Práca s elektronickou schránkou po novom

Čo je to technický účet pre obsluhu elektronických schránok?

Technický účet je prístup do elektronických schránok pomocou elektronického certifikátu na technickej úrovni. Nemusíte sa fyzicky prihlasovať teda autentifikovať. Technický účet (certifikát) je vždy viazaný na jednu elektronickú schránku, tj. nejde o alternatívu prístupu pomocou občianskeho preukazu, kde je možné pomocou jedného prístupu vstupovať do viacerých elektronických schránok. Ku každej schránke je nutné založiť vlastný technický účet. Technický účet umožňuje sťahovanie elektronických správ a doručeniek z portálu slovensko.sk ako aj ich odosielanie.

Čo mi prinesie technický účet pre obsluhu elektronických schránok a aké sú jeho výhody?

 • uľahčenie práce s elektronickou schránkou
 • nie je potrebné sa neustále prihlasovať a autentifikovať na Slovensko.sk
 • zobrazenie súvisiacich správ
 • lepšia vizualizácia pošty
 • okamžité zobrazenie dokumentov v prehľade pošty a priradenom spise
 • automatické priraďovanie správ na príslušný právny spis (podľa spisovej značky)
 • vyhľadávanie a zakladenie subjektov OVM, automatické založenie subjektu OVM pri sťahovanej pošte
 • automatické priraďovanie identifikátorov elektronických schránok k subjektom
 • vyššia úroveň zabezpečenia komunikácie
 • automatické notifikácie emailom o doručenej pošte spracovateľom spisu
 • náhľad obsahu správy, bez nutnosti správu otvárať
 • možnosti filtrácie správ
 • odosielanie správ cez elektronickú schránku priamo z Praetora
 • možnosť hromadného podpisovania
 • výhodná cena zriaďovacieho a mesačného poplatku
    Technický účet v Praetore portál slovensko.sk 
 Prihlásenie bez nutnosti autenfikácie  áno nie
 Bezpečnostný certifikát pre komunikáciu  áno áno
 Potvrdzovnie jednotlivých správ  áno áno
 Príjem elektronických správ  áno áno
 Odosielanie všeobecnej agendy  áno áno
 Odosielanie špecializovanej agendy  na vyžiadanie áno
 Archivácia elektronických správ  áno platená služba
 Automatická evidencia do spisu odoslaných  áno nie
 Automatická evidencia do spisu doručených  áno nie
 Možnosť väzby na lehoty/úlohy  áno nie
 Zobrazenie súvisiacich správ  áno áno
 Hromadná tlač príloh  áno nie
 Delegácia oprávnení k správam  áno nie
 Adresár subjektov  áno nie (vždy vyhľadať)

Technický účet pre obsluhu elektronických schránok v Praetore

Na server kde je nainštalovaný Praetor server je potrebné nainštalovať software (Windows službu) pristupujúcu do elektronických schránok. Integrácia je realizovaná na základe Dohody o Integračnom zámere s Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby. Prepojenie Praetora s elektronickými schránkami prostredníctvom technického účtu je výsledkom integrácie tejto služby. V tomto prípade teda nejde o voľne dostupný produkt.

Ako je zabezpečený technický účet pre obsluhu elektronických schránok v Praetore

Technický účet zabezpečuje spojenie s portálom slovensko.sk prostredníctvom SSH tunelu. Úroveň zabezpečenia sme ešte zvýšili tak, že generujeme unikátne bezpečnostné certifikáty, ktoré inštalujem na Váš server a tým pádom je každá komunikácia ešte viac chránená.

Ako si zriadim technický účet pre obsluhu elektronických schránok

Presný postup je uvedený nižšie v časti „Zriadenie technického účtu pre obsluhu elektronických schránok“. Po zmluvnej a obchodnej stránke je potrebné uzavrieť dodatok k dohode o integračnom zámere a rozšíriť licenciu na Praetor. Fungovanie funkcionality je spoplatnené mesačným paušálom, ktorý zahŕňa rozšírenie licencie a podporu.

Ako funguje technický účet pre obsluhu elektronických schránok v Praetore

Systém práce s poštou zostáva v zásade rovnaký. Čo sa stane po napojení technického účtu do Praetora

 • Stiahne se všetka pošta v zložke Prijaté a Odoslané do Praetora
 • Po stiahnutí sa všetka pošta presunie do novo vytvorených zložiek
 • Všetka pošta v týchto zložkách se tváří ako neprečítaná, to je iba stav tohto portálu
 • Všetky doručenky je možné potvrdzovať samostatne alebo hromadne v Praetore (Pošta -> Elektronické správy – doručenky)
 • Automaticky sa začne sťahovať odoslaná/doručená pošta každé 2 hodiny
 • Automatické sťahovanie všetkých správ a doručenek do Praetora
 • Prehľadné zobrazenie všetkých nepotvrdených doručeniek vrátane dátumu fikcie
 • Potvrdzovanie vybraných doručeniek priamo v programe

Obr. Ukážka odosielania elektronickej správy zo spisu:

Celkovo je vylepšená vizualizácia pošty, kde v pravom okne zobrazí obsah správy, ale napríklad aj súvisiacu poštu:

Workflow Praetora funguje aj v technickom účte. Ako vizuálnu pomôcku si je možné zriaďovať v prehľade pošty rôzne štítky, alebo priraďovať správam príznaky.

Zriadenie technického účtu pre obsluhu elektronických schránok

Nový spôsob obsluhy elektronických schránok v Praetore je tu. Na jeho zriadenie je potrebných niekoľko administratívnych a technických krokov, ktoré Vám nižšie predstavujeme: Podpísanie Prílohy k Dohode o integračnom zámere, ktorú má uzavretú náš technologický partner s Národnou agentúrou sieťových a elektronických služieb (NASES), ktorá je správcom portálu slovensko.sk, cez ktorý je zabezpečované elektronická komunikácia vrátane elektronických schránok. Táto príloha zároveň slúži ako splnomocnenie na podanie žiadosti o registráciu Vášho technického účtu. Toto je potrebné vyplniť na žltých poliach a zároveň elektronicky podpísať. Potom, ako nám vyplnenú a podpísanú prílohu pošlete ju mi posielame ďalej k podaní žiadosti o registráciu. Žiadosť o registráciu je podávaná najneskôr na druhý pracovný deň po jej odoslaní. NASES rozhodne o registrácii Vášho technického účtu spravidla do 10 dní, ale často to býva aj skôr. Zároveň k Vášmu technickému účtu generujeme bezpečnostný certifikát, ktorý slúži ako vyššia úroveň zabezpečenia oproti štandardnému komerčnému produktu. Následne po oznámení rozhodnutia NASES o registrácii Vášho technického účtu Vám toto oznámime emailom osobe vo Vašej kancelárii, ktorá má túto agendu v kompetencii. Tu prichádza naše technické oddelenie, ktoré Vám technický účet nastaví a spustí. Potom, ako si technický účet vyskúšate a potvrdíte nám jeho funkčnosť mi Vám vystavíme Dodatok ku Konkretizácii licencie. Tento sa bude uzatvárať od začiatku nasledujúceho kalendárneho mesiaca po Vašom potvrdení. Prvé obdobie sa bude dopočítavať ku koncu Vášho predplatného obdobie. Cena za zriadenie technického účtu je jednorazový poplatok vo výške 220 € bez DPH. Mesačný poplatok je vo výške 12 € bez DPH, čiže ročne 144 € bez DPH. Uvedené poplatky zodpovedajú jednému technickému účtu.

Chcem vedieť viac!

Back To Top