Räkenskaper på bord
Skatt & Ekonomijanuari 10, 2018

Borde du upprätta koncernredovisning?

Efter:Thomas Jacobsson, koncernredovisningsexpert

Du bör varje år kolla om ditt företag uppfyller kriterierna för kravet att upprätta koncernredovisning. Som huvudregel skall en koncernredovisning upprättas om villkoren för koncern är uppfyllda, dvs om ett företag har ett bestämmande inflytande över ett annat företag. Lättnadsregler har dock tillkommit så att det idag finns undantag för kravet. Det kan ändå finnas goda skäl att upprätta koncernredovisning även om du inte är formellt skyldig som redovisas nedan.

Formella krav för koncernredovisning

De formella lagliga kraven när en koncern är skyldig, att enligt årsredovisningslagen upprätta en koncernredovisning, är att mer än ett av villkoren nedan är uppfyllda.

  • Fler än 50 anställda (medeltal)
  • Mer än 40 miljoner kronor i balansomslutning
  • Mer än 80 miljoner kronor i nettoomsättning

Det är alltså samma krav som gäller för större företag enligt K3, men då för hela koncernen. Villkoren skall också vara uppfyllda för de två senaste räkenskapsåren, vilket innebär att du bör ha minst två årsredovisningar till hands. Det som komplicerar beräkningen är att beräkningen skall göras efter att fordringar och skulder samt intäkter och kostnader mellan koncernbolag är eliminerade samt före  förändring av internvist. Här finns det dock lättnadsregeler som gör att du kan slippa upprätta koncernredovisning bara för att se om du kriterierna är uppfyllda. Om du istället utgår från gränsvärdena 48 miljoner i balansomslutning och 96 miljoner i omsättning behöver någon koncernredovisning inte upprättas om gränsvärdena inte överstigs.

Det finns även vissa undantag från kravet att upprätta koncernredovisning. Om ett dotterföretag i sin tur är moderbolag i en mindre koncern behöver någon koncernredovisning inte upprättas. Istället skall företaget skicka in den övre koncernens koncernredovisning och revisionsberättelse till berörd registreringsmyndighet.

4 andra skäl för att upprätta koncernredovisning

  1. Regler om vinstutdelning i Aktiebolagslagen. Hänsyn kan behöva tas till koncernens fria egna kapital. I dessa fall kan det vara en hjälp att upprätta koncernredovisning.
  2. Värdefull information till företagsledning. En koncernredovisning visar koncernen som om den vore ett företag. Företagsledning och andra intressenter får värdefull ekonomisk information om resultat, ställning och kassaflöde för koncernens som en enhet.
  3. Visa ev goodwill, övervärden och upparbetade vinster. I moderbolaget redovisas endast anskaffningsvärdet för dotterföretag. Koncernredovisningen visar även eventuella övervärden, goodwill eller upparbetade vinstmedel efter förvärvet.
  4. Fördela vinster i koncernen via koncernbidrag Det kan finnas behov för bedömning av koncernens samlade resultat. Detta kan först göras efter att en koncernresultaträkning upprättats. Moderföretaget har sedan också möjlighet att styra hur koncernföretagens vinster fördelas via koncernbidrag.

Kurs i koncernredovisning

Vi har grundkurser i koncernredovisning där grundläggande teori och regelverk för koncernredovisning kombineras med hur du praktiskt utför konsolidering och upprättar koncernredovisning i Wolters Kluwers programvaror. Läs mer om våra utbildningar i Koncern här. >>

Thomas Jacobsson, koncernredovisningsexpert
Back To Top