Hospital administrator and doctor discussing with laptop
Legal31 mei, 2024

Ontslag door medische overmacht en financiële gevolgen voor de werkgever

Stuurt een werknemer of werkgever aan op ‘medisch ontslag?’ Dan geldt een specifieke procedure. Lees welke vier stappen u moet doorlopen bij ontslag wegens medische overmacht en welke voorwaarden van belang zijn.

Schorsing vs. ontslag medische redenen

Als een medewerker arbeidsongeschikt is door ziekte of een ongeval, wordt de arbeidsovereenkomst niet automatisch beëindigd — enkel geschorst. Arbeidsongeschiktheid maakt dus, ongeacht de duur ervan geen einde aan de overeenkomst. De werknemer mag de arbeidsovereenkomst ook niet eenzijdig beëindigen zonder opzegging of compenserende opzeggingsvergoeding.

Wanneer kan ontslag om medische redenen wel?

Als de werkgever of de werknemer de arbeidsovereenkomst wil beëindigen wegens medische overmacht, moet er sprake zijn van definitieve arbeidsongeschiktheid. Om na te gaan of daar effectief sprake van is, en of er dus een ontslag kan volgen, moet een specifieke procedure worden gevolgd.

Die procedure kan alleen worden opgestart als aan de volgende twee voorwaarden is voldaan:

  • de werknemer was gedurende ten minste 9 maanden ononderbroken arbeidsongeschikt;
  • en er is voor de werknemer geen re-integratietraject lopende zoals bedoeld in de Codex over het welzijn op het werk

Procedure bij ontslag door medische overmacht

Stap 1 : een kennisgeving verzenden

De werknemer of de werkgever geeft kennis van de intentie om na te gaan of het voor de werknemer definitief onmogelijk is om het overeengekomen werk te verrichten. Door middel van een aangetekende zending aan de andere partij én de preventieadviseur-arbeidsarts.

Na ontvangst van de kennisgeving nodigt de preventieadviseur-arbeidsarts de werknemer uit voor een (geneeskundig) onderzoek dat ten vroegste tien kalenderdagen na de kennisgeving plaatsheeft. Indien nodig voert hij ook een onderzoek van de werkpost uit.

Stap 2: Beoordeling van de situatie door de preventieadviseur-arbeidsarts

De preventieadviseur-arbeidsarts bespreekt de situatie met de werknemer.

De preventieadviseur kan overleggen met de behandelend arts van de werknemer, de arts die het geneeskundig getuigschrift heeft opgemaakt en/of de adviserend arts van het ziekenfonds — áls de werknemer daarvoor toestemming geeft.

Met die info gaat de preventieadviseur na of het voor de werknemer definitief onmogelijk is het overeengekomen werk te verrichten.

Tijdens deze tweede stap moet de werknemer schriftelijk aangeven of hij wenst dat de voorwaarden en modaliteiten worden onderzocht waaraan het aangepast of ander werk moet beantwoorden op basis van zijn huidige gezondheidstoestand en mogelijkheden.

Stap 3: Beslissing van de preventieadviseur-arbeidsarts

Met een aangetekende zending bezorgt de preventieadviseur-arbeidsarts de vaststelling aan de werkgever en werknemer — uiterlijk binnen een termijn van 3 maanden na ontvangst van de kennisgeving.

Houdt in deze fase ook rekening met uw verplichtingen voor een mogelijks re-integratietraject. Bekijk ze in SocialEye.

Stap 4: Erkenning van de medische overmacht

De arbeidsovereenkomst kan beëindigd worden omwille van medisch overmacht als:

  • het voor de werknemer definitief onmogelijk blijkt om het overeengekomen werk te verrichten;
  • er geen beroep meer mogelijk is tegen de vaststelling van de preventieadviseur-arbeidsarts (d.w.z. na de beroepstermijn van 21 dagen)
  • de procedure correct is beëindigd op een van volgende manieren:

- de werknemer heeft niet gevraagd om de mogelijkheden voor aangepast of ander werk te onderzoeken overeenkomstig de voorziene bijzondere procedure;

- de werknemer heeft gevraagd om de mogelijkheden voor aangepast of ander werk te onderzoeken, en de werkgever heeft zowel de werknemer als de PA-AA een gemotiveerd verslag bezorgd waarin hij toelicht dat aangepast of ander werk technisch of objectief onmogelijk is of om gegronde redenen redelijkerwijze niet geëist kan worden;

-de werknemer heeft gevraagd om de mogelijkheden voor aangepast of ander werk te onderzoeken en de werkgever heeft effectief een plan voor aangepast of ander werk bezorgd aan de PA-AA, maar de werknemer heeft dat plan geweigerd.

Indien niet blijkt dat het voor de werknemer definitief onmogelijk is om het overeengekomen werk te verrichten, eindigt deze procedure zonder gevolg. Een procedure tot vaststelling van definitieve onmogelijkheid om het overeengekomen werk uit te voeren kan slechts opnieuw worden opgestart wanneer de werknemer opnieuw gedurende een termijn van ten minste negen maanden ononderbroken arbeidsongeschikt is.

Als medische overmacht wordt erkend, moet de werkgever geen compenserende opzeggingsvergoeding betalen wanneer de overeenkomst wordt beëindigd.

Los van de bovenstaande procedure hebben de partijen steeds de mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst te beëindigen mits een opzeggingstermijn wordt nageleefd of een ontslagvergoeding wordt betaald.

Financiële bijdrage aan het Terug Naar Werk-fonds

Werkgevers die vanaf 1 april 2024 een werknemer ontslaan wegens medische overmacht moeten voortaan voldoen aan twee specifieke verplichtingen:

  • bepaalde identificatiegegevens meedelen aan het RIZIV;
  • en een financiële bijdrage betalen aan het "Terug Naar Werk-fonds".

Binnen 45 kalenderdagen nadat de arbeidsovereenkomst beëindigd werd, moet de werkgever bepaalde gegevens over zijn onderneming en over de ontslagen werknemer meedelen aan het RIZIV.

Na ontvangst van de identificatiegegevens zal het RIZIV de werkgever uitnodigen om uiterlijk binnen 45 dagen nadat de arbeidsovereenkomst beëindigd werd een financiële bijdrage van 1.800 € te betalen aan het "Terug Naar Werk-fonds".

Bron : Partena Professional (Béatrice Verelst), Partena Professional (Francis Verbrugge), SocialEye

Legalworld
Legalworld Newsletter
Ontvang net als 7.500 andere experts maandelijks het meest recente nieuws en krachtige inzichten uit de juridische sector.
Back To Top