Kluwer.

© Författarna och Wolters Kluwer Scandinavia AB Att mångfaldiga innehållet i denna artikel, helt eller delvis, utan medgivande av Wolters Kluwer Scandinavia AB, är förbjudet enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande, såsom exempelvis tryckning, kopiering, ljudinspelning liksom elektronisk återgivning eller överföring.

Back To Top