Rozhovor s tvorcami výnimočného komentára k Zákonníku práce 2023 s bezkonkurenčným obsahom
Právo13 januára, 2023

Rozhovor s tvorcami výnimočného komentára k Zákonníku práce 2023 s bezkonkurenčným obsahom

Marek Švec, Jozef Toman: Nejde len o komentovanie zmenenej právnej úpravy, ale v ďalších vydaniach komentára autori musia byť schopní vnímať aj posun aplikačnej praxe

Rozhovor s doc. JUDr. Marekom Švecom, PhD., LL.M., univerzitným profesorom a JUDr. et Mgr. Jozefom Tomanom, PhD., vedúcimi autorského kolektívu, sa uskutočnil pri príležitosti príprav 2. vydania doplnenej a prepracovanej publikácie „Zákonník práce. Zákon o kolektívnom vyjednávaní. Komentár. 2. prepracované vydanie.“ vo vydavateľstve Wolters Kluwer SR, s.r.o.

Po veľkom odbornom aj komerčnom úspechu 1. vydania komentára k Zákonníku práce prichádza takmer po 4 rokoch jeho 2. vydanie. Nie je to priveľký odstup od prvého vydania, keďže aplikačná prax zaznamenáva najmä v pracovnom práve silný progres aj v kratšom období?

Marek Švec: Predovšetkým sme chceli, aby nové vydanie nepredstavovalo len aktualizáciu prvého vydania, ale aby prinieslo pre čitateľov nové informácie, nové pohľady na niektoré pracovnoprávne inštitúty, či už s ohľadom na aplikačnú prax alebo nové súdne rozhodnutia. Súčasne však aj opakovane predlžovaný legislatívny proces k ostatnej novele Zákonníka práce, či zmeny v iných pracovnoprávnych predpisoch nás viedli k rozhodnutiu počkať s vydaním ďalšieho komentára, aby sme zapracovali napríklad aj dôležité minuloročné decembrové zmeny týkajúce sa „rozmrazenia“ mzdových zvýhodnení.

Jozef Toman: Pracovné právo nás baví a dennodenne narážame na zaujímavé odborné veci, o ktoré sa chceme s odbornou verejnosťou podeliť. Nechceli sme len dopĺňať veci nad rámec napísaného, ale prejsť celý pôvodný text a zhodnotiť, či sme medzičasom v niektorých prípadoch nenarazili aj na iné perspektívy u vecí, ktoré sa doteraz javili ako jasné a nesporné, pretože sme riešili osobitné prípady, prechádzali súdne rozhodnutia a články. Zároveň sme komentár chceli naviazať na novelu Zákonníka práce, kde sa však legislatívny proces podstatne natiahol.

Ak by ste mali vyzdvihnúť niekoľko základných zmien, v ktorých sa bude 2. vydanie líšiť od 1. vydania, ktoré by ste uviedli?

Jozef Toman: Kompletizácia prvého vydania zabrala veľa času, pretože išlo o prvý komentár autorského kolektívu. Zladenie štýlu písania, textov a pohľadov bolo niekedy náročné a nie vždy sa podarilo všetko ako malo. Keďže však kolega Švec pochopil, že moje názory sú tie správne :), tento problém sme pri druhom vydaní nemali. Ale teraz vážne, domnievame sa, že takéto diela postupne zrejú, preto sme sa snažili dopracovať niektoré časti, vylepšiť argumentáciu a zachytiť najnovšie trendy.

Marek Švec: V prvom rade sme sa vydali opačnou cestou ako iné autorské kolektívy, ktoré pripravujú takto rozsiahle publikácie typu komentára k zásadným právnym predpisom, a pristúpili sme skôr k zúženiu ako k rozširovaniu autorského kolektívu. To nám umožnilo ešte výraznejšie pomenovanie jednotlivých komplexných väzieb medzi pracovnoprávnymi inštitútmi. Súčasne sme do komentára zapracovali ďalšie stovky súdnych rozhodnutí spôsobom, ktorý smeroval k podporeniu jedného alebo druhého názorového prúdu v aplikačnej praxi, čo už samo osebe predstavovalo náročnú úlohu, keďže sme chceli právny názor súdu začleniť do kontextu právnej úpravy a jej realizácie. A pochopiteľne sme podstatne prepracovali mnohé časti komentára s ohľadom na vývoj individuálnych a kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov.

Pri letmom pohľade rozsah komentára značne narástol. Ako sa vysporiadate s pripomienkou, že pri takto rozsiahlych publikáciách je problém vôbec s prečítaním textu publikácie?

Marek Švec: Do istej miery zažívam pri tejto otázke určité „déjà vu“, pretože túto diskusiu sme spoločne aj s autormi viedli aj v prípade prvého vydania. Hoci by som mal povedať, že nejde len o rozsah, ale aj o kvalitu, v prípade publikácií tohto typu to do istej miery neplatí. Žiaden z čitateľov nebude čítať 3000 strán komentára plynulo za sebou, nejde o beletriu. Po komentári siahate v okamihu, keď potrebujete riešiť konkrétny pracovnoprávny problém a čítate tak v reálnom čase len jeho konkrétne časti alebo komentár ku konkrétnym zákonným ustanoveniam. V konkrétnej situácii autorský kolektív ponúka množstvo postrehov, skúseností či odborného textu. Vtedy sa rozsah komentára už nezdá byť takým problémom.  

Jozef Toman: Myslím si, že prečítať 3000 strán je ľahšie ako ich napísať :). Odborné knihy tohto charakteru však majú fungovať ako určitá systemizovaná príručka na pomoc s riešením konkrétneho právneho problému.  Navyše, komentár, ktorý len opisuje zákon je pre prax nepotrebný. Čitateľ chce poznať aj pohľad inej osoby na problém, ktorý rieši. Často ide o špecifické problémy. Všeobecné otázky sa dajú riešiť prečítaním textu zákona.  

V čom je, podľa Vášho názoru, Váš komentár iný oproti ostatným podobným publikáciám na trhu?

Marek Švec: V zásade na trhu nie je žiadna publikácia, ktorá by bola podobná svojím rozsahom a prístupom k spracovaniu právneho výkladu. Môžem len dúfať, že mená osobností autorského kolektívu, ako aj mňa a JUDr. Tomana ako vedúcich autorského kolektívu sú natoľko známe v odbornej aj laickej verejnosti, že čitatelia siahnu po našom komentári, ak budú potrebovať riešiť nejaký problém alebo sa dozvedieť viac z teórie i aplikačnej praxe.

Jozef Toman: Úprimne povedané, poznajúc kolegu Šveca a všetky jeho aktivity v oblasti pracovného práva, ako aj aktivity ďalších členov autorského kolektívu a nakoniec aj tie svoje, v súčasnosti nepoznám porovnateľnú publikáciu ako tú, čo predkladáme. Pri mnohých veciach v teórii a v praxi sme priamo pri zdroji. Do nášho komentára sme sa snažili v rámci možností zahrnúť všetko, od vysvetlenia podstaty ustanovenia, cez prax po súdne rozhodnutia.

Rozhovor s vedúcimi autorského kolektívu publikácie „Zákonník práce. Zákon o kolektívnom vyjednávaní. Komentár. 2. prepracované vydanie.“, ktorá vychádza v 1Q roka 2023, pripravilo vydavateľstvo Wolters Kluwer SR, s.r.o. Výtlačok publikácie si možno zaregistrovať tu.

doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., univerzitný profesor
Marek Švec pôsobí na funkčnom mieste profesora na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ďalej ako advokát, generálny tajomník a súčasne člen Predsedníctva Labour Law Association/Asociácia pracovného práva. Je vedený ako sprostredkovateľ a rozhodca kolektívneho vyjednávania v zozname Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na roky 2022 – 2024. Pôsobí ako tajomník Vedeckej rady vydavateľstva Wolters Kluwer pre oblasť pracovného práva. Popri profesijnej činnosti je publikačne činný, je autorom a spoluautorom značného množstva vedeckých prác z oblasti pracovného práva a personálneho manažmentu či ochrany osobných údajov.

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Jozef Toman je podpredsedom Labour Law Association/Asociácia pracovného práva. Od roku 2010 pôsobí na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR, kde je od januára 2011 riaditeľom odboru pracovných vzťahov, zodpovedným za pracovnoprávnu legislatívu v Slovenskej republike (Zákonník práce, zákon o kolektívnom vyjednávaní, zákon o minimálnej mzde). Publikuje vedecké a odborné  knihy  a články v oblasti pracovného práva a prednáša problematiku pracovného práva so zameraním na individuálne pracovnoprávne vzťahy.

kontakty
Back To Top