KonferenciaPrávo

3. odborná online konferencia k pracovnému právu: Možnosti a limity zamestnávateľa pri uplatňovaní jeho práv a povinností

20. 10. 2021 – od 12.00 h do 15.30 h, 21. 10. 2021 – od 12.00 h do 15.30 h
Online

Dátum konania:

20. 10. 2021 – od 12.00 h do 15.30 h
21. 10. 2021 – od 12.00 h do 15.30 h

Forma uskutočnenia:

online cez MS Teams

Odborní garanti

Labour Law Association/Asociácia pracovného práva
prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.
doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M.
JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.

Partneri:

Advokátska kancelária doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M.
Portál www.pracovnepravo.sk

Konferencia
3. odborná online konferencia k pracovnému právu: Možnosti a limity zamestnávateľa pri uplatňovaní jeho práv a povinností
Online
20. 10. 2021 – od 12.00 h do 15.30 h, 21. 10. 2021 – od 12.00 h do 15.30 h
Prihlásiť sa

Jedinečné online podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci zo SR a z ČR podelia o svoje bohaté skúsenosti z aplikačnej praxe a o legislatívny pohľad na možnosti a limity zamestnávateľa pri nastavovaní a uplatňovaní procesnoprávnych pravidiel v pracovnom práve.

Procesy, mechanizmy alebo rôzne typy systémov slúžia k uplatňovaniu práv zamestnávateľov i zamestnancov, ale aj k vymáhaniu plnenia rôznych povinností. Napriek ich významu pre vzájomný vzťah zamestnávateľa, zamestnanca i odborárov Zákonník práce a ani žiadny iný pracovnoprávny predpis neupravuje podmienky ich uplatňovania u zamestnávateľov. Zamestnávatelia i zamestnanci a ich zástupcovia si tak v mnohých prípadoch musia vymýšľať vlastné konštrukcie realizácie vzťahov, definovať obsah pojmov, ktoré právny poriadok ani nepozná, a niekedy sa dostávať viac-menej do rozporu s príslušnými ustanoveniami právnych predpisov. Na rozdiel od ostatných druhov právnych odvetví pracovné právo nemá samostatný procesnoprávny kódex. Pracovnoprávna úprava odchylne upravuje procesnú realizáciu práv v individuálnych a kolektívnych pracovnoprávnych vzťahoch, pričom podmienky realizácie v kolektívnych vzťahoch sú tvorené skôr aplikačnou praxou.

Do takto nastavenej právnej úpravy očakávame v priebehu najbližších kalendárnych mesiacov transpozíciu smernice č. 2017/0335 z 24. mája 2019 o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach, ktorá zásadne naruší popísaný právny stav. Nové informačné povinnosti zamestnávateľa, úprava existujúcich foriem doručovania písomností na pracovisku, možnosti zamestnávateľa dotvárať nedokonalú pracovnoprávnu úpravu prostredníctvom svojich vnútropodnikových predpisov, posilnenie či oslabenie kompetencie zástupcov zamestnancov pri rozhodovaní zamestnávateľa, to všetko sú témy, o ktorých sa bude diskutovať.

Osobitne akcentovanou bude aj problematika oprávnenosti konania za zamestnávateľa alebo zástupcov zamestnancov vo väzbe na aktuálne súdne rozhodnutia, ktoré výrazne zasahujú do ustáleného výkladu niektorých pracovnoprávnych inštitútov.

 • Program konferencie

 • Spíkri

 • Registračné poplatky

Program konferencie bude rozdelený do dvoch základných tematických oblastí:

I.  Nové procesné pravidlá v Zákonníku práce

 • Čo prinesie pripravovaná novela Zákonníka práce v súvislosti s transpozíciou smernice o transparentných a spravodlivých pracovných podmienkach.
 • Aké budú zmeny v obsahu a forme informačnej povinnosti zamestnávateľa pri vzniku pracovného pomeru, čo sú „základné podmienky pracovnoprávneho vzťahu“ a čo je „minimálna predvídateľnosť práce“.
 • Elektronické doručovanie zamestnancovi a prípustno-neprípustné skracovanie odberných lehôt.
 • Pracovné a kalendárne dni, nové 7-dňové lehoty ako flexibilný nástroj pre zamestnávateľa.
 • Večná téma a večný problém – ako procesnoprávne zvládnuť organizačnú zmenu a ako si „nevyrábať“ neplatné skončenia pracovného pomeru.
 • Povinnosť poskytnutia informácie o mzdových zložkách a spôsobe ich vyplácania vrátane odkazu na § 43 ods. 3 Zákonníka práce.
 • Voči komu má zamestnávateľ povinnosti poskytovať informácie o zamestnancoch a o aké druhy informácií ide – nový § 230a Zákonníka práce.

II.  Ako nastaviť vnútropodnikové procesy pri absencii pracovnoprávnej úpravy

 • Kto môže konať za zamestnávateľa v pracovnoprávnych vzťahoch, čo je „obchodné vedenie“ a pohľad na uvedenú problematiku vo svetle nových súdnych rozhodnutí.
 • Akým spôsobom vytvárať vnútropodnikové predpisy zamestnávateľa a čo všetko spadá a nespadá pod výraz „pracovný poriadok“.
 • Podlieha každá vnútropodniková smernica odsúhlasovaniu zástupcom zamestnancov? Vzťahuje sa to aj na smernice o whistleblowingu a o vnútornom audite?
 • Homeoffice a stravovanie – prístupy zamestnávateľov a najčastejšie chyby.
 • Povinná úprava skúšobnej doby v závislosti od trvania zmluvy a povahy práce – je 3 a 6 mesiacov dosť?
 • Ako sa vysporiadať so sťažnosťou zamestnanca podľa § 13 ods. 5 Zákonníka práce a neprípustnosť použitia zákona o sťažnostiach,
 • „Milujeme“ koncernové predpisy, ale ako ich pretransformovať do obsahu vnútropodnikových predpisov zamestnávateľa.

V rámci konferencie vystúpia

 • prof. JUDr. Andrea Olšovská, PhD. - Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Labour Law Association/Asociácia pracovného práva
 • JUDr. Mgr. Jozef Toman, PhD. - Odbor pracovnoprávnych vzťahov, Sekcia práce, MPSVaR, Labour Law Association/Asociácia pracovného práva
 • doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M. - Právnická fakulta UMB v Banskej Bystrici, Labour Law Association/Asociácia pracovného práva
 • JUDr. Pavol Rak, PhD. - Právnická fakulta UK v Bratislave, Noerr
 • JUDr. Jaroslav Škubal - PRK Partners Praha
 • Mgr. Ida Budayová Kuklišová - Právnická fakulta UK v Bratislave, A.K.F. LEGAL
 • JUDr. Viliam Vanko ml. - advokát
 • JUDr. Simona Dušeková Schuszteková, PhD. - Právnická fakulta UMB v Banskej Bystrici, Labour Law Association/Asociácia pracovného práva

Moderuje: doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., generálny tajomník Labour Law Association

Účastnícky poplatok:

179 € + DPH

V tejto cene je zahrnuté:

 • 2-dňová online konferencia
 • záznam z konferencie
 • vstup na portál pracovné právo na 2 mesiace – balíček PRÉMIUM
 • 15 % zľava z ceny licencie vybraného balíčka portálu www.pracovnepravo.sk (zľava platí do 31. 1. 2022)

Zľavy:

 • Do 31. 7. 2021  – 20 %
 • Od 1. 8. do 31. 8. 2021  – 10 %

Uzávierka prihlášok na konferenciu je 10. 10. 2021. Pri naplnení počtu účastníkov pred uzávierkou rozhodne dátum odoslania prihlášky. Po prijatí Vašej prihlášky Vám bude e-mailom zaslaný notifikačný mail s pokynmi na úhradu.

Storno podmienky:

Do 10. 10. 2021 – 80 % účastníckeho poplatku
Od 11. do 19. 10. 2021 – 100 % účastníckeho poplatku

Akceptujeme iba písomné potvrdenie o stornovaní účasti na konferencii. Namiesto prihláseného účastníka sa môže konferencie zúčastniť náhradník.

Prečo by ste na konferencii nemali chýbať?


Podobné podujatie tohto druhu na Slovensku nenájdete
Ak je pracovné právo oblasťou, v ktorej pracujete, chcete pracovať alebo sa o ňu zaujímate, máte jedinečnú šancu zúčastniť sa druhej odbornej konferencie o pracovnom práve s podtitulom „Možnosti a limity zamestnávateľa pri uplatňovaní jeho práv a povinností“ za účasti špičkových odborníkov zo Slovenskej i Českej republiky, ktorí budú spolu s vami diskutovať o problematických otázkach  pri nastavovaní a uplatňovaní procesnoprávnych pravidiel v pracovnom práve.

Dozviete sa dôležité informácie o novele Zákonníka práce
Novela Zákonníka práce opäť prináša zmeny v pracovnom práve. O novinkách a zmenách budete informovaný v dostatočnom prestihu.

Získate ucelený pohľad na práva a povinnosti zamestnávateľa
Prakticky, s nadhľadom a najmä vo všetkých legislatívnych súvislostiach pracovného práva získate aktuálne poznatky z aplikačnej praxe aj z pripravovaného legislatívneho procesu.

Na vaše otázky sú pripravení odpovedať najlepší odborníci z oblasti pracovného práva
Dva problémové okruhy – množstvo tém, názorov, riešení. Odborníci vystupujúci na konferencii sú pripravení odpovedať na vaše otázky.