Prawo31 października, 2018

Elektroniczne potwierdzenie dokumentów za zgodność z oryginałem

Zamawiający, przygotowując postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, zobligowany jest określić czy i w jakim zakresie będzie badał wykonawców w kontekście spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz przy pomocy jakich dokumentów i oświadczeń zweryfikuje, czy w stosunku do nich zachodzą przesłanki wykluczenia.

Katalog tych dokumentów zawarty jest przede wszystkim w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. poz. 1126 ze zm.).

Znowelizowane brzmienie tego rozporządzenia, w brzmieniu obowiązującym od 18.10.2018 r., wprowadziło istotne zmiany w zakresie składania tych dokumentów.

Przede wszystkim wprowadzono dla wszystkich postępowań prowadzonych zgodnie z prawem zamówień publicznych, bez względu na ich wartość, możliwość składania wszystkich objętych tym rozporządzeniem dokumentów oraz oświadczeń w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. W postępowaniach, których wartość będzie równa lub przekroczy kwoty, o jakich mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p., jakie będą wszczynane od 18.10.2018 r., jednostka zamawiająca będzie zobligowana prowadzić postępowanie z zastosowaniem pełnej elektronizacji. Oznacza to, że wszystkie dokumenty oraz oświadczenia składane będą w postaci elektronicznej z uwzględnieniem postanowień rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 27.06.2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U. poz. 1320 ze zm.), które reguluje również kwestie związane z potwierdzaniem za zgodność z oryginałem dokumentów oraz oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 p.z.p.

W przypadku postępowań o wartości mniejszej niż kwoty, o jakich mowa w art. 11 ust. 8 p.z.p., postępowania do końca 2019 r. będą nadal prowadzone w formie pisemnej, w związku z czym kwestie potwierdzania dokumentów lub oświadczeń regulowane są wyłącznie treścią rozporządzenia w sprawie dokumentów i będą odbywać się w formie pisemnej.

Więcej na ten temat w procedurze pt. Elektroniczne potwierdzenie dokumentów za zgodność z oryginałem.

Iwona Kaczorowska

LEX Navigator Zamówienia Publiczne

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top