Prawo07 lipca, 2020

Nowości w LEX Monografie - aktualizacja lipiec 2020

Pragniemy zwrócić Państwa szczególną uwagę na następujące publikacje dołączone do programu w aktualizacji lipiec/2020. Jednocześnie informujemy, że komplet monografii wydawanych przez Wolters Kluwer dostępny jest jedynie w modułach tematycznych LEX Monografie.

Bartosz Karolczyk (red.), Postępowanie cywilne po nowelizacji. Komentarz dla pełnomocników procesowych i sędziów, WKP 2020

Książka stanowi komentarz do doniosłych z punktu widzenia praktyki prawa zmian wprowadzonych do Kodeksu postępowania cywilnego ustawą z 4.07.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, najbardziej doniosłych z punktu widzenia praktyki prawa. Prezentuje praktyczne podejście do nowych wyzwań związanych z doradztwem prawnym w sprawach sądowych (cywilnych i gospodarczych), poparte w niezbędnym zakresie dorobkiem orzecznictwa i doktryny.

Zawarte w publikacji zagadnienia, pogrupowane w bloki tematyczne, zostały przedstawione w sposób syntetyczny i przystępny.

Czytelnik znajdzie tu omówienie takich problemów jak:

• nadużycie prawa procesowego,
• wyłączenie sędziego,
• postępowanie pojednawcze,
• obrona przed żądaniem pozwu,
• zarzut potrącenia,
• powództwo wzajemne,
• koncentracja materiału procesowego,
• postępowanie przygotowawcze,
• dowody i postępowanie dowodowe,
• postępowanie gospodarcze.

Autorzy, praktykujący od lat prawnicy z doświadczeniem udziału w setkach postępowań sądowych, z jednej strony starali się podzielić z pełnomocnikami procesowymi wiedzą w kluczowych obszarach postępowania przed sądem pierwszej instancji, z drugiej kładą nacisk na przedstawienie sędziom wykładni przepisów uwzględniającej słuszne interesy stron.

Czytelnicy odnajdą tu praktyczne wskazówki dotyczące m.in. właściwej reprezentacji klienta w postępowaniu sądowym w świetle zmodyfikowanych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, w szczególności przygotowania wniosku o zawezwanie do próby ugodowej albo pozwu, a także rozważania, które będą pomocne w przypadkach zbyt restrykcyjnego stosowania przez sądy instytucji prekluzji procesowej. Komentarz wskazuje zarówno potencjalne problemy, jak i konstruktywne propozycje w zakresie stosowania nowych przepisów.

Ewelina Kumor-Jezierska, Obowiązki pracodawcy związane z przejściem zakładu pracy, WKP 2020

W publikacji w sposób kompleksowy omówiono obowiązki ciążące na pracodawcy w sytuacji przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę. Przedstawiono je nie tylko w sferze indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, lecz poruszono także kwestie socjalne, ubezpieczeń społecznych czy prawa karnego.

Celem opracowania jest zwrócenie uwagi na problemy, które wiążą się z restrukturyzacją zakładu pracy i ochrony praw przejmowanych pracowników. Autorka wskazuje nie tylko na konkretne obowiązki, które musi wykonać pracodawca w związku z planowanym transferem zakładu pracy, lecz również na instrumenty prawne, po które może sięgnąć pracownik w sytuacji, kiedy pracodawca nie wywiąże się w sposób należyty z tych obowiązków.

Uwzględnione zostały najnowsze zmiany legislacyjne, m.in. w zakresie dokumentacji pracowniczej czy obowiązywania nowych przepisów o ochronie danych osobowych związanych z wejściem w życie RODO, a także inne istotne zagadnienia dotyczące np. outsourcingu pracowniczego.

Zbigniew Więckowski, Licencje przymusowe w systemie ochrony patentowej produktów leczniczych, WKP 2020

Licencja przymusowa to usankcjonowane reżimem państwowym zezwolenie na korzystanie przez osoby trzecie z praw własności intelektualnej pod warunkiem zapłaty wynagrodzenia, niezależnie od sprzeciwu uprawnionego.

Autor publikacji udziela odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące licencji przymusowych, takie jak:

• Czy licencje przymusowe są popularnym instrumentem systemu ochrony patentowej? Czy często są udzielane? Czy brak zainteresowania może świadczyć o braku potrzeby funkcjonowania tego typu instrumentu?
• Czy charakter przesłanek udzielania licencji przymusowych sprzyja częstotliwości ich uzyskiwania?
• Czy groźba udzielenia licencji przymusowej skłania uprawnionych z patentu do eksploatacji wynalazków, w tym do zawierania umów licencyjnych?
• Czy cele stawiane licencji przymusowej mogą być osiągane przy pomocy innych instrumentów?

Ponadto z przyjemnością informujemy, że w bieżącej aktualizacji dołączyliśmy do programu następujące monografie:

1. Federowicz K., Przesłuchanie małoletnich i ofiar przestępstw seksualnych, WKP 2020
2. Jantowski L., Stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie służebności przesyłu i służebności gruntowej o treści odpowiadającej służebności przesyłu, WKP 2020
3. Jastrzębski R. (red.), Prawo handlowe i gospodarcze II Rzeczypospolitej, WKP 2019
4. Jędrejek G., Wykładnia przepisów prawa cywilnego materialnego i procesowego, WKP 2020
5. Karolczyk B. (red.), Postępowanie cywilne po nowelizacji. Komentarz dla pełnomocników procesowych i sędziów, WKP 2020
6. Kielak Ł., Klauzule czynnego żalu w polskim prawie karnym, WKP 2020
7. Korzycka M. (red.), Instytucje prawa rolnego, WKP 2019
8. Kumor-Jezierska E., Obowiązki pracodawcy związane z przejściem zakładu pracy, WKP 2020
9. Misiejko A., Budżet obywatelski w praktyce samorządów, WKP 2020
10. Pietrasz P., Informatyzacja polskiego postępowania przed sądami administracyjnymi a jego zasady ogólne, WKP 2020
11. Pietrzyk F., Użytkowanie wieczyste nieruchomości publicznych, WKP 2020
12. Sierpowska I., Śmierć w ujęciu prawa administracyjnego, WKP 2020
13. Więckowski Z., Licencje przymusowe w systemie ochrony patentowej produktów leczniczych, WKP 2020
14. Wójtowicz-Dawid A., Pomoc publiczna udzielana przez gminy, WKP 2020
15. Zimmermann J., Aksjomaty sądownictwa administracyjnego, WKP 2020
16. Zimmermann J. (red.), Integrity of administrative law. Polish perspective, WKP 2019

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top