Red traffic light in snow-covered city
Legal17 januari, 2024

Te koud om te werken? Dit zijn de minimumtemperaturen.

Beneden welke temperaturen mag men niet meer werken? Die kwestie belangt vooral mensen aan die buiten werken. Maar als het verwarmingssysteem het laat afweten, is het ook relevant voor degenen die binnen werkzaam zijn.

Minimumtemperaturen

De minimale temperatuur waarbij nog gewerkt kan worden, is afhankelijk van de aard van het werk: administratief werk of zware handenarbeid. De wetgeving houdt hier rekening mee. Voor werk in gesloten en doorlopend bezette ruimtes zijn de minimumtemperaturen wettelijk vastgelegd, rekening houdend met de fysieke werkbelasting:

  • zeer licht werk: 18°C
  • licht werk: 16°C
  • halfzwaar werk: 14°C
  • zwaar werk: 12°C
  • zeer zwaar werk: 10°C

De arbeidsgeneesheer bepaalt welke maatregelen men moet nemen om de werknemers tegen de koude te beschermen. Hij geeft ook voorafgaand advies over de keuze en het gebruik van collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen en over de rusttijden en het gebruik van ontspanningsruimtes.

Mogelijke maatregelen zijn:

  • kledij ter beschikking stellen die de werknemers beschermt tegen overmatige koude;
  • gratis warme dranken verstrekken;
  • het beperken van de duur en intensiteit van de blootstelling aan de koude.

De werknemers worden onderworpen aan een passend gezondheidstoezicht wanneer zij gewoonlijk buiten tewerkgesteld worden of wanneer ze ‘uit hoofde van hun normale dagtaak regelmatig, om technologische redenen’ worden blootgesteld aan koude (temperatuur lager dan 8 °C). Dit gezondheidstoezicht wordt uitgevoerd vóór de tewerkstelling en wordt jaarlijks herhaald. Er gelden bijzondere bepalingen voor open werklokalen of werkplaatsen in open lucht en voor de winkelbanken in open lucht.

Tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer

De schorsing van uitvoering van de arbeidsovereenkomst wegens slecht weer is voorzien in artikel 50 van de wet op de arbeidsovereenkomsten. Wanneer de arbeiders door het slechte weer niet meer kunnen werken, kan de werkgever hen, mits naleving van bepaalde formaliteiten, tijdelijk werkloos stellen wegens slecht weer. Hij zal onder andere de arbeiders op voorhand moeten verwittigen dat zij zich niet moeten aanmelden op het werk en een elektronische mededeling verrichten aan de RVA. Gedurende deze periode dient de werkgever geen loon te betalen en kunnen de arbeiders een uitkering ontvangen van de RVA indien zij aan de vergoedbaarheidsvoorwaarden voldoen. Voor werkgevers uit de bouwsector bestaat een specifieke regeling.
Legalworld
Legalworld Newsletter
Ontvang net als 7.500 andere experts maandelijks het meest recente nieuws en krachtige inzichten uit de juridische sector.
Back To Top