Education:

2010 – 2017 Institute of Legal Studies of Polish Academy of Science
The Department of Constitutional Law and European Studies
Doctor of Law (2017)

2004 – 2009 Warsaw University
The College of Inter-Faculty Individual Studies in the Humanities
Faculty of Law and Administration UW
Master of Studies in Law (2009).

Experience:

2018 –present Kozminski University in Warsaw

Adjunct at the Department of Constitutional Law

2015 – present Państwo i Prawo (law journal)
Managing Editor

2010 – 2017 Institute of Legal Studies of Polish Academy of Science
Researcher at the Department of Constitutional Law and European Studies

2008 – 2016 Constitutional Tribunal of Poland
Referendaire

2011 – 2015 Committee on Legal Sciences of the Polish Academy of Sciences
Assistant

Publications:

1. Ziółkowski M., 2018, Application of the notion of the constitutional moment to the Polish constitutional crisis 2015-2018 (a few critical remarks), Constitutional Review 4: 76-106
2. Śledzińska-Simon A., Ziółkowski M., 2018, Constitutional Identity in Poland: Is the Emperor Putting On the Old Clothes of Sovereignty, in: Constitutional Identity in a Europe of Multilevel Constitutionalism, eds. Ch. Callies, G. van der Schyff, Cambridge 2018 (ongoing).
3. Bernatt M., Ziółkowski, 2018, Statutory Anti-Constitutionalism (Polish Experience 2015–2018), Washington International Law Journal (submitted).
4. Śledzińska-Simon A., Ziółkowski M., 2017, Pojęcie „tożsamość konstytucyjna” w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego [The notion of ‘constitutional identity under the Polish Constitutional Tribunal jurisprudence] in: O prawach człowieka. Księga jubileuszowa Profesora Romana Wieruszewskiego, red. K. Sękowska-Kozłowska, A. Gliszczyńska-Grabias, G. Baranowska, A. Hernandez-Połczyńska, Wolters Kluwer: 57–73
5. Ziółkowski M., 2016, Komentarz do postanowienia z dnia 17 lipca 2003 r., K 13/02 (niedopuszczalność wznowienia postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym) [Commentary to the Constitutional Tribunal decision of 17 July 2003, K 13/02 (inadmissibility od reopen of proceedings before the Tribunal)] in: Orzecznictwo TK. Księga XXX-lecia, red. L. Garlicki, M. Wiącek, M. Derlatka, Wolters Kluwer: 471–489.
6. Ziółkowski M., 2016, Uprzywilejowanie wyrównawcze – analiza orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego [Compensatory privileges in the case law of the Polish Constitutional Tribunal], Państwo i Prawo 4: 98–106.
7. Ziółkowski M., 2016, Zasada równości kobiet i mężczyzn – analiza orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego [Equality between women and men in the case law of the Polish Constitutional Tribunal], Państwo i Prawo 2: 96–111.
8. Paprocka A., Ziółkowski M., 2015, Advisory opinions under Protocol No. 16 to the European Convention on Human Rights, European Constitutional Law Review 2: 274–292.
9. Ziółkowski M., 2015, Bezpośredni horyzontalny skutek norm konstytucyjnych (analiza krytyczna) [Direct horizontal effect of constitutional norms (critical remarks)], in: Horyzontalne oddziaływanie Konstytucji RP i europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, red. P. Radziewicz, A. Młynarska-Sobaczewska, Wyd. Trybunału Konstytucyjnego: 113–137.
10. Ziółkowski M., 2015, Standard legalności stanowienia ustawy w orzecznictwie konstytucyjnym [Standard of statutes legality in the case law of the Polish Constitutional Tribunal], in: Kontrola legalności ustawy w Sejmie, P. Radziewicz, Wyd. Sejmowe: 239–295.
11. Ziółkowski M., 2015, Zasada równości w prawie – analiza orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego [Principle of Equality the case law of the Polish Constitutional Tribunal], Państwo i Prawo 5: 94–112.
12. Gruszczyński Ł., Ziółkowski M., 2014, Projekt nowej dyrektywy tytoniowej w świetle postanowień Konstytucji RP [The draft of new tobacco directive under the Polish conational provisions], Studia Prawnicze 1: 73–111.
13. Ziółkowski M., 2013, Prerogatywa Prezydenta do powoływania sędziów w świetle konstytucyjnej zasady współdziałania władz [Prerogative of the President of the Republic of Poland to Appoint Judges (Comments on Article 144, para. 3, subpara. 17 and Article 179 of the Constitution)], Przegląd Sejmowy 1: 59–77.
14. Wyrzykowski M., Ziółkowski M., 2012, Konstytucyjne zasady prawa i ich znaczenie dla interpretacji zasad ogólnych prawa i postępowania administracyjnego [Constitutional principles importance for interpretation of general principles of administrative law] in: Konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji publicznej. System Prawa Administracyjnego. Tom 2, R. Hauser, Z Niewiadomski, A. Wróbel, C.H. Beck: 1–47.
15. Wyrzykowski M., Ziółkowski M., 2012, Konstytucyjny status proceduralny jednostki jako adresata działań organów administracji [Constitutional status of persons as addresses of administrative acts] in: Konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji publicznej. System Prawa Administracyjnego. Tom 2, R. Hauser, Z Niewiadomski, A. Wróbel, C.H. Beck: 273–374 .
16. Ziółkowski M., 2012, Obowiązek przestrzegania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w świetle art. 46 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz Rezolucji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy z 26 stycznia 2011 r., 1787(2011), [Obligation to respect European Court of Human Rights judgement in the light of Article 46 of the Convention on Human Rights and Resolution of Parliamentary Assembly of Council of Europe] in: Wykonywanie wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przez Sejm, red. P. Radziewicz, Biuro Analiz Sejmowych.
17. Ziółkowski M., 2012, Skutki czasowe wyroków Trybunału Konstytucyjnego (w świetle orzecznictwa TK i SN), [Intertemporal aspects of Constitutional Tribunal judgements] Europejski Przegląd Sądowy 4: 11–21.
18. Ziółkowski M., 2012, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 8 lipca 2010 r., II CSK 3/10 [Commentary on Supreme Court judgement of 8 July 2010], Państwo i Prawo 4: 137–142.
19. Ziółkowski M., 2011, Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 17 grudnia 2009 r. (sygn. akt III PZP 2/09) [Commentary on Supreme Court judgement of 17 December 2009; on effect of the Constitutional Tribunal judgements], Przegląd Sejmowy 5: 185–191.
20. Ziółkowski M., 2011, Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 29 IV 2010 r. IV CO 37/09 [Commentary on Supreme Court judgement of 29 April 2010; on the effect of the Constitutional Tribunal judgements], Państwo i Prawo 11: 127–133.
21. Ziółkowski M., 2011, Europeizacja Konstytucji – rekonstrukcja znaczenia, [Europeanization of Constitution] in: Europeizacja Konstytucji Państw Unii Europejskiej, K. Kubuj, J. Wawrzyniak, Wydawnictwo Naukowe Scholar: 19–31.
22. Ziółkowski M., 2011, Anonimowa konstytucja. Dyskretna europeizacja (uwagi na tle procedury zmian Konstytucji Królestwa Niderlandów), [Europeanization of the Constitution for the Kingdom of the Netherlands] in: Europeizacja Konstytucji Państw Unii Europejskiej, K. Kubuj, J. Wawrzyniak, Wydawnictwo Naukowe Scholar: 109–130.
23. Ziółkowski M., 2011, Wyrok ETPCz jako podstawa wznowienia postępowania cywilnego [Influence of the judgments of the European Court of Human Rights on reopening of civil proceedings], Europejski Przegląd Sądowy 9: 4–12.
24. Ziółkowski M., 2011, Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 19 V 2009 r. III CZP 139 [Commentary on Supreme Court judgement of 19 May 2009; on state liability for unlawfull actions], Państwo i Prawo 3: 125–131.
25. Paprocka A., Ziółkowski M., 2010, Zaniechanie prawodawcze jako potencjalny przedmiot kontroli Trybunału Konstytucyjnego w świetle zasady nadrzędności Konstytucji oraz doświadczeń Trybunałów Międzynarodowych [Legislative omission as a potential subject of assessment of the Polish Constitutional Tribunal] in: Księga XXV-lecia Trybunału Konstytucyjnego. Ewolucja funkcji i zadań Trybunału Konstytucyjnego – założenia a ich praktyczna realizacja, red. K. Budziło, Wyd. Trybunału Konstytucyjnego: 277–316.
26. Ziółkowski M., 2010, Wyrok ETPCz jako orzeczenie stwierdzające niezgodność z prawem prawomocnego orzeczenia sądu cywilnego [Judgment of the ECHR as a judicial decision declaring illegality of the civil court’s final decision], Europejski Przegląd Sądowy 8: 4–10.
27. Wyrzykowski M., Puchta R., Ziółkowski M., 2010, General Report, [w:] The role of the National Parliaments in the European Union, G. C. Rodrigues Iglesias, L. Ortiz Blanco, Servicio de Publicationes de la Facultad de Drecho Universidad Complutense: 1–79.
28. Syska K., Ziółkowski M., 2010, Universal Internet Access: Merely an Instrument for Effective Use of Fundamental Rights or a New Positive Obligation of the State, VIII World Congress of Constitutional, Mexico City 2010.
29. Ziółkowski M., 2009, Status homoseksualnych partnerów rejestrowanych związków partnerskich w świetle niedyskryminacyjnego prawa UE, [The status of partners of a registered homosexual partnership in view of the EU anti-discriminatory laws], Europejski Przegląd Sądowy 10: 31–44.
30. Bodnar A., Ziółkowski M., 2008, Zgromadzenia Spontaniczne [Spontaneous Assemblies], Państwo i Prawo 5: 38–51.

No Related Media found.
Back To Top