Prawo17 lipca, 2020

Zatrudnianie nauczycieli - Lidia Marciniak

Początek nowego roku szkolnego wiąże się dla dyrektora z zatrudnianiem nauczycieli według przyjętego wcześniej arkusza organizacyjnego lub też podejmowaniem nowych angaży z nauczycielami przyjętymi po raz pierwszy. W niniejszym komentarzu omawiam podstawy prawne nawiązania stosunku pracy z nauczycielem, zagadnienie przekształcenia z mocy ustawy stosunku pracy zawartego w pełnym wymiarze na czas nieokreślony oraz wymaganą przy zatrudnieniu dokumentację.

Fragment artykułu z miesięcznika "Dyrektor Szkoły" 2020/7

Nauczyciele stanowią odrębną grupę zawodową, mającą uregulowany status pracowniczy w Karcie Nauczyciela. W zakresie spraw wynikających ze stosunku pracy, a nieuregulowanych w KN zastosowanie mają przepisy Kodeksu pracy (art. 91c ust. 1 KN).
Dyrektor szkoły nawiązuje z nauczycielem stosunek pracy odpowiednio na podstawie umowy o pracę lub mianowania na stanowisku zgodnym z posiadanymi przez niego kwalifikacjami oraz stopniem awansu zawodowego (art. 11 KN). Jeżeli nauczyciel jest zatrudniony w zespole szkół, który stanowi odrębną jednostkę organizacyjną, wówczas stosunek pracy nawiązuje dyrektor tego zespołu (art. 11 w zw. z art. 10 ust. 1 KN).
Warunki, które musi spełniać nauczyciel podejmujący zatrudnienie w szkole, są następujące:
- ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,
- nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
- nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3 KN, w okresie trzech lat przed nawiązaniem stosunku pracy albo karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 4 KN,
- posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania danego stanowiska.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top