Clanok_titulka_rozhovor_DNS
PrávoSúlad s predpismiFinancie13 mája, 2024

Rozhovor s autormi praktickej príručky o dynamickom nákupnom systéme

Aké sú pozitíva a negatíva dynamického nákupného systému? Aké praktické problémy sú s týmto nástrojom spojené? Aký dosah na používanie dynamického nákupného systému budú mať novely zákona o verejnom obstarávaní? Odpovede na tieto aj ďalšie zaujímavé otázky v našom rozhovore poskytli autori odbornej publikácie „Dynamický nákupný systém – Praktická príručka“ z poradenskej spoločnosti PanGen s. r. o. – JUDr. Ľubomír Púček a Ing. Adriana Hrivnáčiková.

V apríli 2024 vydalo naše vydavateľstvo Wolters Kluwer SR novú odbornú publikáciu „Dynamický nákupný systém – Praktická príručka“. Ako sa dá v skratke vysvetliť dynamický nákupný systém?

Dynamický nákupný systém (DNS) nie je samostatným postupom vo verejnom obstarávaní, akým je napríklad verejná súťaž či užšia súťaž. Ide skôr o elektronický nástroj postavený na krokoch užšej súťaže. Určený je pre relatívne rýchle zadávanie zákaziek na bežne dostupné tovary, služby aj stavebné práce. Pri jeho realizácii sa využíva užšia súťaž, s odchýlkami uvedenými v ustanoveniach zákona o verejnom obstarávaní. Zjednodušene, DNS predstavuje elektronickú a otvorenú rámcovú dohodu, ku ktorej sa môžu priebežne počas jej trvania elektronicky pripojiť ďalší účastníci.


Aké sú výhody používania DNS?

DNS má viacero výhod. Ide o otvorený systém, kde sa môžu postupne kvalifikovať ďalší a ďalší záujemcovia aj po prvotnom zriadení DNS. Záujemcovia nemusia preukazovať splnenie podmienok účasti pri každej konkrétnej zákazke, stačí ich prvotné vyhodnotenie. Pri prvotnom zriadení DNS nie je potrebné úplne a detailne definovať predmet zákazky, stačí až pred zadávaním konkrétnych zákaziek v rámci DNS. Trvanie DNS nie je limitované, na rozdiel od rámcovej dohody s opätovným otvorením súťaže.

Predpokladaná hodnota DNS je tiež otvorená a môže sa meniť. Zadávanie konkrétnych zákaziek v rámci zriadeného DNS je jednoduché, časovo nenáročné a plne elektronizované. DNS umožňuje použitie elektronických katalógov a aktualizáciu ponúk. Počas dlhšie zriadeného DNS sa teda dá zohľadňovať aj prípadný technologický vývoj. DNS ponúka verejným obstarávateľom viaceré elektronické prostriedky, ktoré im výrazne uľahčujú prácu, ako je automatizácia úkonov, predpripravená dokumentácia, helpdesk a podobne. Ide zároveň o jeden z najdlhšie fungujúcich nástrojov elektronizácie verejného obstarávania na Slovensku.

Vidíte aj nejaké praktické obmedzenia alebo nevýhody DNS?

DNS nie je použiteľný – najmä vzhľadom na zákonnú definíciu bežnej dostupnosti a charakter tohto nástroja – na komplexné a zložitejšie projekty. Z praxe máme negatívne skúsenosti s jeho využitím pri intelektuálnych službách. Zároveň, najmä ostatné 2 – 3 roky, vidíme v praxi používanie DNS aj na projekty, kde sú jeho výhody otázne. Tu je skôr predpoklad, že sa DNS používa najmä z dôvodu menších časových vstupov osôb zodpovedných za proces verejného obstarávania u daného verejného obstarávateľa.

Ktoré ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní vytvárajú najviac otázok pri použití DNS?

V praxi problematické sú najmä ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní súvisiace s definovaním bežnej dostupnosti tovarov, služieb a stavebných prác. Definícia bežnej dostupnosti sa postupne upravuje, lepšie povedané, zjemňuje či otvára. Deje sa to nielen novelami zákona o verejnom obstarávaní a zmenami v rozhodovacej praxi Úradu pre verejné obstarávanie. Bežná dostupnosť prechádza vývojom aj po obsahovej stránke. To čo bolo pred 7 rokmi nemysliteľné ako predmet DNS, sa aktuálne mohlo stať bežne dostupnou komoditou.   

V legislatívnom procese sú aktuálne dve novely zákona o verejnom obstarávaní. Ako vidíte ich dosahy na DNS?

Asi najzásadnejšou očakávanou zmenou je úprava definície bežnej dostupnosti. To má priamy vplyv na využiteľnosť DNS. Ďalšou zásadnejšou zmenou, ktorá sa však týka všetkých verejných obstarávaní, je zrušenie žiadosti o nápravu a zúženie rozsahu využívania námietok. Musíme si však počkať na finálne znenie oboch noviel, najmä tej väčšej, ktorej gestorom je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

V čom vidíte najväčší prínos publikácie Dynamický nákupný systém – Praktická príručka?

To najzaujímavejšie je naznačené už v jej názve. Ide naozaj o praktickú príručku. Poskytuje detailné a na príkladoch založené vysvetlenie fungovania DNS. Nejde len o zhrnutie relevantných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní, ale aj aplikačnej a rozhodovacej praxe Úradu pre verejné obstarávanie. Zároveň sme sa snažili dostať do príručky aj naše praktické skúsenosti. Mali sme totiž už od roku 2014, keď bol tento postup ešte len v začiatkoch, možnosť podieľať sa na vývoji jedného z elektronických nástrojov využívajúceho DNS.

Pre prehľadnosť sme v texte využili aj infografiky, príklady, upozornenia a odporúčania, informácie o lehotách či prehľady relevantných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní. Kľúčovú časť príručky tvorí detailný a prakticky písaný prehľad krokov v rámci DNS. Ten je podaný z oboch strán, teda z pohľadu verejného obstarávateľa, ako aj z pohľadu záujemcu či uchádzača.

A aby išlo naozaj o praktickú príručku, jej súčasťou sú editovateľné vzory a šablóny pre prípravu a priebeh DNS. Ide o rôzne vzory zápisníc, vyhodnocovacích hárkov, listov, oznámení, informácií, žiadostí. Aj tie sú písané tak z pohľadu verejného obstarávateľa, ako aj z pohľadu záujemcu či uchádzača.  


Tu si môžete pozrieť obsah a ukážku publikácie. Titul je dostupný aj ako e-kniha. 
Novinka:
Dynamický nákupný systém

Praktická príručka

Autori publikácie:
Back To Top