Szacowanie wartości zamówienia publicznego 

Właściwe ustalenie wartości szacunkowej zamówienia publicznego ma podstawowe znaczenie dla wyboru procedury udzielenia tego zamówienia i stosowania w ogóle przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Jest to zatem jedna z kluczowych czynności po stronie zamawiającego, której musi dokonać z najwyższą starannością.

Jak ustalić wartości zamówienia?
Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy bez podatku od towarów i usług, ustalone z należytą starannością. Szacując wartość zamówienia należy skupić się na jego przedmiocie, a nie na postępowaniu o jego udzielenie.

Co ważne, zamawiający nie może, w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy PZP, zaniżać wartości zamówienia lub konkursu, lub wybierać sposobu obliczania wartości zamówienia. Zamawiający nie może także dzielić zamówienia na odrębne zamówienia, jeżeli prowadzi to do niestosowania przepisów ustawy, chyba że jest to uzasadnione obiektywnymi przyczynami.

Termin ustalania wartości zamówienia
Zamawiający ustala wartość zamówienia nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi, oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. W przypadku zamówień udzielanych w częściach powyższe terminy odnoszą się do wszczęcia pierwszego z postępowań.

Jeżeli po ustaleniu wartości zamówienia nastąpiła zmiana okoliczności mających wpływ na dokonane ustalenie, zamawiający przed wszczęciem postępowania dokonuje zmiany wartości zamówienia.

Kiedy szacować razem a kiedy osobno?
Urząd Zamówień Publicznych w jednej z opinii prawnych podkreślił konieczność uwzględnienia w przypadku szacowania wartości przedmiotu zamówienia trzech tożsamości: przedmiotowej, podmiotowej i czasowej.

Zatem, oceniając czy w danym przypadku mamy do czynienia z jednym czy z kilkoma odrębnymi zamówieniami, należy wziąć pod uwagę następujące przesłanki:
1) tożsamość przedmiotową - podobieństwo funkcji technicznych i gospodarczych;
2) tożsamość podmiotową - możliwość realizacji zamówienia przez jednego wykonawcę;
3) tożsamość czasową - udzielenie zamówień w zbliżonym okresie czasu, w znanej zamawiającemu perspektywie czasowej.

Szacowanie zamówień udzielanych w częściach
Jeżeli zamawiający planuje udzielić zamówienia na roboty budowlane lub usługi w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, lub dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia.

W przypadku, gdy zamawiający planuje nabycie podobnych dostaw, wartością zamówienia jest łączna wartość podobnych dostaw, nawet jeżeli zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, lub dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o programie LEX Zamówienia Publiczne?
Umów się na BEZPŁATNĄ prezentację