Prawo10 grudnia, 2019

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych 4/2019

Możliwości zmiany ostatecznej decyzji przyznającej świadczenia rodzinne na podstawie art. 155 k.p.a. – glosa aprobująca do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z 12 marca 2019 r. (II SA/Rz 15/19)

dr hab. Paweł Daniel

Glosowany wyrok odnosi się do istotnego – także z punktu widzenia praktyki – zagadnienia dotyczącego możliwości zmiany ostatecznej decyzji przyznającej jedno ze świadczeń wymienionych w ustawie o świadczeniach rodzinnych w sytuacji, w której świadczenie powyższe jest mniej korzystne dla strony niż świadczenie, z którego mogłaby ona w rzeczywistości skorzystać. Podjęta analiza wskazuje, że w przypadku gdy obowiązujące przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych umożliwiają stronie wybór świadczenia, które byłoby dla niej bardziej korzystne, obowiązkiem organów jest powstrzymanie się od stawiania jakichkolwiek przeszkód w uzyskaniu przez stronę takiego świadczenia oraz podjęcie takich czynności, aby strona mogła z tego prawa wyboru skorzystać. Możliwe jest przy tym dokonanie, w trybie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, zmiany ostatecznej decyzji przyznającej określone świadczenia oraz przyznanie świadczenia korzystniejszego, pod warunkiem zrzeczenia się przez stronę wcześniej przyznanego świadczenia.

Słowa kluczowe: świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, zmiana ostatecznej decyzji

dr hab. Paweł Daniel

Possibility of overturning a final decision awarding family benefits on the basis of Article 155 APC – approving commentary on the ruling of the Voivodship Administrative Court in Rzeszów of 12 March 2019 (II SA/Rz 15/19)

The judgment under review applies to an important – even from the practical point of view – issue regarding the ability to change a final decision granting one of the benefits specified in the Act on Family Benefits when this benefit is less favourable to the party than the benefit which it could actually use. The analysis conducted suggests that, if the applicable provisions of the Act on Family Benefits enable a party to choose a benefit that would be more favourable to it, the authorities are obliged to refrain from obstructing the party in any way from obtaining such benefits and to take such measures that the party is able to take advantage of this right of choice. Changes can also be made in the final decision awarding certain benefits and awarding a more favourable benefit in accordance with Article 155 of the Administrative Procedures Code, on condition that the party waives the previously granted benefit.

Keywords: nursing benefits, allowance for the guardian, overturning the final decision


dr Dominik Kościuk

Przyznanie świadczenia wychowawczego osobom sprawującym faktyczną opiekę nad dzieckiem mimo braku wystąpienia do sądu opiekuńczego o przysposobienie – glosa częściowo krytyczna do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z 12 lutego 2019 r. (II SA/Bd 1263/18)

W glosie autor podejmuje polemikę z założeniem wynikającym z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z 12.02.2019 r. (II SA/Bd 1263/18), że niezgodne z konstytucyjną zasadą równości byłoby zawężenie grupy osób legitymowanych do otrzymania świadczenia wychowawczego wyłącznie do osób, które faktycznie opiekują się dzieckiem, jedynie pod warunkiem, że wystąpiły do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka. W opinii autora glosy uznanie, że osoba sprawująca bieżącą pieczę nad dzieckiem, która nie złożyła wniosku do sądu o przysposobienie, może być uznana za opiekuna faktycznego w rozumieniu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, jawi się jako niezasadne i sprzeczne z założeniem nie tylko tej ustawy, ale również ustawy o pieczy zastępczej.

Słowa kluczowe: świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy, opiekun faktyczny, przysposobienie 

dr Dominik Kościuk

The award of childcare benefit to people actually looking after a child, despite not applying to the guardianship court for adoption – partially critical commentary on the ruling of the Voivodship Administrative Court in Bydgoszcz of 12 February 2019 (II SA/Bd 1263/18)

In his commentary, the author discusses the assumption arising from the judgment of the Voivodship Administrative Court in Bydgoszcz of 12 February 2019 (II SA/Bd 1263/18) that narrowing the group of people entitled to receive childcare benefit exclusively to those people who actually look after the child, only if they have applied to the guardianship court for adoption would be in conflict with the constitutional principle of equality. In the author’s opinion, the acceptance that a person with current custody of a child who has not submitted an application for adoption to the court may be considered an actual guardian in the meaning of the Act on State Aid in Raising Children, appears to be unreasonable and in conflict with the assumption of not only that Act, but also the Act on foster care.

 

Keywords: childcare benefit, childcare allowance, actual guardian, adoption


dr Marcin Rulka

Zasady tworzenia okręgów wyborczych w gminach miejsko-wiejskich – glosa krytyczna do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 22 sierpnia 2018 r. (II OKW 9/18)

Przedmiotem opracowania są zasady tworzenia okręgów wyborczych w gminach. Wyrok dotyczy gminy, w której utworzony został okręg wyborczy, w skład którego weszły obszary wiejskie i miejskie. Zgodnie z wyrokiem sądu przepisy prawa wyborczego nie dopuszczają takiego rozwiązania. W opinii autora, w sytuacji braku jednoznacznego zakazu łączenia w jednym okręgu wyborczym jednostek pomocniczych sołectw i miast należy jednak uznać dopuszczalność takiego rozwiązania, za którym przemawiają argumenty natury aksjologicznej.

Słowa kluczowe: demokracja, wybory, okręgi wyborcze

dr Marcin Rulka

Principles of creating election constituencies in urban-rural municipalities – critical commentary on the ruling of the Supreme Administrative Court of 22 August 2018 (II OKW 9/18)

The article addresses the principles of establishing constituencies in municipalities. The judgment applies to a municipality in which a constituency has been established, which includes rural and urban areas. According to the court’s judgment, the provisions of the electoral law do not allow for such a solution. According to the author, in the absence of an explicit prohibition to combine auxiliary units of parishes and cities in one constituency, it should be accepted that a solution which is supported by axiological arguments is admissible.

Keywords: democracy, elections, constituencies

 


dr hab. Robert Suwaj

Stwierdzenie nieważności decyzji kasacyjnej na skutek wniesienia sprzeciwu – glosa krytyczna do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 30 listopada 2018 r. (V SA/Wa 1780/18)

Glosa zawiera krytyczne uwagi do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 30.11.2018 r. (V SA/Wa 1780/18), mocą którego stwierdzono nieważność decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie. Podstawowy zarzut wobec glosowanego rozstrzygnięcia opiera się na zarzucie przekroczenia uprawnień przez sąd I instancji, który przeprowadził postępowanie poza normatywnymi granicami sądowej kontroli sprzeciwu oraz rozstrzygnął w sposób właściwy dla kontroli legalności decyzji administracyjnych. Dodatkowo, choć jest to niewątpliwie orzeczenie wadliwe, nie można go wyeliminować z obrotu prawnego, bowiem ustawa nie przewiduje możliwości wniesienia skargi kasacyjnej od innego wyroku niż uwzględnienie sprzeciwu.

Słowa kluczowe: sprzeciw od decyzji, stwierdzenie nieważności decyzji, decyzja kasacyjna organu odwoławczego

dr hab. Robert Suwaj

Annulment of a cassation decision as a result of an objection being filed – critical commentary on the ruling of the Voivodship Administrative Court in Warsaw of 30 November 2018 (V SA/Wa 1780/18)

The commentary contains critical remarks about the judgment of the Voivodship Administrative Court in Warsaw of 30 November 2018 (V SA/Wa 1780/18), by which the decision of the Self-Government Board of Appeal in Warsaw was annulled. The fundamental objection to this decision is based on the allegation of the court of the first instance overstepping its rights, having handled proceedings outside the normative limits of judicial review of an objection and having adjudicated in a manner which is appropriate for reviewing the legality of administrative decisions. Additionally, although it is undoubtedly a defective decision, it cannot be eliminated from legal transactions, because the Act does not provide for the possibility of filing a cassation complaint against a judgment other than one accepting an objection.

Keywords: objection to a decision, annulment of a decision, cassation decision of the appeal body

 


dr hab. Tomasz Wołowiec

Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości stadionów piłkarskich – glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 7 marca 2017 r. (II FSK 295/15)

Stadion piłkarski (zadaszone trybuny i płyta boiska) jest budowlą zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Z przedstawionego stanu faktycznego oraz załączonej do wniosku o interpretację dokumentacji budowlanej wynika, że skarżąca (spółka) realizowała jedno zamierzenie budowlane w dwóch etapach, a mianowicie budowę stadionu piłkarskiego obejmującą trybuny oraz boisko główne stadionu. Nieuprawnione jest zatem odrzucenie ustawowej definicji budowli w stosunku do zadaszonych trybun stadionu i próba redefinicji tego obiektu budowlanego jako budynku. Skoro stadion piłkarski (zadaszone trybuny i płyta boiska) jest budowlą, to nie może stanowić budynku.

Słowa kluczowe: stadion piłkarski, trybuny, płyta główna, obiekt budowlany, budynek, budowla

dr hab. Tomasz Wołowiec

Taxation of football stadiums with property tax – approving commentary on the ruling of the Supreme Administrative Court of 7 March 2017 (II FSK 295/15)

A football stadium (roofed stands and pitch) is a structure in accordance with Article 1a, para. 1 item 2 of the Act on Local Taxes and Charges. It arises from the facts presented and the construction documentation attached to the request for an interpretation that the applicant (company) built one construction project in two stages, namely the construction of a football stadium including the stands and the stadium’s main pitch. It is therefore inadmissible to reject the statutory definition of a structure with respect to the roofed stadium stands and to attempt to redefine this building structure as a building. Since a football stadium (roofed stands and pitch) is a structure, it cannot constitute a building.

Keywords: football stadium, stands, pitch, building structure, building, structure


Mirosław Stec

Niedopuszczalność wzruszenia ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntu – wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 18 kwietnia 2019 r. (SK 21/17)

Inadmissibility to overrule a final decision approving a draft merger or the exchange of land – ruling of the Constitutional Tribunal of 18 April 2019 (SK 21/17)


Magdalena Raguszewska

Opłata adiacencka – śmierć jednego z adresatów decyzji ustalającej opłatę przed jej wydaniem; charakter prawny obowiązku pieniężnego w postaci opłaty adiacenckiej w kontekście dziedziczenia – decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 17 września 2019 r. (SKO 4115/18/19)

Betterment levy – death of one of the addressees of a decision setting the levy before it is issued; legal nature of the monetary obligation in the form of a betterment levy in the context of inheritance – decision of the Self-Government Board of Appeal in Wrocław of 17 September 2019 (SKO 4115/18/19)


Jakub Wilk

Przyznanie świadczenia wychowawczego opiekunowi prawnemu niespełniającemu przesłanki osobistego wychowania dziecka (umieszczonego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym) – decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 22 sierpnia 2019 r. (SKO 4318/727/19)

Award of an upbringing benefit to a legal guardian not satisfying the condition of personally bringing up a child (who has been placed into a care and medical institution) – decision of the Self-Government Board of Appeal in Wrocław of 22 August 2019 (SKO 4318/727/19)


Magdalena Raguszewska

Wykorzystanie odpadów na potrzeby własne – utwardzanie powierzchni gruntu – decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 25 lipca 2019 r. (SKO 4133/12/19)

Use of waste for personal needs – hardening the surface of land – decision of the Self-Government Board of Appeal in Wrocław of 25 July 2019 (SKO 4133/12/19)


Magdalena Raguszewska

Przekształcenie udziałów w prawie użytkowania wieczystego w udziały w prawie własności do nieruchomości w sytuacji prowadzenia dwóch ksiąg wieczystych dla jednego – związanego z prawem użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej – prawa własności nieruchomości lokalowej – decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 28 czerwca 2019 r. (SKO 4112/46/18/19)

Transformation of shares in the right of perpetual usufruct into shares of the ownership right to property when two land and mortgage registers are kept for one right of perpetual usufruct of a plot of land and one for the ownership right of residential property – decision of the Self-Government Board of Appeal in Wrocław of 28 June 2019 (SKO 4112/46/18/19)


Tomasz Judecki

Zakres przedmiotowy uchwały rady gminy określającej wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na danym terenie – wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 26 czerwca 2019 r. (IV SA/Po 268/19)

Scope of the subject matter of the municipal council’s resolution specifying the requirements that an entrepreneur applying for a permit for the provision of septic holding tank emptying services and transportation of sewage in a given area must satisfy – ruling of the Voivodship Administrative Court in Poznań of 26 June 2019 (IV SA/Po 268/19)


Gabriel Węgrzyn

Kryteria przyjmowania dzieci do przedszkoli – wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 6 sierpnia 2019 r. (III SA/Gl 489/19)

Criteria for accepting children into nursery schools – ruling of the Voivodship Administrative Court in Gliwice of 6 August 2019 (III SA/Gl 489/19)


Gabriel Węgrzyn

Zakres uprawnień kontrolnych rady gminy – wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 29 sierpnia 2019 r. (I OSK 657/19)

Scope of a municipal council’s audit rights – ruling of the Supreme Administrative Court of 29 August 2019 (I OSK 657/19)


Tomasz Judecki

Obwieszczenie jako warunek wejścia w życie uchwały rady gminy ustanawiającej przepisy porządkowe – rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z 10 lipca 2019 r. (NK-N.4131.3.10.2019.RJ1)

An announcement as a condition of a municipal council resolution specifying orderliness regulations becoming effective – supervisory decision of the Voivod of Dolny Śląsk of 10 July 2019 (NK-N.4131.3.10.2019.RJ1)


Ryszard P. Krawczyk

Prace nad projektem uchwały budżetowej – uchwała nr 12/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z 21 stycznia 2019 r.

Work on the draft budget resolution – resolution no. 12.2019 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Lublin of 21 January 2019


Ryszard P. Krawczyk

Wieloletnia prognoza finansowa – uchwała nr 4/8/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z 23 stycznia 2019 r.

The long-term financial forecast – resolution no. 4/8/2019 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Opole of 23 January 2019


Ryszard P. Krawczyk

Dotacje – uchwała nr 013/g288/D/19 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z 17 stycznia 2019 r.; uchwała nr 0102-141/19 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z 29 marca 2019 r.; uchwała nr KI-411/98/19 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z 20 marca 2019 r.

Grants – resolution no. 013/g288/D/19 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Gdańsk of 17 January 2019; resolution no. 0102-141/19 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Olsztyn of 29 March 2019; resolution no. KI-411/98/19 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Kraków of 20 March 2019

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top