KonferenciaPrávo

4. odborná online konferencia k pracovnému právu: Možnosti a limity konania za subjekty pracovnoprávnych vzťahov

19. 10. 2022 – od 12.00 h do 15.30 h, 20. 10. 2022 – od 12.00 h do 15.30 h
Online

Dátum konania:

19. 10. 2022 – od 12.00 h do 15.30 h
20. 10. 2022 – od 12.00 h do 15.30 h

Forma uskutočnenia:

online cez MS Teams

Odborní garanti

Labour Law Association/Asociácia pracovného práva
prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.
doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M.
JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.

Partneri:

Labour Law Association/Asociácia pracovného práva
Portál www.pracovnepravo.sk

Jedinečné online podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci zo SR a z ČR podelia o svoje bohaté skúsenosti z aplikačnej praxe a o legislatívny pohľad tentoraz so zameraním na možnosti a limity konania za subjekty v individuálnych a kolektívnych pracovnoprávnych vzťahoch.

Vady konania subjektov pracovnoprávnych vzťahov majú často fatálne následky na ochranu ich vlastných práv a právom chránených záujmov počas realizácie pracovnoprávnych vzťahov. Neplatnosť uskutočnených organizačných zmien zamestnávateľov, neplatné skončenia pracovných pomerov či dodatočné peňažné alebo nepeňažné kompenzácie ako formy sankcií za pochybenia v procese konania subjektov pracovnoprávnych vzťahov sú len pomyselným vrcholom problémov. Kto, prečo a ako má (môže) konať za subjekty pracovnoprávnych vzťahov a v akých konkrétnych pracovnoprávnych konaniach alebo procesoch sa pripúšťa odchýlenie od všeobecne prijímaných právnych premís v aplikačnej praxi, bude predmetom diskusie na 4. odbornej konferencii k pracovnému právu.

 • Program konferencie

 • Spíkri

 • Registračné poplatky

Program priebežne dopĺňame.

Program konferencie bude rozdelený do dvoch základných tematických oblastí:

19. 10. 2022 od 12.00 – 15.30 h

Blok I. – Konanie za zamestnávateľa

 • Kto je oprávnený konať za zamestnávateľa v pracovnoprávnych vzťahoch? Diferencuje sa rozsah oprávnenia podľa konkrétneho rozlíšenia na individuálne a kolektívne pracovnoprávne vzťahy?
 • Pripúšťa sa obmedzenie konania štatutárneho orgánu zamestnávateľa len na konkrétny druh pracovnoprávneho vzťahu, resp. možno v pracovnom alebo organizačnom poriadku upraviť výlučné konanie jednotlivých osôb oprávnených vystupovať za zamestnávateľa v pracovnoprávnych vzťahoch?
 • Do akej miery je záväzné konanie prokuristu spolu so štatutárnym orgánom a čo keď sa obsah charakteru ich konania líši?
 • Možno diferencovať konanie vedúcich zamestnancov zamestnávateľa podľa dohodnutého druhu ich práce alebo výlučne na základe osobitného aktu poverenia v pracovnoprávnych vzťahoch?
 • Zaväzujú v národných právnych poriadkoch rozhodnutia korporátnych orgánov zamestnávateľov napr. pri prijímaní korporátnych vnútropodnikových predpisov?
 • Aký je rozdiel medzi povereným a menovaným vedúcim zamestnancom vo vzťahu k právnym následkom ich konania voči zamestnancom alebo zástupcom zamestnancov?
 • Môže byť výkon konkrétnej vedúcej funkcie dohodnutým druhom práce?
 • Môže sa nechať zamestnávateľ pri svojom konaní (úkonoch voči zástupcom zamestnancov) zastupovať tretími subjektmi napr. advokátmi alebo inými poverenými osobami? Je takéto doručovanie písomností prostredníctvom tretích osôb platné?
 • Ako riešiť rozpor medzi jednotlivými vnútropodnikovými predpismi napr. pracovný poriadok verzus organizačný poriadok vo vzťahu jednotlivých oprávnení a kompetencií na konanie v pracovnoprávnych vzťahoch?

20. 10. 2022 od 12.00 – 15.30 h

Blok II. – Konanie za zamestnanca a zástupcov zamestnancov

 • Kde sú limity konania za zamestnanca zo strany tretích subjektov, resp. zástupcov zamestnancov?
 • Môže sa zamestnanec v individuálnych pracovnoprávnych procesoch nechať zastúpiť treťou osobou alebo advokátom – napr. v konaní o sťažnosti zamestnanca podľa § 13 Zákonníka práce, prerokovávania rôznych druhov porušení pracovnej disciplíny alebo neuspokojivého plnenia pracovných úloh? Je zamestnávateľ povinný takýmto osobám umožniť vstup do svojich priestorov s cieľom ochrany hospodárskych a sociálnych záujmov zamestnancov?
 • Možno na zástupcov zamestnancov v týchto konaniach analogicky uplatniť § 230 ods. 3 Zákonníka práce, hoci jeho účelom je úprava vstupu tretích osôb ako osôb konajúcich za zástupcov zamestnancov pôsobiacich u zamestnávateľa?
 • Majú zástupcovia zamestnancov povinnosť oznamovať spôsob konania a označiť druh formalizovaného výsledku ich rozhodovania?
 • Do akej miery sa môžu nechať zástupcovia zamestnancov pôsobiacich u zamestnávateľa zastúpiť tretími subjektami pri výkone kompetencii priznaných v rámci Zákonníka práce?
 • Sú prípustné koordinačné dohody medzi zástupcami zamestnancov o výkone kompetencií priznaných príslušnými pracovnoprávnymi predpismi (napr. úplné zastupovanie jednou odborovou organizáciou v individuálnych aj kolektívnych pracovnoprávnych vzťahoch)?
 • Možno v aplikačnej praxi zohľadniť úzus konania alebo profesijnú orientáciu zástupcov zamestnancov pôsobiacich u zamestnávateľa napriek nedodržaniu § 232 ods. 2 a ods. 3 Zákonníka práce verzus nové súdne rozhodnutia?
 • O čom rozhodujú a v mene koho konajú úsekoví dôverníci, rady odborových predákov? Do akej miery ovplyvňuje spôsob konania za organizačné jednotky existencia ich právnej subjektivity? Sú právne relevantné splnomocnenia na konanie pre odborových funkcionárov za príslušné odborové orgány odborových organizácií?
 • A ďalšie zaujímavé témy.

V rámci konferencie vystúpia

 • prof. JUDr. Andrea Olšovská, PhD. - Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Labour Law Association/Asociácia pracovného práva
 • JUDr. Mgr. Jozef Toman, PhD. - Odbor pracovnoprávnych vzťahov, Sekcia práce, MPSVaR, Labour Law Association/Asociácia pracovného práva
 • doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M. - Právnická fakulta UMB v Banskej Bystrici, Labour Law Association/Asociácia pracovného práva
 • JUDr. Pavol Rak, PhD. - Právnická fakulta UK v Bratislave, Noerr
 • JUDr. Jaroslav Škubal - PRK Partners Praha
 • Mgr. Ida Budayová Kuklišová - Právnická fakulta UK v Bratislave, A.K.F. LEGAL
 • JUDr. Viliam Vaňko, ml. - advokát
 • JUDr. Simona Dušeková Schuszteková, PhD. - Právnická fakulta UMB v Banskej Bystrici, Labour Law Association/Asociácia pracovného práva
 • Mgr. Tatiana Valentová – Algger
 • a mnohí ďalší ... (priebežne dopĺňame)

Moderuje: doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., generálny tajomník Labour Law Association

Účastnícky poplatok:

195 € + DPH

V tejto cene je zahrnuté:

 • 2-dňová online konferencia
 • prezentácie lektorov, záznam z konferencie
 • vstup na portál pracovné právo na 2 mesiace – balíček PRÉMIUM
 • 20 % zľava z ceny licencie vybraného balíčka portálu www.pracovnepravo.sk (zľava platí do 31. 12. 2022)

Zľavy:

 • Do 31. 7. 2022  – 20 % (156 € + DPH)
 • Od 1. 8. do 31. 8. 2022  – 10 % (175,50 € + DPH)

Uzávierka prihlášok na konferenciu je 10. 10. 2022. Pri naplnení počtu účastníkov pred uzávierkou rozhodne dátum odoslania prihlášky. Po prijatí Vašej prihlášky Vám bude e-mailom zaslaný notifikačný mail s pokynmi na úhradu.

Storno podmienky:

Do 10. 10. 2022 – 80 % účastníckeho poplatku
Od 11. do 19. 10. 2022 – 100 % účastníckeho poplatku

Akceptujeme iba písomné potvrdenie o stornovaní účasti na konferencii. Namiesto prihláseného účastníka sa môže konferencie zúčastniť náhradník.


Prečo by ste na konferencii nemali chýbať?


Popredné pracovnoprávne podujatie na Slovensku
Využite jedinečnú šancu zúčastniť sa 4. odbornej konferencie o pracovnom práve s podtitulom „Možnosti a limity konania za subjekty pracovnoprávnych vzťahov“ za účasti špičkových odborníkov zo Slovenskej i Českej republiky, ktorí budú spolu s vami diskutovať o problematických otázkach v pracovnom práve.

Dozviete sa dôležité informácie o legislatívnych zmenách v pracovnom práve (aktuálnych aj pripravovaných)
Cieľom konferencie je informovať odborníkov o najnovšom a pripravovanom vývoji legislatívy a judikatúry v oblasti pracovného práva.

Získate ucelený pohľad na problematiku konania za subjekty pracovnoprávnych vzťahov
Prakticky, s nadhľadom a najmä vo všetkých legislatívnych súvislostiach pracovného práva získate aktuálne poznatky z aplikačnej praxe aj z pripravovaného legislatívneho procesu.

Na vaše otázky budú odpovedať najlepší odborníci z oblasti pracovného práva
Dva problémové okruhy – množstvo tém, názorov, riešení. Odborníci vystupujúci na konferencii sú pripravení odpovedať na vaše otázky.

Back To Top