Prawo19 lutego, 2021

Program pracy z uczniem ze SPE - Joanna Wrona

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wynikającymi z niepełnosprawności może być objęty kształceniem specjalnym w szkole ogólnodostępnej, integracyjnej lub specjalnej. Niezależnie od tego, jaką placówkę wybiorą rodzice, nauczyciele obowiązani są do zindywidualizowanego wsparcia rozwoju dziecka w sposób odpowiedni do jego potrzeb i możliwości. Jednym z takich zadań jest opracowanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia (WOPFU) oraz indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET). W niniejszym artykule omawiam najważniejsze przepisy dotyczące przygotowania tych dokumentów.Fragment artykułu z miesięcznika „Dyrektor Szkoły” 2021/2 

Uczniowie niepełnosprawni obejmowani są kształceniem specjalnym organizowanym we wszystkich typach i rodzajach szkół zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 9.08.2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. poz. 1578 ze zm.) – dalej r.o.k.w.o. Oprócz obowiązkowych zajęć edukacyjnych szkoły zapewniają takim uczniom:

  • realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną,
  • warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne,
  • zajęcia specjalistyczne (korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym), organizowane zgodnie z rozporządzeniem MEN z 9.08.2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. poz. 1591 ze zm.) – dalej r.o.p.p.p.,
  • inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, 
  • integrację ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami pełnosprawnymi,
  • przygotowanie do samodzielności w życiu dorosłym.

Biorąc pod uwagę wyniki diagnozy i wnioski sformułowane podczas WOPFU oraz zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, szkoła opracowuje dla ucznia niepełnosprawnego IPET.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top