Az előadás címe és időpontja:

  • Függő vagy önálló? Vita a platform alapú és más a munkajogviszonyhoz hasonló jogviszonyok minősítéséről - Moderátor - 2024. október 15. (15:15-17.00)
  • Érvek, ellenérvek (Pódiumvita munkaügyi bírósági ítéletekről) - moderátor - 2024. október 16. (15:45-17:30)

Pályafutás:

Jogi tanulmányait a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán kezdte 1983-ban; jogi diplomáját 1988-ban szerezte. Ugyanebben az évben a karon – Kiss György professzor támogatásával – kezdte meg oktatói-kutatói tevékenységét egyetemi tanársegédként. A nyolcvanas évek végén és a kilencvenes évek elején a Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) ösztöndíjasaként a Bayreuth-i Egyetem Polgári Jogi, Munkajogi és Szociális Jogi Tanszékén dolgozott (Prof. Wolfgang Gitter vezetése mellett). Hazatérése után a pécsi jogi karon folytatta tevékenységét. Munkajogi, társadalombiztosítási jogi és európai munkajogi tárgyakat oktat a karon folyó valamennyi képzésben. Egyetemi adjunktussá 1992-ben nevezték ki. Egyetemi docensi munkakörben dolgozik 2006 óta. Oktatóként részt vesz a kolozsvári Babes-Bólyai Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán folyó európai jogi mesterképzésben. Rendszeres oktatója a munkajogi szakirányú továbbképzéseknek is. 

Doktori (PhD) fokozatát a „Jogutódlás a munkáltató személyében. A munkáltató személyében bekövetkező változás az európai és a magyar munkajogban.” című értekezésével 2006-ban szerezte meg. Az értekezés tárgykörében azóta is számos publikációja jelent meg. 

A kilencvenes évek közepétől részt vett a Pécsi Tudományegyetem, illetve az Állam- és Jogtudományi Kar igazgatásában is. 1995-től 1997-ig az egyetem főtitkára volt, majd egy éven keresztül rektori tanácsadóként működött. Először 1998-ban bízták meg az Állam- és Jogtudományi Kar (általános) dékán-helyettesi teendőinek ellátásával. Ezt a tisztséget 2007-ig látta el. Ebben az évben a Kar dékánjává választották. Dékánként hat esztendőn keresztül, 2013-ig tevékenykedett (egyszeri újraválasztása nyomán). Számos – elsősorban jótékonysági és tudományos célú, illetve szakmai – szervezet vezetőségének és alapítvány kuratóriumának tagja vagy elnöke. 

Első tudományos közleményei a 90-es évek első felében jelentek meg. Azóta folytat publikációs tevékenységet magyar munkajogi, európai munkajogi és szociálpolitikai, valamint társadalombiztosítási jogi tárgykörökben. Ez ideig mintegy kétszáz dolgozata jelent meg magyar és idegen nyelven. Több munkajogi kommentárnak is társszerzője. Az utóbbi években a kollektív szerződés, illetve a munkajogi jogforrási rendszer témakörében folytat kutatást. 

Számos külföldi tanulmányi és kutatási célú ösztöndíjas programban és kutatásban vett részt európai egyetemeken (Németországban, Ausztriában, Nagy-Britanniában, Franciaországban, Lengyelországban, Romániában, Svájcban, Hollandiában). Hazai és külföldi tudományos konferenciák rendszeres előadója. 

A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán 2008-ban megalakult „Összehasonlító és Európai Munkajogi Kutatóintézetet” kutatója. Az Intézet kiadásában megjelenő „Pécsi Munkajogi Közlemények” című folyóirat szerkesztésében a kezdetektől részt vesz. A Kiss György professzor vezetésével működő „MTA-PTE Összehasonlító és Európai Foglalkoztatáspolitikai és Munkajogi Kutatócsoport” tudományos főmunkatársa annak létrehozásától, 2012-től kezdve. 

Tagja több hazai és nemzetközi tudományos társaságnak. A Magyar Munkajogi Társaság elnökségi tagja. A Magyar Jogászegylet Baranya Megyei Szervezete elnökségének tagja. Az utóbbi években részt vesz a munkajogi kodifikációs munkálatokban is. A Kúria több jogalkalmazás-elemző munkacsoportjának tagja. 

Munkajogi szaktanácsadói tevékenységet folytat 1992 óta; e tevékenységi körében elsősorban nagyvállalatok és szakszervezetek számára kollektív szerződéses kérdésekben nyújt szakmai segítséget.  

Vissza az előadókhoz
Back To Top