Oceňujeme významných odborníkov spomedzi našich autorov.

Cieľom Ceny Wolters Kluwer SR je vyzdvihnúť osobnosť alebo osobnosti, ktoré sa významne zaslúžili o rozvoj svojho odboru alebo vzdelávania či kultiváciu odborného prostredia na Slovensku, a to za ich odborný prínos, ako aj za ich osobnostné kvality, ktoré sú podľa nás rovnako dôležité ako tie odborné. 

Nominácie vychádzajú z návrhov našich odborných redakcií a ocenených vyberá poradná skupina. Ocenenie sa vyhlasuje na stretnutí autorov Wolters Kluwer SR. 

Autorská cena 2023 

WKSK_autorska_cena_2023

doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., univ. prof. a JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Za rok 2023 sme sa rozhodli oceniť hneď dvoch významných autorov.  

doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., univ. prof. pôsobí ako advokát, generálny tajomník a súčasne člen Predsedníctva Labour Law Association/Asociácia pracovného práva. Pôsobí na funkčnom mieste profesora v študijnom odbore Pracovné právo na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V súčasnosti je vedený ako sprostredkovateľ a rozhodca kolektívneho vyjednávania v zozname Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na roky 2022 – 2024. Popri profesijnej činnosti je publikačne činný, je autorom a spoluautorom značného množstva publikácií z oblasti pracovného práva a personálneho manažmentu či ochrany osobných údajov. Je spoluautorom interaktívneho produktu Navigátor ASPI ku kolektívnemu vyjednávaniu a kompetenciám zástupcov zamestnancov v rámci ASPI, ako aj vzorov pracovnoprávnych dokumentov v rámci systému ASPI. Je odborným garantom nového portálu www.pracovnepravo.sk určeného personalistom a odborným garantom najvýznamnejšieho podujatia o pracovnom práve na Slovensku s názvom „Odborná konferencia k pracovnému právu“, ktorú každoročne organizuje spoločnosť Wolters Kluwer SR. Ďalej pôsobí ako tajomník Vedeckej rady vydavateľstva Wolters Kluwer SR pre oblasť pracovného práva. Je členom Vedeckej rady Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, členom Správnej rady Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a členom rôznych odborných komisií a orgánov pre kontrolu kvality vysokoškolského štúdia a vedeckovýskumnej činnosti. 

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. vyštudoval právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a medzinárodné vzťahy a európske štúdia na Metropolitnej univerzite v Prahe. Doktorandské štúdium absolvoval vo vednom odbore pracovné právo na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Od roku 2010 pôsobí na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR, kde je od januára 2011 riaditeľom odboru pracovných vzťahov, zodpovedným za pracovnoprávnu legislatívu v SR (ako napr. Zákonník práce, zákon o kolektívnom vyjednávaní, zákon o minimálnej mzde). Je podpredsedom Labour Law Association/Asociácia pracovného práva. Publikuje vedecké a odborné knihy a články v oblasti pracovného práva a prednáša problematiku pracovného práva so zameraním na individuálne pracovnoprávne vzťahy.  
Back To Top