Przegląd Podatkowy
Prawo26 września, 2022

Przegląd Podatkowy 10/2022

SLIM VAT po raz trzeci. Analiza zmian w VAT – prawo do odliczenia, transakcje wewnątrzunijne oraz e-commercedr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, prof. UMK
Autor jest dyrektorem Ośrodka Studiów Fiskalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz doradcą podatkowym. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8380-8392
Teresa Sławińska-Choryło
Autorka jest Tax Managerem w ORLEN Aviation sp. z o.o., doradcą podatkowym oraz doktorantką w Polskiej Akademii Nauk. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7716-3527

SLIM VAT po raz trzeci. Analiza zmian w VAT – prawo do odliczenia, transakcje wewnątrzunijne oraz e-commerce

Na początku 2022 r. Ministerstwo Finansów ogłosiło prekonsultacje na temat kolejnych zmian w podatku od towarów i usług. Po ich przeprowadzeniu, w dniu 4.08.2022 r., został upubliczniony projekt ustawy. Proponowane zmiany są niejednokrotnie istotne, a ich potencjalny zakres oddziaływania szeroki. Dlatego też zasadne jest poddanie ich analizie na tle obowiązującego stanu prawnego i dotychczasowej praktyki oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Niniejszy artykuł dotyczy zmian wynikających ze SLIM VAT 3 w zakresie prawa do odliczenia oraz transakcji wewnątrzunijnych. W kolejnym numerze zostaną omówione pozostałe propozycje zmian, także te niedotyczące ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej u.p.t.u.

Słowa kluczowe: SLIM VAT 3, zmiany VAT, prawo do odliczenia, e-commerce, rozliczenie proporcją, stawka 0%

dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, associate professor of the Nicolaus Copernicus University in Torun
The author is the Head of the Centre for Fiscal Studies, Nicolaus Copernicus University in Torun, Poland and a tax adviser. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8380-8392
Teresa Slawińska-Choryło
The author is Tax Manager at ORLEN Aviation sp. z o.o., a tax adviser and a PhD student at the Polish Academy of Sciences. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7716-3527

SLIM VAT Third Time Round. Analysis of Changes in VAT: Right to Deduction, Intra-EU Transactions, and E-Commerce

In early 2022, the Ministry of Finance announced a pre-consultation on further changes in goods and services tax. Following the pre-consultation, a bill was made public on 4 August 2022. The proposed changes are often significant and their potential impact broad. It is therefore reasonable to analyse them against the background of the current state of the law and existing practice and the case law of the Court of Justice of the European Union. This article deals with the changes resulting from SLIM VAT 3 regarding the right of deduction and intra-EU transactions. In the next issue, we will discuss the remaining proposals for changes, including those not affecting the Act of 11 March 2004 on Value Added Tax.

Keywords: SLIM VAT 3, changes in VAT, right to deduction, e-commerce, pro-rata settlement, 0% rate

Paulina Karniej-Kmita

Autorka jest doktorantką Zakładu Prawa Podatkowego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2271-260X

Wspólne kontrole w UE – nowe narzędzie transgranicznej współpracy organów podatkowych. Znaczenie dla cen transferowych

W dniu 22.03.2021 r. Rada Unii Europejskiej uchwaliła dyrektywę 2021/514 zmieniającą dyrektywę 2011/16/UE w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania – dalej dyrektywa 2021/514. Jednym z obszarów problemowych podjętych przez dyrektywę 2021/514, który jest istotny dla obecnej praktyki transgranicznych kontroli podatkowych, jest wprowadzenie ram prawnych dla przeprowadzania tzw. wspólnych kontroli (joint audits) w ramach UE. Wspólne kontrole mają istotnie przyczynić się do rozwoju współpracy administracji podatkowych państw członkowskich UE, a w konsekwencji – do unikania transgranicznych sporów podatkowych, szczególnie z obszaru cen transferowych. W niniejszym artykule przedstawiono przyczyny wprowadzenia wspólnych kontroli do prawa Unii Europejskiej, omówiono założenia nowego narzędzia służącego do unikania sporów podatkowych, jak również przeanalizowano zastosowanie wspólnych kontroli, w szczególności w cenach transferowych jako dziedzinie podatków międzynarodowych.

Słowa kluczowe: podatki, wspólne kontrole, ceny transferowe, prawo unijne, współpraca administracji podatkowych

Paulina Karniej-Kmita
The author is a PhD student at the Tax Law Unit, SGH Warsaw School of Economics, Poland. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2271-260X

Joint Audits in the EU: A New Tool for Cross-Border Cooperation Between Tax Authorities. Importance for Transfer Pricing

On 22 March 2021, the Council of the European Union adopted Directive 2021/514 amending Directive 2011/16/EU on administrative cooperation in the field of taxation (hereinafter: Directive 2021/514). One of the areas taken up by Directive 2021/514, which is important for the current practice of cross-border tax audits, is the introduction of a legal framework for carrying out of the so-called ‘joint audits’ within the EU. Joint audits may be of considerable importance as they significantly contribute to the development of cooperation between tax administrations of EU Member States and, consequently, to avoiding cross-border tax disputes, especially in the area of transfer pricing. This article presents the reasons for introducing joint audits into European Union law, discusses the assumptions of this new tool aimed at avoiding tax disputes, and examines the application of joint audits, in particular in transfer pricing as an area of international taxation.

Keywords: taxes, joint audits, transfer pricing, EU law, co-operation between tax administrations

Bibliografia / References
Bajger J., Korekty cen transferowych [w:] Ceny transferowe. Wybrane zagadnienia, red. D.J. Gajewski, Warszawa 2019
EU Joint Transfer Pricing Forum, Discussion paper on joint audits for transfer pricing in the EU, Bruksela 2015, https://ec.europa.eu/taxation_customs/system/files/2016–09/jtp-f0142015jointaudits.pdf. (dostęp: 30.04.2022 r.)
Goede J.P. de, Should the sky inevitably be the limit for international tax complexity? [w:] Współczesne problem prawa podatkowego – teoria i praktyka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogumiłowi Brzezińskiemu, t. I, red. J. Głuchowski, LEX/el.2019
Nowak T.D. [w:] Krajowa Administracja Skarbowa. Komentarz, red. A. Melezini, K. Teszner, LEX/el. 2018, komentarz do art. 88
Nowe narzędzia kontrolne, dokumentacyjne i informatyczne w prawie podatkowym, red. B. Brzeziński, K. Lasiński-Sulecki, W. Morawski, LEX/el. 2018
OECD, Joint Audit 2019 – Enhancing Tax Co-operation and Improving Tax Certainty: Forum on Tax Administration, OECD Publishing, Paryż 2019, https://www.oecd.org/tax/joint-audit-2019-enhancing-tax-co-operation-and-improving-tax-certainty-17bfa30d-en.htm (dostęp: 30.04.2022 r.)
OECD, Joint Audit Report, OECD Publishing, Paryż 2010, www.oecd.org/tax/administration/45988932.pdf (dostęp: 30.04.2022 r.)
OECD, Mutual Agreement Procedure Statistics 2020 per jurisdiction – Inventory, https://www.oecd.org/tax/dispute/mutual-agreement-procedure-statistics-2020-per-jurisdiction-inventory.htm#tpcases/ (dostęp: 30.04.2022 r.)

Paweł Ziółkowski
Autor jest właścicielem firmy doradczo-szkoleniowej działającej pod firmą Paweł Ziółkowski Biuro Doradztwa Gospodarczego

Status spółki jawnej w podatku dochodowym

Spółka jawna jest rodzajem spółki osobowej, która zazwyczaj jest transparentna w zakresie podatku dochodowego. Spółka ta nie podlega opodatkowaniu – za to podatek opłacają jej wspólnicy. Dzieje się tak jednak tylko w sytuacji, gdy wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne. Jeżeli wśród wspólników pojawi się inny wspólnik – spółka zacznie podlegać podatkowi dochodowemu od osób prawnych, ale może zrezygnować z opłacania tego podatku.

Słowa kluczowe: spółka jawna, CIT, podatek dochodowy od osób prawnych, wspólnicy

Paweł Ziółkowski
The author is the owner of a consultancy and training business operating in Poland under the name Paweł Ziółkowski Biuro Doradztwa Gospodarczego

Income Tax Status of a General Partnership

A general partnership is a type of partnership that is usually transparent from the point of view of income tax. This company is not liable to tax, but its partners do pay tax. However, this is only the case if all partners are natural persons. If a different type of partner appears among the partners, the partnership will be liable to pay corporate income tax, but may opt out of paying it.

Keywords: general partnership, CIT, corporate income tax, partners

Bibliografia / References
Dmoch W., Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz, Warszawa 2022
Kaczorowska I., Od 2021 r. spółka jawna i spółka komandytowa podatnikami CIT, LEX/el. 2021
Małecki P., Mazurkiewicz M., CIT. Podatki i rachunkowość. Komentarz, LEX/el. 2021, komentarz do art. 1

dr Adam Bojarski
Autor jest doktorem nauk prawnych, prawnikiem oczekującym na wpis na listę radców prawnych

Podatek dochodowy od osób fizycznych jako czynnik zniechęcający do mediacji

Celem artykułu jest przedstawienie potrzeby zmiany ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej u.p.d.o.f. – polegającej na rozszerzeniu katalogu zwolnień od podatku dochodowego od osób fizycznych o ugodę pozasądową. Jest to szczególnie ważne z perspektywy mediacji pozasądowej. Zdaniem autora konieczność zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadku, gdy została zawarta ugoda pozasądowa i nastąpiła wypłata odszkodowania zadośćuczynienia lub odszkodowania z majątku osobistego, jest czynnikiem, który może zniechęcić skutecznie do mediacji, dlatego autor postuluje zmianę przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przez dodanie ugód pozasądowych do kategorii zwolnionych z podatku dochodowego od osób fizycznych zarówno w kwestii świadczenia głównego, jak i odsetek.

Słowa kluczowe: mediator, ugoda pozasądowa, bariera, podatek dochodowy od osób fizycznych, odsetki

dr Adam Bojarski
The author is a doctor of laws, a lawyer awaiting entry on the list of attorneys at law

Income tax as a deterrent to mediation

The purpose of the article is a postulated amendment to a provision of the Personal Income Tax Act, the purpose of which would be to expand the catalogue of personal income tax exemptions by adding an out-of-court settlement. This is particularly important from the perspective of out-of-court mediation. In the author’s opinion, the necessity to pay personal income tax when an out-of-court settlement is reached and compensation or damages are paid from personal property is a factor that may effectively discourage mediation, which is why the author advocates amending the provisions of the Personal Income Tax Act by adding out-of-court settlements as a category through which there will be a personal income tax exemption for both the principal and interest.

Keywords: mediator, out-of-court settlement, barrier, personal income tax, interest

Bibliografia / References
Krajewski M., Umowa ubezpieczenia art. 805–834 K.C. Komentarz, Warszawa 2016
Pawlak B.J., Notariusz mediatorem – korzyści i zagrożenia, „ADR. Arbitraż i Mediacja” 2012/2
Ziółkowski G., PIT 2021. Komentarz, Warszawa 2021

dr hab. Tomasz Nowak
Autor jest kierownikiem Zakładu Prawa Daninowego, Zobowiązań i Procedur Podatkowych w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8372-2348

Ustawa podatkowa a wyrok interpretacyjny Trybunału Konstytucyjnego. Zwrot „grunty, budynki, budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej” po wyroku TK z 24.02.2021 r., SK 39/19

W uzasadnieniu glosowanego wyroku z 15.12.2021 r., III FSK 4061/21, Naczelny Sąd Administracyjny podjął próbę zastosowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24.02.2021 r., SK 39/19, w indywidualnej sprawie podatkowej. Chodzi o wyrok stwierdzający niekonstytucyjność przepisu zawierającego definicję legalną, współokreślającą przedmiot opodatkowania oraz stawkę w podatku od nieruchomości. Wyrok TK jest przy tym wyrokiem interpretacyjnym, zaś powodem stwierdzenia niekonstytucyjności było nieadekwatne, a przez to niekompletne określenie definiowanego pojęcia, co zmusza do poszukiwania przesłanek niewyartykułowanych wprost w ustawie podatkowej. Zdaniem autora glosy, NSA nie uwzględnił wynikającego z art. 217 Konstytucji wymagania oparcia rozstrzygnięcia na przepisie ustawy podatkowej.

Słowa kluczowe: Konstytucja, ustawa podatkowa, Trybunał Konstytucyjny, wyrok interpretacyjny, pobór podatku, podatek od nieruchomości, działalność gospodarcza

dr hab. Tomasz Nowak
The author is head of the Sub-department of Tax Procedures, Department of Financial Law, Faculty of Law and Administration, University of Lodz, Poland. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8372-2348

Tax Statute in the Context of an Interpretative Judgment of the Constitutional Tribunal. The Concept of ‘Land, Buildings, Structures Related to the Pursuit of Business Activity’ After CT Judgment of 24 February 2021, SK 39/19

In the justification of the analysed judgment of 15 December 2021, III FSK 4061/21, the Supreme Administrative Court (SAC) attempted to apply the judgment of the Constitutional Tribunal of 24 February 2021, SK 39/19, to an individual tax case. This is a judgment declaring unconstitutional a provision containing a legal definition, co-determining the object of taxation and the rate of property tax. The judgment of the Constitutional Tribunal is an interpretative one and the reason for the finding of unconstitutionality was the inadequate, and thus incomplete, definition of the concept, which forces one to look for conditions that not explicitly articulated in the tax statute. In the opinion of the commentator, the SAC did not take into account the requirement resulting from Article 217 of the Constitution that its decision must be based on a provision of the tax statute.

Keywords: Constitution, tax statute, Constitutional Tribunal, interpretative judgment, tax collection, property tax, business activity

Bibliografia / References
Brzeziński B., Prawo podatkowe. Zagadnienia teorii i praktyki, Toruń 2017
Brzeziński B., Wykładnia prawa podatkowego, Gdańsk 2013
Czeszejko-Sochacki Z., Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego: pojęcie, klasyfikacja i skutki prawne , „Państwo i Prawo” 2000/11
Dębowska-Romanowska T., Prawo finansowe. Część konstytucyjna wraz z częścią ogólną, Warszawa 2010
Florczak-Wątor M., Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i ich skutki prawne, Poznań 2006
Kiełbowski M., Związanie sądu administracyjnego wyrokiem interpretacyjnym Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2017
Kosikowski C., Ustawa podatkowa, Warszawa 2006
Mączyński A., Podkowik J., Objaśnienia do art. 190 [w:] Konstytucja RP, t. 2, Komentarz. Art. 87–243, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016
Nowak T., Konstytucja i ordynacja podatkowa jako instrumenty zapewnienia bezpieczeństwa prawnego podatnika przy określaniu ciężaru podatkowego, Warszawa 2019
Nowicki D., Miejsce orzeczeń interpretacyjnych w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, „Państwo i Prawo” 2012/10
Nykiel W., Mariański A., Objaśnienia do art. 217 [w:] Konstytucja RP, t. 2, Komentarz. Art. 87–243, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016
Trzciński J., Orzeczenia interpretacyjne Trybunału Konstytucyjnego, „Państwo i Prawo” 2002/1

Łukasz Więcławski
The author holds degrees in law and in finance, he is interested in tax law.  He is a graduate of the University of Warsaw, Poland

A Group of Companies as a Corporate Income Tax Payer: Selected Issues

The purpose of this paper is to analyse selected issues connected with regulations on tax groupings, which have been present in Polish legal system for more than 25 years. The article presents an overview of the institution of a tax grouping and discusses two issues important for the functioning of such a grouping. The first of them is the payment of dividends, both within a tax grouping and to minority shareholders that hold shares in tax grouping’s subsidiaries. The second one is the possibility and results of business reorganizations, such as mergers and acquisitions, in relation to a tax grouping.

Keywords: tax grouping, group of companies, group taxation, corporate income tax, dividends, business reorganizations reorganizations

Bibliografia / References
Gajewski D., Grupa kapitałowa i jej ułomna podmiotowość podatkowa, 9 (257) Rejent, 9–20 (2012)
Gil K. & Wolczyński D., Komentarz do art. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, [in:] Gil K., Obońska A., Wacławczyk A. & Walter A. (eds.), Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz, 13–33 (2019)
Helin A., Zordke K., Bernaziuk A. & Kowalski R., Fuzje i przejęcia spółek kapitałowych. Zagadnienia rachunkowe i podatkowe, 442–443 (2019)
Hybka M.M., Corporate Group Taxation in Poland – Is there a need for reform based on German model?, [in:] Trzcielinski S. (ed.), Chosen Problems of Management. Issues on Present and the Future, 73–81 (2013)
Kuźniacki B., Trzy różne rezultaty interpretacyjne dotyczące ustalenia statusu podatkowego spółek z podatkowej grupy kapitałowej a zakres podmiotowy unijnych dyrektyw oraz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (2), 10 Przegląd Podatkowy, 35–42 (2015)
Litwińczuk H., Grupa kapitałowa jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych, [in:] Litwińczuk H. (ed.), Prawo podatkowe przedsiębiorców, 248–270 (2017)
Malinowski P., Podatkowa grupa kapitałowa – zagadnienia prawa materialnego i podatkowego, 6 Prawo Spółek, 51–56 (2002)
Małecka-Ziembińska E., Ewolucja i skutki fiskalne opodatkowania podatkowych grup kapitałowych w Polsce, 6 Studia Oeconomica Posnaniensia, 231–233 (2014)
Małecki P. & Mazurkiewicz M., Komentarz do art. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, [in:] Małecki P. & Mazurkiewicz M. (eds.), CIT. Podatki i rachunkowość. Komentarz, 252–255 (2020)
Ministerstwo Finansów RP (Ministry of Finance of the Republic of Poland), Indywidualne dane podatników CIT, https://www.gov.pl/web/finanse/2019-indywidualne-dane-podatnikow-CIT (accessed: 30 Jun. 2022)
Piechota G.E., Opodatkowanie kapitałowych grup podatkowych, 5 Przegląd Podatkowy, 6–8 (1998)
Sprawka G., Podmiotowość prawnopodatkowa PGK i jej członków, [in:] Nowak A. (ed.), Podatkowa grupa kapitałowa, 22–48 (2015)
Trocki M., Podatkowe grupy kapitałowe, [in:] Trocki M. (ed.), Grupy kapitałowe. Tworzenie i funkcjonowanie, 268–271 (2004)
Turska A., Wpływ wybranych modeli restrukturyzacji na status PGK, [in:] Nowak A. (ed.), Podatkowa grupa kapitałowa, 123–132 (2015)
Wnuk A. & Lipiński R., Wątpliwości związane z funkcjonowaniem podatkowych grup kapitałowych w praktyce orzeczniczej po nowelizacji przepisów z 2018 r. oraz na gruncie tzw. przepisów antykryzysowych, 11 Monitor Podatkowy, 23–28 (2020)

Dariusz M. Malinowski
Autor jest doradcą podatkowym

Decyzja ostateczna a obowiązek doręczenia upomnienia przed wszczęciem egzekucji administracyjnej

Dariusz M. Malinowski

The author is a tax adviser (Sandomierz, Poland)

Final Decisions in the Context of Obligation to Serve a Reminder Before Initiating Administrative Enforcement Proceedings 

Michał Mioduszewski
Sekretarz Komitetu Organizacyjnego Konferencji
dr hab. Artur Mudrecki, prof. ALK
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Opodatkowanie gmin VAT-em”

Michał Mioduszewski
Secretary of the Conference Organizing Committee
dr hab. Artur Mudrecki, prof. ALK 
President of the Conference Organizing Committee

Polish Nationwide Academic Conference ‘Taxation of Municipalities with VAT’

Tomasz Janicki
Autor jest pracownikiem administracji skarbowej 
Natalia Kociak-Janicka
Autorka jest pracownikiem administracji skarbowej

Odpłatność jako warunek opodatkowania VAT

Tomasz Janicki
The author works for the fiscal administration (Torun, Poland)
Natalia Kociak-Janicka
The author works for the fiscal administration (Torun, Poland)

Charging a Fee as a Condition for Being Liable to VAT

Iwona Kaczorowska
Autorka jest redaktor naczelną „Przeglądu Podatkowego”

Przegląd orzecznictwa SA

Iwona Kaczorowska
The author is the editor-in-chief of „Przegląd Podatkowy” (Warsaw, Poland)

Administrative Courts’ rulings: review

dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, prof. UMK
Autor jest kierownikiem Ośrodka Studiów Fiskalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz doradcą podatkowym. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8380-8392

Przegląd orzecznictwa TS

dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, professor of the Nicolaus Copernicus University 
The author is the head of the Centre for Fiscal Studies at the Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) and a tax adviser. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8380-8392

CoJ rulings: review

dr Ewa Prejs
Autorka jest adiunktem w Katedrze Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz radcą prawnym specjalizującym się w prawie podatkowym. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2784-2227

Przegląd orzecznictwa TS 

dr Ewa Prejs
The author is an associate professor at the Head of the Chair of Public Finance Law of the Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) and a practising attorney at law, specializing in tax law. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2784-2227

CoJ rulings: review

dr Krzysztof Janczukowicz
Autor jest radcą prawnym

Linie orzecznicze

dr Krzysztof Janczukowicz
The author is an attorney at law (Gdansk, Poland)

Case Law

dr Filip Majdowski
Autor jest byłym wicedyrektorem w Departamencie Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów oraz doktorem nauk prawnych (Uniwersytet Warszawski); poglądy wyrażone w artykule niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko instytucji, której autor był pracownikiem
Aktualności z Brukseli

dr Filip Majdowski
The author is a former deputy director at the Tax System Department of the Ministry of Finance and a doctor of laws (University of Warsaw, Poland); the views expressed in the paper may not reflect the views of the institution which employed the author
News from Brussels

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top