WKSK_uvodni_AS_2023
PrávoFinancieSúlad s predpismi09 februára, 2024

Autorské stretnutie 2024

Spoločnosť Wolters Kluwer na celom svete považuje svojich autorov za „rodinné striebro“.

Ceníme si, že s nami spolupracujú uznávané kapacity vo svojom odbore. Ich znalosti sú pre nás nesmierne hodnotné a tvoria základ našej spoločnej práce. Vďaka kvalitným autorským príspevkom môžeme poskytovať našim klientom spoľahlivé informácie a odborné znalosti vždy, keď si musia byť istí.

Po trojročnej prestávke sme opätovne nadviazali na našu tradíciu osobných stretnutí s autormi. Tohtoročné sme zorganizovali v hoteli Tatra v Bratislave. Potešila nás hojná účasť a k priateľskej atmosfére večera prispelo aj výborné občerstvenie a hudobný program.

Autorská cena Wolters Kluwer SR

Tento rok bol však aj niečím výnimočný. Prvýkrát sme odovzdávali Autorskú cenu Wolters Kluwer SR, ktorú budeme udeľovať každoročne.

Za rok 2023 ju získali autori doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., univ. prof. a JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. za druhé vydanie komentára k Zákonníku práce a k zákonu o kolektívnom vyjednávaní.

Ocenená publikácia

Kritériá pre udelenie autorskej ceny sú predajné parametre, kvalita obsahu a reakcie odbornej verejnosti. Ocenená publikácia  bola najviac predávaným titulom vydavateľstva Wolters Kluwer SR  v roku 2023. Ponúka neoceniteľný základ pre komplexné pochopenie problematiky ako aj prehľad relevantnej právnej úpravy a súdnej praxe. Dielo sa stretlo s pozitívnou odozvou zo strany čitateľov, o čom svedčí veľké množstvo výlučne pozitívnych reakcií od laickej verejnosti, zamestnancov, zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, advokátov a všetkých osôb zodpovedných za realizáciu individuálnych a kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov.

Tešíme sa na ďalšie stretnutie s našimi autormi v budúcom roku!

Back To Top